Zenginin fakir hanımına zekât verilir mi?

Çelebizâde İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1173 (m. 1760)’da İstanbul’da vefât etti. Verdiği fetvalardan bazıları şunlardır:

“Bir kimse ölünce geriye bir kızı ve hanımı kalsa, kızı, babasının techîz ve tekfinine kendi malından belli bir miktar harcama yapsa, harcadığı kadar parayı babasının mirasından almağa kadir olur mu?” Cevap: “Olur.”
“Zengin bir adamın fakîr olan zevcesine, başkasının zekât vermesi caiz olur mu?” Cevap: “Olur.”
“Zeyd, malının zekâtı olan belli bir miktar parayı, fakir olan Amr’a vermesi için Bekir’e teslim etse, Bekir de Amr’a verse, Zeyd bu duruma pişman olsa, vermiş olduğu parayı Bekir’den geri almaya muktedir olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Nisaba mâlik olmayan fakir bir kimsenin, sadaka-ı fıtr vermesi lâzım olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Sefer mesafesinde bir belde ahâlisinden olan ellibeş yaşındaki bir kadın, yanında kocası veya mahremi bir erkek yok iken hacca gitmesi caiz olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Üzerine hac farz olan bir kadın, ana-baba bir kardeşi ile birlikte hacca gitmek isteyince, kocası mâni olabilir mi?” Cevap: “Olamaz.”
“Elli-altmış yaşında olup, kocası olmayan bir kadının, dâmâdı ile birlikte hacca gitmesi caiz olur mu?” Cevap: “Olur.”
“Bir kadının, kız kardeşinin kocasına (eniştesine) görünmesi caiz olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Zeyd vefât edince geriye zevcesi Hind ve diğer mirasçıları kalsa, Zeyd ile Hind’in oturdukları evde bulunan kadın ve erkek eşyaları için; Hind, benimdir deyip, diğer mirasçılar da Zeyd’indir deseler, iki tarafın da şahitleri olmasa, kimin sözü mu’teberdir?” Cevap: “Hind’in sözü muteberdir.”
“Zeyd’in zeytin bahçesindeki olgunlaşmamış meyveyi, Amr’a satması sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Zeyd, bağında hâsıl olacak üzümü, çiçek iken Amr’a şu kadar liraya satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Zeyd, kısrağından doğacak olan tayı daha doğmadan Amr’a satsa, bu satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Ölen Zeyd’in vârislerinden Amr, Zeyd’in ne kadar olduğu bilinmeyen mirasından hissesine düşecek kısmı Bekir’e satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Zeyd, bahçesindeki olgunlaşmamış elmayı, olgunlaşınca ağacında terk şartıyla Amr’a satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”
“Zeyd tarlasına buğday ekse, yeşerdikten sonra daha çimen iken, olgunlaşınca tarlada terk etmek şartıyla Amr’a satsa, satış sahîh olur mu?” Cevap: “Olmaz”

Toplam Görüntülenme: 85

Yayın tarihi: Salı, 01 Mayıs 2018

Bunları okudunuz mu?