Ana-babanın kıymetini hayatta iken bilmeli!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Nisan 2021

Ebû Mervân Abdülmelik et-Teymî hazretleri İmam Mâlik'in önde gelen talebelerindendir. 150 (m. 767)’de Medine'de doğdu. Büyük dedesi Ebû Seleme, Kureyş'in Benî Teym kolundan idi. Ebû Mervân, İmam-ı Mâlik hazretlerinden fıkıh tahsil etti. 212 (827)’de Medine'de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Nimeti gönderene nasıl şükredilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Nisan 2021

Şemsüddîn Muhammed Siirdî hazretleri Şâfiî fıkıh, hadis, tefsir ve tasavvuf âlimidir. Aslen Siirtli olup, 679'da (m. 1281) Şam’da doğdu. Burada meşhur âlimlerden fıkıh, hadis ve tefsir ilimlerinde tahsil gördükten sonra İskenderiye'ye giderek Şâzilî tari­katı şeyhi Yâkût-i Arşî'ye intisap etti, icazet aldı ve kızıyla evlendi. Kahire'ye giderek bir dergâh açtı ve çok talebe yetiştirdi. 749 (m. 1349)’davefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyette niyetin önemi büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Nisan 2021

İbnü'l-Lebbâd Kayrevânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 250 (864)’de Tunus’ta Kayrevan’da doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden fıkıh ve hadis tahsil etti. Çok talebe yetiştirdi. 333'te (m. 944) Kayrevan'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kaynar şey yememeli, yemeğe üflememeli!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Nisan 2021

Vecîhüddîn Abdurrahmân hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 866'da (m. 1461) Yemen'in Zebîd şehrin­de doğdu. Burada ve Mekke’de meşhur âlimlerden Şafii fıkhı ve hadis tahsil etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 944 (m. 1537)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Üstü başı fena kokan câmilere gitmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Mart 2021

Mehmed Esad Efendi 165. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1263 (m. 1847)’de İstanbul Şehzadebaşı'nda doğdu. Medrese tahsilinden sonra müderris, İ'lâmât-ı Şer'iyye mümeyyizi, Meclis-i Tetkîkât-ı Şer'iyye reisi oldu, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1336 (m.1918)’de vefat etti. Bazı fetvaları şöyledir:

Devamını oku...

Akl-ı kâmil sahipleri Allahü teâlâyı dâima zikrederler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Mart 2021

Sirozlu Hüseynî Efendi, Halveti tarikatına mensup arif ve şair bir zat olup şimdi Yunanistan’da bulunan Siroz’da (Serez) doğdu. Halvetiyyenin bir kolu olan Nurbahşî tarikatının kurucusu Seyyid Muhammed Nurbahşi hazretlerinin halifesidir. 1000 (m.1591)’de memleketinde vefat etti. (İşaretü menzilü'l-Kitap) isminde iki büyük ciltten ibaret bir tefsiri vardır. Bu eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Amelini, ihlâs ile riyasız olarak yap!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Mart 2021

Ebülleys-i Semerkandî hazretleri Hanefî fıkh ve tefsîr âlimidir. Ebû Ca’fer Hinduvânî’nin talebesidir. İlim öğrenme silsilesi, hocası yoluyla İmâm-ı Ebû Yûsuf hazretlerine ulaşır. 373 [m. 983] de vefat etdi. Ebülleys-i Semerkandî hazretleri, Tenbîh-ül-gâfilîn’de buyuruyor ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâya yakın olmak ne demektir?

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Mart 2021

Şihâbüddîn Zâhid hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 819 (m. 1416)’da Kâhire’de vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Onlar, Eshâb-ı kirâmın yolundan gidenlerdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Mart 2021

İbrâhîm Fezârî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Mısır asıllı olup 660 (m. 1262)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük fıkıh âlimlerinden ders al­dı. Emeviyye Camii hatipliğine tayin edildi. Burada çok talebe yetiştirdi. 729 (m. 1329)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Tasavvuf, insanı kemâle kavuşturan yoldur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Mart 2021

Alî İbnü'l-Felekî hazretleri hadis hafızıdır. İran’da Hemedan'da doğdu. Burada, Irak ve Horasan bölgele­rinde büyük âlimlerden ders aldı. Sonra da Hâce Abdullah-ı Herevî hazretlerine intisab ederek tasavvufta yükseldi ve icazet alarak talebe yetiştirdi. 427'de (m. 1036) Nîşâbur'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...