Allahü teâlânın yardımı yakındır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Ekim 2020

Şemsüddîn Muhammed ibn-i Zafer hazretleri tefsir âlimidir. 497 (1104)’de, o devirde bir Müslüman beldesi olan Sicilya'da doğdu. Çocuk yaşta iken ailesi Mekke'ye göç etti. İlk tahsilini burada aldıktan sonra Mısır'a gitti. Daha sonra Sicilya adasına geç­ti. Buraların Hristiyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Suriye’de Hama'ya gitti. 565 (m. 1170)’de orada vefat etti. “Sülvânü'l-muhtâc” adlı eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, tevâzu edeni yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Ekim 2020

Kerküklü Abdurrahman Halis Efendi Kadirî tarikatı büyüklerinden bir zat olup Kerkük’te doğdu ve orada Kadirî yolunu taliplere anlattı. 1275 (m. 1858)’de orada vefat etti. Abdülkadir-i Geylânî’nin menkıbelerine dair Şeyh Ali Nurbahşî tarafından yazılan “Behçetü'l-Esrar” ismindeki eseri şerh etti. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Bidat ehli ebediyen felâh bulamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Ekim 2020

Muhammed Şirvânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Azerbaycan’da Şirvan'da doğdu. Şeyh Zâhid hazretlerinin dergâhına gelip ona talebe oldu ve uzun bir zaman sohbetlerinde bulunup yetişti. Hocası ona icâzet verdi ve Gence şehrinde talebe yetiştirmekle vazifelendirdi. Muhammed Şirvânî hazretleri 1335 (H.736) târihinde Gence'de vefât etti. Oğluna yaptığı nasîhatte şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Hatim okunan yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Ekim 2020

İsâ ibn-i Verdân el-Medenî hazretleri "Kırâat-ı aşere" imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisinden biridir. Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Kıraat ilmini Ca'fer el-Kâri ve "Kurrâ-i seb'a"dan Nâfi bin Abdurrahman'dan tahsil etti. Kendisinden arz yoluyla Vâkıdî gibi âlimler kıraat okudular. İbn-i Verdân 160 (777)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kadîm olan zâtı ile vardır 19.10.2020

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Ekim 2020

Ebû Nasr ibn-i Ved'ân el-Mevsılî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 402'de (m. 1012) Musul'­da doğdu. Tahsil için Bağdat'a ve Diyarbekir'e gidip geldikten sonra Musul kadılığına tayin edildi. 494'te (m. 1100) Musul'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın vahdâniyetinin isbâtı hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Ekim 2020

Abdülkadir Kemaleddin Efendi evliyanın meşhurlarından olup Erbil’de doğdu. Tarikat bakımmdan Halveti, Kadiri, Nakşibendî'dir. 1315 (m. 1897)’de Urfa’da vefat etti. Eserlerinden biri “Hüccetü'z-Zâkirîn fi'r-Reddi Ale'l-Münkirîn” olup, bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Ekim 2020

Şerefüddîn İbnü'l-Müstevfi hazretleri hadis âlimidir. 564'te (m. 1169) Kuzey Irak’ta Erbil'de doğdu. Burada ilim tahsilini tamamladıktan sonra Erbil Atabeyi Muzafferüddin Kökbörü'ye vezir oldu. Moğollar 634'te (m. 1236) Erbil'e hücum edince Musul'a göç etti. 637'de (m. 1239) Mu­sul'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Din kardeşine yardım etmenin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Ekim 2020

Muhammed İbnü'l-Müsennâ hazretleri hadis hafızıdır. 167'de (783) Basra'da doğdu. Basra ve Bağdat'ta meşhur muhaddislerden hadis rivayet etti. Ken­disinden Kütüb-i sitte imamları ve diğerleri rivayette bulundular. 252 (m. 866)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Ekim 2020

Halîlzade Mekkî Mehmed Efendi, Seksendokuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1126 (m. 1714)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 1212 (m. 1797)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ömründe hiç yalan söylememiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Ekim 2020

Ebü'l-Berekât Zeynüddîn el-Müneccâ hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 631 (m. 1234)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinin derslerine katılarak fıkıh, usûl-i fıkıh, kelâm, tefsir, nahiv sahalarında yetişti ve otuz yıl boyunca Emeviyye Camii'nde, Hanbeliyye ve Sadriyye medre­selerinde ders verdi. 695'te (m. 1296) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...