Kur’an-ı kerimin her harfi şifadır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Şubat 2020

Mektupçuzâde Abdülaziz Efendi Osmanlı âlim ve müelliflerdendir. İstanbul’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, beytülmal kassamlığı, Şam, Mekke ve İstanbul kadılıkları yaptı. Sonra da Evkaf-ı Hümâyûn müfettişi olan Abdülaziz Efendi 1279 (m. 1863)’da vefat etti. Celvetî tarikatına bağlıydı. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Farz namazı, kaza etmek de farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Şubat 2020

Kadı Abdülvehhâb hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 362'de (m. 973) Bağ­dat'ta doğdu. Burada tahsilini tamamladıktan sonra Bağ­dat kadılığına getirildi. Sonra Mısır’a giderek burada talebe yetiştirdi ve Kahire kadısı tayin edildi. 422'de (m. 1031) Orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah'ın sözleri rûhları cezbederdi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Şubat 2020

İzzetî Mehmed Efendi Osmanlı kadıaskerlerindendir. 1039 (m. 1629)’da Filibe'ye bağlı Çeşnigîr'de doğdu. Şeyhülislâm Bayramzâde Zekeriyyâ Efendinin torunudur. Medrese tahsilinden sonra çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, sonra Ana­dolu Kazaskerliği ve ardından Rumeli Kadıaskerliği vazifelerine getirildi. 1092'de (m. 1681) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Bir şey yapmak istiyorsan sana yakışanı yap

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Şubat 2020

Karamollazade Abdülhamid Efendi Nakşibendî şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup Ayıntaplıdır. Memleketinde tedris ve irşad ile iştigal edip 1278 (m. 1861)’de vefat etti. “Âdabü'z-Zakirin ve Necatü's-Salikin” isminde tasavvufî bir eseri vardır. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Kurban ve vacib olma şartları

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Şubat 2020

Kethüdâzâde Arif Efendi Osmanlı fıkıh âlimidir. 1184 (m. 1771)’de İstanbul'da doğ­du. Babası Reîsül-ulemâ Mehmed Sâdık Efendi'dir. Tahsilini tamamladıktan sonra Ha­lep, Mekke ve Bursa Kadılığı, Anadolu Kadıaskerliği görevlerinde bulundu. 1265 (m.1849)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Mest üzerine mesh edilmesi hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Şubat 2020

Ebü'l-Hasen Kerhî hazretleri Hanefî mezhebinin ilk fıkıh âlimlerindendir. 260 (m. 874) yılında Kerh'te doğdu. İmam-ı Azam hazretlerinin halifelerinden Muhammed Şeybânî'nin talebesi Mûsâ bin Nasr'dan Hanefî fıkhını tahsil etti. 340 (m. 952)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Kur'ân-ı kerim okurken edeplerine dikkat etmeli

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Şubat 2020

Burhânüddîn Kerekî hazretleri kıraat ve nahiv âlimidir. 776'da (m. 1374) Ürdün'ün doğusundaki Kerek'te doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye giderek büyük âlimlerden kıraat ilmi tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 853’te (m. 1449) Kahire'de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Her kim o kitabı inkâr ederse

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Şubat 2020

Dursun Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Taşköprü kasabasındandır. Doğum târihi bilinmemektedir. 966 (m. 1558) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir müddet zamanının büyük âlimlerinin hizmetinde bulundu. İlim öğrenmeye çok kabiliyetli idi. Çeşitli medreselere müderris tayin edildi. Tefsîr, Hidâye ve İbn-i Melek kitapları üzerinde risaleler yazdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ölen kimsenin ruhu başkasına geçmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Şubat 2020

Ebü'l-Kâsım Lâlekâî hazretleri hadis hafızı ve kelâm âlimidir. İran’da Taberistan’da doğdu. İlim tahsili için Bağdat'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden hadis ve kelam öğrendi, sonra memleketine dönüp talebe yetiştirdi. 418'de (m. 1027) Dînever'de vefat etti. “Şerhu uşûli itikâdi Ehli's-sünne ve'l-cemâ’a” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Selam vermek, en güzel duadır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Şubat 2020

Ziyâüddîn Ahmed Kurtubî hazretleri hadis ve Mâliki fıkıh âlimidir. 578'de (m. 1182) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. İbnü'l-Müzeyyen künyesiyle de anılır. İlk tahsilinden sonra Mekke, Medine, Kudüs, Mısır ve İskenderiye'ye giderek pek çok âlimden ilim tahsil etti. İs­kenderiye'ye yerleşip talebe yetiştirdi. 656'da (m. 1258) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...