Sâlih bir kimseyi seven Allah'ı sevmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Mayıs 2020

Ahmed İbn-i Âşir Endelüsî hazretleri Mağrib evliyasındandır. Endülüs'ün (İspanya) Şemîne (Jimena) şehrinde doğdu. Tahsilini orada ta­mamladıktan sonra Elhadrâ'ya (Algedras) giderek ders verdi. Burası Hristiyanların eline geçince Fas’a gitti. Ribâtülfeth'te Şeyh Ebû Abdullah el-Yâbürî'ye intisap etti ve onun halifesi oldu. 1009'da (m. 1600) Fas’ta Selâ'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Abdestte, gusülde kullanılan sular

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Mayıs 2020

Abdurrahmân İbn-i Abdürrezzâk hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 1075 (m. 1664)’de Şam’da doğdu. Meşhur âlim Abdülganî Nablusî hazretlerinin talebesidir. Şam’da Sinan Paşa Camii'nde hatiplik yapan İbn-i Abdürrezzâk bu şehirde 1138 (m. 1726)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Hristiyanlar! İnsâf ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Mayıs 2020

Mehmed Zihni Efendi son devir Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 1846’da İstanbul’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra ulûm-i âliyye şehâdetnâmesi aldı. Galatasaray Sultânîsi (Lisesi) ve Mekteb-i Mülkiyye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ulûm-i dîniyye muallimliği, Maarif Nezâreti (Millî Eğitim Bakanlığı) Encümen-i Teftîş (Teftiş Kurulu) başkanlığı görevlerinde bulundu. Stockholm’de toplanan Şarkiyat Âlimleri Kongresi’ne davet edilerek altın madalya ile ödüllendirildi. 1913 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Çok eser yazdı. Abdullah-ı Tercümân’ın Hristiyanlığa reddiye olarak yazdığı Tuhfetü’l-erîb kitabını tercüme etti. Bu eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmin şaşırtıcı nazmı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Mayıs 2020

Süleyman ibn-i Cemmâz hazretleri Kırâat-i aşere imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisînden biridir. 170 (m. 786)'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kanaat, tükenmez bir hazinedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Mayıs 2020

Abdullah Humeydî hazretleri hadis hafızı ve fıkıh âlimidir. Fudayl bin İyâd, Süfyân bin Uyey­ne gibi âlimlerden hadis ve fıkıh tahsil etti. Kendisinden Buhârî gibi âlimler rivayette bulundular. Humeydî 219'da (m. 834) Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Peygamber Efendimizin dua buyurduğu çocuk

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Mayıs 2020

Hasen bin Alî HuIvânî hazretleri hadîs âlimidir. Şam civarında HuIvân’da doğdu. Bağdat, Mekke, Mısır, Tarsus gi­bi ilim merkezlerinde hadis tah­sil etti. Sonra Mekke'ye yerleşti. Vekî bin Cerrah gibi muhaddislerden hadis okudu. Kendisin­den de Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce gibi büyük âlimler rivayette bulundular. 242 (m. 857)’de Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hâkim nafaka vermeyen fakîri ayıramaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 02 Mayıs 2020

Mehmed Zeynî Efendi Altmışaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Kadıasker Manisalı Ak Mahmûd Efendi’nin oğludur. Seyyiddir. 1078 (m. 1667)’de İstanbul’da doğdu. 1164 (m. 1751)’de vefât etti. Eyyûb Sultan civarında babasının kabri yanına defnedildi. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Onlar, namazın farz olduğundan gafildir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 01 Mayıs 2020

Ali bin Ahmed Vahidi hazretleri tefsîr âlimidir. İran’da Tahran civarında Sâve’de doğdu. 468 [m. 1075] de, Nîşâpûr’da vefât etti. İmâm-ı Vahidî hazretleri, “Vesît” ismindeki tefsîrinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Nisan 2020

Ca'fer İbn-i Hinzâbe hazretleri hadis âlimidir. 308'de (m. 921) Bağdat'ta doğdu. Medrese tahsilinden sonra Abbasî Halifesi Râzî-Bilâh tarafından Mısır’da Dîvânü'l-harâc reisi tayin edildi. Sonra bu vazifeden ayrılarak Kahire’de talebe yetiştirmekle meşgul oldu. 391 de (m. 1001) Mı­sır'da vefat etti. Cenazesi vasiyeti üzerine Medine'­ye götürüldü. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları: Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimiz cömertlik hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Cenâzede bulunmak sünnet-i müekkededir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Nisan 2020

Şihâbüddîn ibn-i Hiccî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 751'de (m. 1350) Şam’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kudüs, Medine ve Halep gibi şehirlerde ilim tahsil etti. Şam’da müderrislik, kadı nâibliğini ve Emeviyye Camii'nin hatipliğini yaptı. 816 (m. 1413)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...