Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Temmuz 2018

Burhâneddîn ibn-i Firkâh hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 660 (m. 1262)’de doğdu. 729 (m. 1329)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Devamını oku...

Müslümânların günleri sıkıntı içinde geçiyordu

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Temmuz 2018

Ebü’l-Hasen ibn-i Ferhûn hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Tunusludur. 698 (m. 1298)’de Medine’de doğdu. 746 (m. 1345)’da vefât etti. “Tevârîh-ül-ahbâr vet-ta’rîfü bi-nesebi Seyyid-il-muhtâr” isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Temmuz 2018

Molla Tâhir-i Bedahşî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendir. Önce subay idi. Resûlullah efendimizin rüyâda verdiği emirle, askerliği bırakarak tasavvuf yoluna girdi. Doğum ve vefât tarihleri belli değildir. On yedinci asrın sonlarında vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Molla Tâhir-i Bedahşî'ye yazdığı mektuplardan ikisi:

Devamını oku...

Kıyamet için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Temmuz 2018

İbn-i Havtullah Ensârî hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Endülüs’te (İspanya) Ünde’de (Onda) doğdu. Mende (Montiel), Belensiye (Valencia), Mürsiyye (Murcia), Mâleka (Málaga), Gırnata (Granada), İşbilîye (Sevilla), Kurtuba (Córdoba) ve Sebete (Ceuta) medreselerinde zamanın meşhur âlimlerinden icâzet aldı. Şelemenka’da (Salamanca) kadılık yaptı.612 (m. 1215)’de Gırnata’da (Granada) vefât etti. Hadîs ilminde hafız, fıkıh, kırâat ve nahiv ilminde de âlim, hatîb ve şâir idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Siz, hidâyete götüren rehber olacaksınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Temmuz 2018

Takıyyüddîn ibn-i Fehd hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve târih âlimidir. 787 (m. 1385)’de Mısır’da doğdu. 871 (m. 1466)’da, Mekke’de vefât etti. Siyer kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Temmuz 2018

Muhammed ibn-i Ebi’s-Sürûr hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir, 603 (m. 1206)’da Şam’da doğdu. 676 (m. 1277)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Fıkıhta, senden iyi konuşanı görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Temmuz 2018

Muhyiddîn ibn-i Ebi’l-Vefâ hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 696 (m. 1297)’de Kâhire’de doğdu. 775 (m. 1373)’de orada vefât etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretleri hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Dünyayı seven kişi ölümü sevmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Temmuz 2018

Muhammed ibn-i Ebi’l-Hamâil hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 932 (m. 1525)’de Mısır’da vefât etti. Güzel ahlakı ile tanınmış olup, hanımının huysuzluklarını yumuşaklıkla karşılardı. O kızınca, susar, cevap vermezdi. Kul haklarına çok dikkat ederdi. Allah için ilme çok ehemmiyet verirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Talebe, hocasına karşı ukalâlık etmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Temmuz 2018

Şemseddîn Harrânî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 583 (m. 1187)’de Urfa-Harran’da doğdu. 678 (m. 1279)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Devamını oku...

Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Temmuz 2018

Ebû Hâdî ibn-i Cevherî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimdir. 1151 (m. 1738)’de Kâhire’de doğdu. 1215 (m. 1801)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...