Onun konuşması ancak vahiydir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Mart 2021

Fahrüddîn Ahmed İbnü'l-Fasih hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 680 (1281) yılında Kûfe'de doğdu. Burada fıkıh âlimlerinin derslerinde yetişti. Bağdat'ta Müstansıriyye Medresesi'nde, sonra Şam’da Reyhâniyye Medreselerinde müderrislik yap­tı. 755'te (m. 1354) Şam’da vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Herkes, dört suâle cevap vermedikçe

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Mart 2021

Abdullah İbnü'l-Faradi hazretleri hadis hafızıdır. 351 (962)’de Endülüs'te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada tahsil yaptıktan sonra Mekke, Mısır ve Kayrevan'da hadis ilmini geliştirdi. Endülüs'e dönüşünden sonra ders okutmaya baş­ladı. 403 (m. 1013)’de vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Allahü teâlâ vaadini yerine getirdi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Mart 2021

Abdurrahmân İbnü'l-Fahhâm hazretleri kıraat âlimidir. 422 (m. 1031)’de Si­cilya'da doğdu. Tahsil için Mısır'a gitti ve burada meşhur hocalardan kıraat dersleri aldı. Daha sonra İskenderiye'ye yerleşen İbnü'I-Fahhâm pek çok talebe yetiştidi. 516'da (m. 1123) İskenderiye'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, ne isrâf ne de cimrilik ederler!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Mart 2021

Mecdüddin İbnü'l-Esîr Cezerî hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. 544'te (m. 1149) Cizre'de doğdu. İlk tahsilini Ciz­re'de yaptı. Sonra Musul'a giderek büyük âlimlerden tefsir ve hadis ilmi tahsil etti. Burada çok talebe yetiştirdi. 606 (m. 1210)’de Musul'da vefat etti.
Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerimde, nice sırlar bildirilmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Mart 2021

Ebû Bekr el-Enbârî hazretleri kıraat, tefsir ve hadis âlimidir. 271'de (m. 885) Bağdat yakınlarındaki Enbâr'da doğdu. Bağdat'ta büyük âlimlerden kıraat, tefsir ve hadis dersleri aldı. Abba­sî Halifesi Râzî-Billâh'ın çocuklarının hocalığına tayin edildi. 328'de (m. 940) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kelime-i tevhîdin fazileti hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Mart 2021

Bedrüddîn İbnü'l-Ehdel hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Yemen'in Kuhriye şehrinde doğdu. Kur'ân-ı kerimi ezberledikten son­ra Yemen âlimlerinin fıkıh derslerine devam etti. Daha sonra buranın müftüsü oldu. 855 (m. 1451)'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şefaati seçtim ve size haber vermek istedim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Mart 2021

Cemâlüddîn Muhammed bin Dübeysî hazretleri hadis hafızı ve kıraat âlimidir. 558'de (m. 1163) Irak’ta Vâ­sıt’ta doğdu. Burada hadis öğrendi ve hafızlık derecesine yükseldi. Sonra Bağ­dat'a yerleşen İbnü'd-Dübeysî kıraat okutmaya başladı. 637 (m. 1239)’da vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

Faiz, dinimizde kati haramlardandır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Mart 2021

Sa'düddîn İbnu'd-Deyri hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 768'de (m. 1367) Kudüs'­te doğdu. Kur'ân-ı kerîmi hıfzet­tikten sonra fıkıh, usûl-i fıkıh, akaid, nahiv, meânî ve beyân ilimlerini tahsil etti. Kudüs'­te müderrislikten sonra Kahire'ye gitti ve kâdılkudâtlığa tayin edildi. 867'de (m. 1463) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlmin kalkması kıyâmet alâmetlerindendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Mart 2021

Ebû Bekr bin Abdurrahman hazretleri tabiînin meşhur fıkıh ve hadis âlimlerindendir. Medine’de doğdu. İyi bir tahsil görmüş, Âişe, Ümmü Seleme, Ammâr bin Yâsir, Ebû Hüreyre (radıyallahü anhüm) gibi birçok meşhur sahâbîden hadis dinlemiştir. 94 (m. 713)’de Medine’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Muhammed aleyhisselamın ümmeti şahidimdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Mart 2021

Ebü'l-Velîd İbnü'd-Debbâğ hazretleri hadis hafızıdır. Endülüs'te (İspanya) Belensiye'nin (Valencia) köy­lerinden Ünde'de (Onda) doğdu, sonra Mürsiye'ye (Murcia) yerleşti. Burada meşhur âlimlerden hadis ilmi tahsil etti ve hafızlık derecesine yükseldi. 546 (m. 1151) Dâniye'de (Denia) vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...