Aciz bir insan olduğunu unutma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Mart 2018

Ali bin Ahmed Sa’dî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 595 (m. 1199)’de doğdu. 690 (m. 1291)’da Şam’da vefât etti. Namazın fazileti hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Mart 2018

Ahmed Sayyâd hazretleri Yemen’de yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 579 (m. 1183)’de Zebîd şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimete şükredenin nimetleri artar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Mart 2018

Ebü’l-Kâsım Nasrabâdî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da Nişâbûr’da doğdu. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti. 367 (m. 977)’de orada vefât etti. Kendisi anlatıyor: 

Devamını oku...

Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Mart 2018

Molla Zeyrek hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. Asıl adı Mehmed olup, Hacı Bayrâm-ı Velî'den ders aldı. "Zeyrek" ismi de kendisine onun tarafından verildi. Şah Efendi'nin derslerine girerek tahsilini ilerletti. 903 (m. 1497)’de Bursa'da vefat etti. Bir dersinde zekât hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Hayâ edilmeyen işte hayır yoktu

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Mart 2018

Ahmed bin Ebî Hayseme hazretleri hadîs, târih, edebiyat ve neseb âlimidir. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi, râvîlerinin halleriyle, birlikte ezberden bilen) ve zamanının imâmı idi. 185 (m. 801)’de doğdu. 279 (m. 892)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Hastalar, seher vaktinde rahatlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Mart 2018

Ebû İshâk Sa’lebî hazretleri İran’daki Nişâbûr’da yetişen tefsîr ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 427 (m. 1035)’de Nişâbûr’da vefât etti. “Keşf ve Beyân” adındaki büyük tefsîr kitabında, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Devamını oku...

Fakirleri sev ve onlarla bulun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Mart 2018

Ebû Bekr-i Nakkaş hazretleri hadîs ve tefsîr âlimidir. 266 (m. 879)’da Bağdâd’da doğdu ve orada 351 (m. 952) yılında vefât etti. Ebû Bekr-i Nakkâş’ın bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Câhilin görmesi gözle akıllının ise kalpledir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Mart 2018

Ahmed bin Âşir hazretleri Fas’ta tanınmış evliyâdandır. 765 (m. 1363)’de Selâ denilen yerde vefât etti. Bir talebesi dedi ki:

Devamını oku...

İlmi ile amel etmeyen âlime yazıklar olsun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Mart 2018

Alâüddîn-i Buhârî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerinin büyüklerindendir. Buhârâ’da yetişen Alâüddîn hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. 730 (m. 1329) senesinde vefât etti. Alâüddîn Buhârî’nin yazdığı Keşf-ül-esrâr (Şerhu Usûl-il-Pezdevî) isimli iki ciltlik eserinden bazı kısımlar özetlenerek aşağıya yazılmıştır:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi ücret ile okumak, bâtıldır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Mart 2018

Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi Osmanlı devletinin yirmibirinci şeyhülislâmıdır. 920 (m. 1514)’de Ankara’da doğdu. 1001 (m. 1593)’de vefât etti. “Hidâye şerhi” isimli eseri çok kıymetlidir. Bu kitapta diyor ki:

Devamını oku...