Onları mutlaka hesaba çekeceğiz

Sa’dullah ibn-i Decâcî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 482 (m. 1089)’da Bağdad’da doğdu. 564 (m. 1169)’da orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Rabbimiz, Neml sûresi sekseninci âyet-i kerîmede meâlen; “Sen ölülere bir şey işittiremezsin” ve Fâtır sûresi yirmiikinci âyet-i kerîmede meâlen; “Kabirde olanlara sen duyurucu değilsin” buyurdu. İşte böyle olanlar, hakîkî ölülerdir. Allahtan kork! Şuarâ sûresi ikiyüzonsekizinci âyet-i kerîmede meâlen; “Kalktığın vakit Allah seni görmektedir” buyuruldu.
Bütün isteklerini Allahın rızâsına muvafık eyle. Allahın ihsânından mahrûm olan kimse merhamet olunmuş değildir. Eğer bütün bunlardan sonra hâlâ işin tehlikesini anlamadıysan ve bu tehlikeyi idrâk etmekten dünya seni meşgul ediyorsa, şu emri düşün: Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) “İki kişiye emîr olma, yetimin malına elini sürme” buyurdu. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhîl aliyyilazîm. Heyhat! Kalem yazmaz oldu. Allahın emri vâki olur ve hükmüne mâni hiçbir şey de yoktur. İşte bundan dolayı insanlar, hazret-i Ebû Bekir’den (radıyallahü anh) yanık ciğer kokusu hissettiler. (Yani hazret-i Ebû Bekir, bu durumları düşünerek “Ah!” demişti de nefesi yanık ciğer gibi kokmuştu.)
Hazret-i Ömer de (radıyallahü anh); “Keşke, anası Ömer’i doğurmasaydı.”
Hazret-i Osman da (radıyallahü anh) bunu kabul ederek; “Kılıcını kınına sokan kişi hürdür” buyurmuşlardır. Önünde dolu hazineler bulunan hazret-i Ali de; “Bu kılıcımı benden kim satın alacak? Eğer bir gömlek satın alacak bir şey bulabilseydim, bu kılıcımı satmazdım” buyurmuştur. Bu korkudan hazret-i Ömer bin Abdülazîz’in aort damarı çatlamış ve bu korku sebebiyle vefât etmişti.
Selef-i sâlihînden bazıları gevşekliğe düştüğü zaman, evlerinde bulundurdukları sopa ile kendilerini döverlerdi. Dünyalık işler kalbe yerleşirse, bunları söküp atmak zor olur. Bunları en iyi bilen kişi, dünyalıktan yüz çevirir. Öyle ise bütün gayretini âhirete hazırlamaya ve kabirde suâl soracak meleklere cevap hazırlamaya gayret et! Nitekim, Allahü teâlâ, Hicr sûresi döksanüçüncü âyet-i kerîmede meâlen şöyle buyuruyor: “Rabbine yemîn ederim ki, onları mutlaka yaptıkları şeyden hesaba çekeceğiz.”

Toplam Görüntülenme: 51

Yayın tarihi: Pazar, 06 Mayıs 2018

Bunları okudunuz mu?