Herkese ihsânda bulunmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Temmuz 2017

Abdullah bin Büreyde hazretleri Tabiîn devrinin hadîs âlimlerindendir. 14 (m. 635) tarihinde Kûfe’de doğdu. Basra’da yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin edildi ve 115 (m. 707) târihinde orada vefat etti. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:  

Devamını oku...

İyilik yapınca sevinenler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Temmuz 2017

Safiyyüddîn Ürmevî hazretleri kelam âlimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. 644 (m. 1246)’da Hindistan’da doğdu. 715 (m. 1315)’de Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabir azabı haktır, vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Temmuz 2017

İbrâhim Saffâr hazretleri, kelâm ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 460 (m. 1067)’de Buhârâ’da doğdu. Fıkıh ilmi tahsil ederek Hanefî fıkıh bilgilerinin inceliklerine vâkıf oldu. Selçuklu Sultânı Sencer, onu Merv’de insanları irşâd etmekle vazifelendirdi. 534 (m. 1139)’da Buhârâ’da vefat etti. İbrâhim Saffâr hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Hasetçi kimseler daima kederlidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Temmuz 2017

Mehmed Sâdık Efendi, Kırksekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1630) senesinde doğdu. 1121 (m. 1709) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Risâle-i akâid” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sûizan, sözlerin en yalanıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Temmuz 2017

Ahmed bin Muhammed Vâsıtî hazretleri Hanbelî mezhebi hadis âlimlerindendir. Hadis ilminde hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîf ezberlemiş idi. 626 (m. 1229)’da Irak’ta Vâsıt’ta doğdu. 698 (m. 1299)’da Bağdad’da vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...

Melekleri sevindiren ibadet: Namaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Temmuz 2017

Hasan bin Muhammed Bekrî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 574 (m. 1178)’de Şam’da doğdu. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’in (radıyallahü anh) soyundandır. Ömrünün sonuna doğru Mısır’a gitti. 656 (m. 1258) yılında orada vefat etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîflerde, Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: 

Devamını oku...

Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Temmuz 2017

Ebü’l-Ferec Bağdâdî hazretleri fıkıh, hadis ve kelam âlimlerindendir. 477 (m. 1084)’de doğdu. 573 (m. 1177)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Benim ecdadım en iyi insanlardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Temmuz 2017

Saçaklızâde Mehmed Efendi Osmanlı tefsir, hadis fıkıh âlimidir. Maraş’ta doğdu. 1145 (m. 1732)’de aynı yerde vefât etti. “Risale fî îmân-ı vâlideyy Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Onlar, katıksız ekmek gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Temmuz 2017

Zekeriyyâ Ensârî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 826 (m. 1423) senesinde Mısır-Senîke’de doğdu. 926 (m. 1520) senesinde Kâhire’de vefât etti. Küçük yaşta Câmi-ül-Ezher’e girerek bütün ilimleri öğrenip, hepsinde mütehassıs oldu. Tasavvufta Muhammed Gamrî’nin sohbetlerinden de çok istifâde etti. Abdülvehhâb-ı Şa’rânî, Tabakât-ül-Kübrâ’sında şöyle yazmaktadır: 

Devamını oku...

Garip Müslümanlara müjdeler olsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Temmuz 2017

İbn-i Seken hazretleri hadîs âlimlerindendir. 294 (m. 908)’de Bağdâd’da doğdu. 353 (m. 964)’de Mısır’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...