Boş söz söylemekten beni muhafaza eyle

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Ekim 2019

Ebû Mu’temir Bin Müşemric hazretleri Tabiînin büyüklerinden bir hadîs âlimidir. Basra’da doğdu. 105 (m. 723) târihinde Bağdad’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İrâde-i cüz’iyye kulda bir hâldir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Ekim 2019

Müftîzâde Ahmed Efendi Seksensekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1206 (m. 1791)’de İstanbul’da vefât etti. Nüktedân ve hazırcevap idi.
Bir defasında Fas Sultanı 3. Muhammed, Osmanlı âlimlerini imtihan etmek için dört mesele sorup cevap istemişti. Müftîzâde Ahmed Efendi de, suâllere ikna edici ve faydalı cevaplar yazmak sûretiyle, Osmanlı âlimlerinin ilmî üstünlüğünü isbatlamıştı. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalbin mühürlenmesi ne demektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Ekim 2019

Şeyh Müftî hazretleri Osmanlı âlim ve velîlerdendir. Asıl adı Abdülkerîm Kâdirî’dir. Bursa’nın Kirmasti kasabasında (Bugünkü adı Mustafakemalpaşa) doğdu. 951 (m. 1544) senesinde orada vefât etti. 

Devamını oku...

Kalbin gıdası ilim ve hikmet iledir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Eylül 2019

Abdürrahmân Mürşidî hazretleri Hicaz’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. 975 (m. 1567)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 1037 (m. 1627)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Umarım ki, sen onlardan olursun

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Eylül 2019

Ebü’l-Hakem Bin Sa’îd hazretleri fıkıh, hadîs ve nahiv âlimidir. 265 (m. 878)’de Endülüs’te (İspanya) Beledü’l-velîd’de (Valladolid) doğdu. 355 (m. 966)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalp iyi olursa bütün azalar iyi olur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Eylül 2019

Ebü’l-Alâ Gülâbâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tasavvuf âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’da Buhârâ’da doğdu. 767 (m. 1366)’da Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, herkese tevekkülü emretti

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Eylül 2019

Müeyyedzâde Abdürrahman Efendi Fatih Sultan Mehmed, İkinci Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamış, tefsir, kelam ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. Aslen Amasyalıdır. 860 (m. 1456)’da doğdu. 922 (m. 1516)’da vefat etti. “Kelam ilmine dair risale” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Siz de ona salat edin gönülden teslim olun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Eylül 2019

Amasyalı Abdülvehhâb Efendi, Osmanlı âlimlerindendir. Müeyyed-zâde diye bilinir. 920 (m. 1514)de Amasya’da doğdu. 970 (m. 1563)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Evliyânın ruhları feyizlerin kaynağıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Eylül 2019

Mücellâ Mahzûmî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Suriye’de Urşuf’ta doğdu. 550 (m. 1155) yılında Mısır’da vefât etti. Kabir ziyareti hakkında şunları söyledi:

Devamını oku...

Ahmak kimselerle münâkaşa etme

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Eylül 2019

İmam-ı Mücâhid hazretleri Tabiînin en meşhûr âlimlerindendir. 24 (m. 645) senesinde doğdu. 104 (m. 723)’de Mekke’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...