Yalan söylemek büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ekim 2020

Ebü'l-Mehâsin İbnü'l-Cevzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Büyük âlim Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin oğlu olup, 580 (m. 1185)’de Bağdat'ta doğdu. Babasından ve buradaki büyük âlimlerden kıraat, tefsir, hadis, fıkıh dersleri tahsil etti. Müstansıriyye Medresesi'nde Hanbelî mez­hebi müderrisi olarak görev yaptı. 656 (m. 1258)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey Kümeyl! Ölünce her şey ortaya çıkar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ekim 2020

Saruhanî Ahmed Efendi, Halvetiye şeyhlerinin âlimlerinden bir zattır. 1041 (m. 1631)'de Manisa’da vefat etti. Dekâyıku'l-Hakâyık isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Allah indinde en kıymetli sözler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ekim 2020

Abdurrahman bin Muhammed İdrisi hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (937) Semerkant’ta doğdu. Hadis tahsili için gittiği Bağdat'ta Dârekutnî'den çok sayıda ha­dis yazdı. Memleketine dönerek bir çok talebeye hadis öğretti. 405 (m. 1015)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hiç kimseyi camiden nefret ettirmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ekim 2020

Abdullah el-İbyânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 351 (m. 864)’te Tunus'ta İbyâne köyünde doğdu. Tunus'taki meşhur âlimlerden ders aldı. Zamanında Mâliki mezhebini en iyi bilen âlimlerden biri ve bu mezhebin fetva mercii oldu. 352 (963)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O akıl nerede ki, kemaline erişsin

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Ekim 2020

Kâdı Hamîdüddîn Nâgûrî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Asıl adı Muhammed Atâ’dır. Buhara'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Hindistan'a Nâgûr şehrine göç etti ve bu şehirde kadı oldu. Kutbüddin Bahtiyar Kâkî ve Ferîdüddin Genc-i Şeker'in sohbetlerine devam etti. Kutbüddin'den Çeştiyye icazeti aldı. 643 (m. 1246)’da Delhi'de vefat etti. Hocası Kutbüddîn Bahtiyar Kâkî hazretlerinin ayak ucuna defnedildi.

Devamını oku...

Onlar, faydasız işlerden kaçınır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Ekim 2020

Burhânüddîn Abdullah Ebrî hazretleri Şafii fıkıh âlimidir. İran’da Tebriz'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra kadılık yaptı. Sonra kâdılkudâtlık makamına getirildi. 743'te (m. 1342) Tebriz'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Farzlara önem vermeyen imanını kaybedebilir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Ekim 2020

Hanefî Mehmed Efendi 49. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Nahcivan'da doğdu. Bir süre burada tahsil gördükten sonra İstanbul'a gitti. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, kadılık, Ru­meli ve sonra Anadolu kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1069'da (m. 1658) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İman etmek, şerefli olmaya sebeptir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 30 Eylül 2020

Hammâd bin İshâk el-Ezdî hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlimidir. 199'da (m. 815) Basra'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti. Abbasî halifeleri yanında müstesna bir yeri olan Hammâd, Halife Mühtedî-Billâh döneminde Bağdat kadılığı yaptı. 267 (m. 881)’de Sus şehrinde vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın sıfatları ezelîdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 29 Eylül 2020

Bahâüddîn Muhammed İbşîhî hazretleri fıkıh âlimidir. 790'da (1388) Mısır'da İbşûye köyünde doğdu. Kahire'ye giderek Celâleddin el-Bülkinî'nin ders­lerine devam ederek fıkıh ve tefsir oku­du. Çok talebe yetiştirdi 854'te (m. 1450) vefat etti. el-Müstetraf adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Şefaate kavuşacak en mesut kimse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 28 Eylül 2020

Halîfe bin Hayyât hazretleri hadis hafızı ve ensâb âlimidir. 160 (m. 777)’de Basra'da doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden kıraat, hadis, ahbâr ve ensâb öğrendi. 240 (m. 854)’ Basra'da vefat etti. “Tabakâtü'r-ruvât” isimli eserinde meşhur hadis râvîleri hakkında bilgi vermektedir. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...