Hatim okunan yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Ekim 2020

İsâ ibn-i Verdân el-Medenî hazretleri "Kırâat-ı aşere" imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisinden biridir. Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Kıraat ilmini Ca'fer el-Kâri ve "Kurrâ-i seb'a"dan Nâfi bin Abdurrahman'dan tahsil etti. Kendisinden arz yoluyla Vâkıdî gibi âlimler kıraat okudular. İbn-i Verdân 160 (777)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kadîm olan zâtı ile vardır 19.10.2020

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Ekim 2020

Ebû Nasr ibn-i Ved'ân el-Mevsılî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 402'de (m. 1012) Musul'­da doğdu. Tahsil için Bağdat'a ve Diyarbekir'e gidip geldikten sonra Musul kadılığına tayin edildi. 494'te (m. 1100) Musul'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın vahdâniyetinin isbâtı hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Ekim 2020

Abdülkadir Kemaleddin Efendi evliyanın meşhurlarından olup Erbil’de doğdu. Tarikat bakımmdan Halveti, Kadiri, Nakşibendî'dir. 1315 (m. 1897)’de Urfa’da vefat etti. Eserlerinden biri “Hüccetü'z-Zâkirîn fi'r-Reddi Ale'l-Münkirîn” olup, bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Ekim 2020

Şerefüddîn İbnü'l-Müstevfi hazretleri hadis âlimidir. 564'te (m. 1169) Kuzey Irak’ta Erbil'de doğdu. Burada ilim tahsilini tamamladıktan sonra Erbil Atabeyi Muzafferüddin Kökbörü'ye vezir oldu. Moğollar 634'te (m. 1236) Erbil'e hücum edince Musul'a göç etti. 637'de (m. 1239) Mu­sul'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Din kardeşine yardım etmenin fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Ekim 2020

Muhammed İbnü'l-Müsennâ hazretleri hadis hafızıdır. 167'de (783) Basra'da doğdu. Basra ve Bağdat'ta meşhur muhaddislerden hadis rivayet etti. Ken­disinden Kütüb-i sitte imamları ve diğerleri rivayette bulundular. 252 (m. 866)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Ekim 2020

Halîlzade Mekkî Mehmed Efendi, Seksendokuzuncu Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1126 (m. 1714)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 1212 (m. 1797)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ömründe hiç yalan söylememiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Ekim 2020

Ebü'l-Berekât Zeynüddîn el-Müneccâ hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 631 (m. 1234)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinin derslerine katılarak fıkıh, usûl-i fıkıh, kelâm, tefsir, nahiv sahalarında yetişti ve otuz yıl boyunca Emeviyye Camii'nde, Hanbeliyye ve Sadriyye medre­selerinde ders verdi. 695'te (m. 1296) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerimin bütün sûreleri "muciz"dir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Ekim 2020

Ahmed İbnü'l-Munadi hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 256'da (m. 870) Bağdat'ta doğdu. Kurrâ-i seb'adan Âsım'ın râvisi Ebû Bekir bin Iyâş'ın talebesi İshak bin Yû­suf el-Ezrak’tan kıraat ilmini tahsil etti. Ayrıca Ebû Dâvûd Sicistânî gibi âlimlerden hadis dinledi. Kendisinden birçok âlim istifade etti. 336'da (m. 947) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sahip olduğun değerin farkında değilsin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Ekim 2020

Azmi Hüseyin Dede Mevlevi arif ve fazıllarından olup Gelibolu’da doğdu. Uzun müddet Gelibolu ve Mısır mevlevihaneleri şeyhliğinde irşad vazifesi yaptı. 1311 (m. 1893)’de hava tebdili için bulundukları Beyrut'ta vefat etti. Temyizü'l-Emreyni isimli eserinde şöyle anlatır: 

Devamını oku...

Hep iyi insanlarla beraber olun

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Ekim 2020

Abidin Paşa Osmanlı Devleti'nin son senelerinde hizmet etmiş bir İslam âlimi ve devlet adamıdır. 1843 yılında şimdi Yunanistan’da olan Preveze'de doğdu. Memleketinde iyi bir tahsil gördükten sonra İstanbul’a giderek devlet hizmetine girdi. Çeşitli vilayetlerde valilik ve bir süre Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) yaptı. İstanbul Merkezefendi Dergâhı Şeyhi Nûreddin Efendi’ye intisap ederek tasavvuf yolunda ilerledi. 1906 yılında İstanbul'da vefat etti. Sultan 2. Abdülhamid devrinde Ankara valisiyken şehre Elmadağ’dan su hattı yaptırdı. Bu vazifede iken Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin Mesnevisini şerh etti. Bu eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...