Hangi hükümleri inkâr edenler imansız olur?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Temmuz 2019

Ahmed Bin Yahyâ Halebî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Suriye’nin Haleb şehrinde doğdu. 738 (m. 1337)’de vefât etti. Ehl-i sünnet itikadına dair yazdığı eseri, Tâcüddîn Sübkî tarafından çok medhedilmiştir. Ahmed bin Yahyâ, bu eserinde; “Eshâb-ı kirâmın âdet-i şerîfleri, sâdece takvâya tâbi olmaya ve hayır işleri işlemeye teşvik idi. Fakat bidat sahipleri ortaya çıktığı zaman, onlara gereken cevabı vermişlerdir” demektedir. Yine bu eserinde “Küfür” bahsinde şunları yazmaktadır:

Devamını oku...

Düşmanından çok sakın ve dikkatli ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Temmuz 2019

Muhammed Bin Ömer Vâkıdî hazretleri târih, fıkıh, hadîs, kırâat, tefsîr ve edebiyat âlimdiri. 130 (m. 747)’de Medine’de doğan Vâkdî, 207 (m. 822)’de Bağdâd’da vefât etti. Vâkıdî târihinde, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) Amr bin Âs’ı (radıyallahü anh) harbe gönderirken yaptığı nasîhati şöyle anlatılmaktadır:

Devamını oku...

Herkese karşı hürmetkâr ol

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Temmuz 2019

Hasan Ünsî Efendi, evliyânın büyüklerindendir. 1055 (m. 1645)’de Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1136 (m. 1723)’de İstanbul’da vefât etti. Sarayda görev yapan bir talebesine şöyle nasihat etti:

Devamını oku...

Allah en çok, ahlâkı en güzel olanı sever

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Temmuz 2019

Talha Bin Musarrıf hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs ve kırâat âlimidir. 112 (m. 730) senesinde Kûfe’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Müsâfeha ederken muhabbet geçer

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Temmuz 2019

Ebü’l-Berekât Akûlî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 432 (m. 1040) yılında Bağdad civârında Akûl denilen yerde doğdu. 512 (m. 1118) yılında Bağdad’da vefât etti. Fetvalarında buyurdu ki:

Devamını oku...

Arş’ın gölgesinde gölgelenenler.

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Temmuz 2019

Muhammed Takî Fâsî hazretleri hadîs, târih ve Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Faslıdır. 755 (m. 1373) senesinde Mekke’de doğdu. 832 (m. 1429)’da aynı yerde vefât etti. Kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kim, fıskı beğenirse onu yapanlardan olur

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Temmuz 2019

Seyyid Takıyyüddîn Hısnî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 752 (m. 1351)’de Batman’a bağlı Hasankeyf’te doğdu. 829 (m. 1426)’da Şam’da vefât etti. 

Devamını oku...

İhlâsla karz-ı hasen verecek kimdir?

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Temmuz 2019

Azîzzâde Mehmed Behâî Efendi Otuzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Nesebi, Yavuz Sultan Selim Hân'ın nedimi Hasan Can’a ulaşmaktadır. O da, Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari hazretlerinin neslindendir. Bu sebeple “Behâî” denilmiştir. 1004 (m. 1595)’de İstanbul’da doğdu. 1064 (m. 1654)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bizim ile münâfıklar arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Haziran 2019

Muhammed Ebherî hazretleri hadîs, kırâat, nahiv ve Mâlikî fıkıh âlimidir. İran’da Kazvin’de 289 (m. 902)’de doğdu. 375 (m. 986)’da Bağdâd’da vefât etti. Cemaatle namaz hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Halife Hârûn Reşîd'i ağlatan mübarek zat

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Haziran 2019

Şakîk-i Belhî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İbrahîm Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. 174 (m. 790) senesinde vefât etti. Ticâretle uğraşırdı. İbrâhim Edhem hazretlerinin sohbetlerine başladı. Ondan feyiz alarak olgunlaştı.

Devamını oku...