Damadzâde Ahmed Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Şubat 2007

Damadzâde (Ebülhayr) Ahmed Efendi, altmışıncı Osmanlı Şeyhülislamıdır. 1665’te İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başladı. İlimde yüksek derecelere ulaşıp, çeşitli medreselerde müderrislik yaptı mürettep ve muayyen medrese tahsilinden ve kadılıklardan sonra 1706 Kasım’da İstanbul Kadısı, 1710’da Anadolu Kazaskeri olduktan sonra üç defa da Rumeli Kazaskeri olup ve 1732’de Paşmakçızâde’nin yerine Şeyhülislâm tayin edildi. İleri yaşta ve hasta olduğu için bu vazifede fazla kalamadı ve emekli olarak Sütlüce’deki evine çekildi...

Devamını oku...

Otuz dördüncü Sultan II. Abdülhamid Hân

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Şubat 2007

Sultan II. Abdülhamid Hân, Sultan Abdülmecid’in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecid’in diğer çocuksuz eşi Perestü Kadın Efendi üstlendi. Perestü Hanım Abdülhamid’i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz Han diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid’in eğitimiyle de yakından ilgilendi. Sultan Abdülaziz çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid’i de beraberinde götürmüştür.

Devamını oku...

Hanbeli fıkıh âlimi Cabir bin Muhammed

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Şubat 2007

Cabir bin Muhammed Harezmî, küçük yaşta kıraat dersleri almaya başladı. Memleketindeki birçok âlimden Kur’ân-ı kerim kıraatini ve fıkıh ilmini öğrendikten sonra Mısır’a gitti. Kahire’de birçok âlimden ders almaya devam etti. Bilhassa burada hadis ilmine çalıştı ve çok Hadis-i şerif ezberledi. Nihayet Kahire’deki Caviliyye Medresesi Başmüderrisliğine tayin edildi. Burada uzun seneler talebe yetiştirdi. Birçok büyük âlimin hocası oldu.

Devamını oku...

On yedinci Sultan IV. Murad Han

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Şubat 2007

Dördüncü Murad Han, Osmanlı tahtına çok genç yaşta geçti. Tahta geçtiği tarihte devletin idaresi bozulmuştu, içeride yolsuzluk, rüşvet ve iltimas yaygın hale gelmiş ve devlet işleri yürümez olmuştu, doğuda İran, batıda ise Avusturya ile savaş durumu devam ediyordu. Murad Han'ın ilk işi, devlet içindeki zorbalık ve rüşveti ortadan kaldırmak için çok sert tedbirler almak olmuştur.

Devamını oku...

Şâfiî fıkıh âlimi Radıyüddîn Kazvînî

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Şubat 2007

Radıyüddîn Kazvînî hazretleri, 1117 (H.512) senesinde Kazvin’de doğdu. 1194 (H.590)’da, Muharrem ayının 19. Cumâ günü vefât etti. Şâfiî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. Hadîs, fıkıh, kırâat ve diğer ilimlerde derin bir ilme sâhipti.
Radıyüddîn Kazvînî, ilim öğrenmeye küçük yaşta başladı. Kazvin, Nişâbûr, Bağdât ve başka yerlere gitti. Babasından, Ebû Abdullah Muhammed bin Fadl’dan, Abdülgâfir-i Fârisî’den, Vecîh bin Tâhir’den ve başka birçok âlimden ilim öğrendi. Kendisinden de; Ebû Abdullah Muhammed bin Saîd, Muvaffak Abdüllatîf ibni Yûsuf, İmâm-ür-Râfi’î ve başka zâtlar ilim öğrenip rivâyette bulundu.

Devamını oku...

“Dördüncü İmam” Zeynel’âbidîn

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Şubat 2007

Zeynel’âbidîn hazretleri, Hicretin kırkaltıncı senesinde Medîne’de doğdu. Zeynel’âbidîn hazretlerinin annesi Şehr-i Bânû o devrin Acem Pâdişâhının kızıdır ve “Nûş-i Revân-ı âdil”in evlâdındandır. (Son Sâsânî hükümdârı Yezdecerd’in kızıdır.) İmâm-ı Zeynel’âbidîn’in vefâtı, hicretin doksandördüncü senesinde Muharrem ayının onsekizindedir. (Halîfe Velîd’in emriile, Medîne vâlîsi Osmân bin Hayyân tarafından zehirletilerek şehîd edildi.)

Devamını oku...

Hindistan evliyâsından Ahmed Şeybânî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Şubat 2007

Küçük yaşta ilim tahsîline başlayan Ahmed Şeybânî Hâce Hüseyin Nâgûrî’nin talebesi oldu. Zâhirî ve bâtınî ilimleri tahsîl etti. Ayrıca başka âlimlerin de sohbetlerinde bulundu. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra, Ecmîr’e yerleşti. Orada yetmiş seneden fazla kaldı. Dünyâya düşkün olmaktan, haramlara ve şüphelilere düşmekten uzak bir şekilde, nefsin isteklerine muhâlefet ederek, ibâdet ve tâat ile meşgûl olarak yaşardı. Haramlara düşmekten son derece sakınır, takvâ üzere bulunurdu. Tasavvuf yolunda ilerlemiş olup, yüksek derece sâhibi idi.

Devamını oku...

Büyük mutasavvıf Sadreddîn-i Konevî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Şubat 2007

Büyük mutasavvıf Muhyiddîn-i Arabî hazretleri, Sadreddîn-i Konevî’nin terbiyesi ile çok yakından meşgûl oldu. Yetişmesine husûsî ihtimâm gösterdi. Muhyiddîn-i Arabî’den Konya’da ilim ve feyz alan ve çok istifâde eden Sadreddîn-i Konevî, hocası ile Halep ve Şam’a gitti. Muhyiddîn-i Arabî hazretleri Sadreddîn-i Konevî’ye nefsini terbiye yollarını öğretti... Sadreddîn Konevî günlerini riyâzet ve mücâhede ile nefsiyle uğraşmakla geçirdi. Nefsiyle uğraşması öyle bir dereceye ulaştı ki, uyumamak için Muhyiddîn-i Arabî hazretleri onu alır, yüksek bir yere çıkarır, o da düşme korkusuyla uyumaz tefekkürle meşgûl olurdu.

Devamını oku...

Osmanlı Sultanı II. Murad Han

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Şubat 2007

Sultan II. Murad, 1421-1451 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni idare etti. Anadolu’da Timur Han ile yapılan savaşlar sırasında ülke topraklarından çıkmış olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandırdı. Selânik şehrini de geri aldı. Orta Avrupa’ya doğru Macaristan ve Arnavutluk bölgesine defalarca seferler yaptı. Varna’da Haçlılara karşı Türk târihinin en muhteşem zaferlerinden birini kazandı...

Devamını oku...

İbrâhim bin Mûsâ Ebnâsî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Şubat 2007

İbn-i Hacer-i Askalânî’nin hocalarından olan İbrâhim bin Mûsâ (Ebnâsî) hazretleri 1325 (H. 725) senesinde Mısır’da sâhil şeridinde bulunan Ebnâs isimli küçük bir köyde doğdu. 1400 (H.802) senesi Muharrem ayında, hacdan dönerken yolda vefât etti. Uyûn-ül-Kasb denilen yerde defnedildi.
Genç yaşında Kahire’ye gelen Ebnâsî hazretleri, burada ilim tahsîline başladı. Önce Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Ayrıca diğer bâzı mühim eserleri de ezberleyince, ilim öğrenmeye çok hevesli ve bu hususta çok gayretli olduğu anlaşıldı.

Devamını oku...