Düşmanlarınıza bile adaletli davranınız

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 05 Şubat 2020

Mücâhîd bin Cebr hazretleri tabiînin meşhur tefsir âlimlerindendir. 21 (m. 642)’de Mekke'de doğdu. Eshab-ı kiramdan Ali bin Ebû Tâlib, Sa'd bin Ebû Vakkâs, Ebû Hüreyre, Âişe, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mes'ûd ve Abdullah bin Zübeyr'den ilim öğrendi, Abdullah bin Abbas (radıyallahü anhüm) ile Kur'ân-ı kerimi üç kere tefsir etti. 103 (m. 721)’de vefat etti. Tefsirinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Akıllı bir kimse hanımını üzmez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 04 Şubat 2020

Karagümrüklü Sâlih Efendi son devir Osmanlı evliyasındandır. 1203 (m. 1788) senesinde, İstanbul’un Karagümrük semtinde doğdu. Sâlih Efendi, tahsilini İstanbul’da yaptı. Zamanın büyük âlimlerinden ilim öğrendi. Fâtih Câmii’ndeki derslere devamla, aklî ve naklî ilimlerde olgunlaştı. Hocalarından icâzet aldı. 1296 (m. 1879) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir gün hanımından şikâyet eden bir ahbabına şu nasihati yaptı:

Devamını oku...

Allahü teâlâ affedicidir affedenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Şubat 2020

Kadî Mir Meybüdi hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. İran'ın Yezd şehrinin Meybüd ka­sabasında doğdu. Çeşitli medreselerde müderrislik ve Yezd kadılığında bulundu. 909 (m. 1503) yılında Şah İsmail İran’a hakim olup Şiiliği resmî din ilan edince, Meybüdî'nin de arasında bulunduğu Sünnî âlimleri huzuruna çağırtıp Hazret-i Ebû Bekir, Ömer ve Osman'a (radıyallahü anhüm) hakaret etme­lerini istedi, hiçbiri bu arzu­sunu yerine getirmedi ve bu sebeple şehid edildiler. Kadî Mir Meybüdi şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Cennetten gelen kandilin nuru

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Şubat 2020

İsmail bin Ebî Üveys hazretleri hadîs hafızıdır. 139'da (m. 756) Medine'de doğdu. Dayısı Mâlik bin Enes gibi âlimlerden hadis ri­vayet etti. 226'da (m. 841) vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Amelimiz azdır diye üzülmeyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Şubat 2020

Uşşâkîzâde Mehmed Sâlih Efendi Yetmişüçüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Evliyânın büyüklerinden Hüsâmeddîn Uşşâkî Efendi soyundandır. 1175 (m. 1761) senesinde İstanbul’da vefât etti. İhlas hakkında büyüklerden şunları nakletti:

Devamını oku...

Kelime-i şehâdeti söyleyen mümindir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Ocak 2020

İznikli Ali Çelebi Osmanlı âlimlerinden olup Şeyh Edebâlî neslindendir. İznik’te doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Sultan III. Mehmed Han zamanında İstanbul'a gelerek medreselerde tefsir, tasavvuf ve kelâm dersleri verdi. "Müellif-i Cedid" ismiyle şöhret buldu. Aziz Mahmud Hüdai hazretlerine intisab ederek Celvetî tarikatı icazeti aldı. 1108 (m. 1696)’da Eyüp’te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İnsan, öldüğü hâl üzere diriltilir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Ocak 2020

İbnü'l-Kayserânî hazretleri hadîs hafızıdır. 448'de (m. 1056) Filistin'in sahil şehri Kaysâriye'de doğdu. İlim tahsili için Bağ­dat'a gitti. Burada hadis hafızı oldu ve çok talebe yetiştirdi. 507'de (m. 1113) Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân okunan evden şeytanlar kaçar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Ocak 2020

Şemsüddîn Muhammed Semennûdî hazretleri kıraat ve fıkıh âlimidir. 737'de (m. 1336) Kahire civarında Semennûd şehrin­de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve Şeyhûniyye Medresesi'nde kıraat hocalığı yaptı, fetva verdi. 813’de (m. 1411) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hatmi, bir kişinin okuması lazımdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Ocak 2020

Nûreddîn Alî el-Urî hazretleri kıraat âlîmidir. İbnü'l-Kâsıh adıyla meşhur oldu. 716'da (m. 1316) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın meşhur kıraat âlimlerinin dersle­rine devam ederek aşereyi tahsil etti ve icazet aldı. Çok talebe yetiştirdi. 801'de (m. 1399) vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Satılan malın kusurunu gizlemek helal değildir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Ocak 2020

Ahmed İbnü’l-Kass Taberî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. İran’da Taberistan’da doğdu. Bağdad’a giderek Şafiî mezhebinin ön­de gelen âlimlerinden fıkıh tahsil etti. Abbasi halifesi tarafından Tarsus'a kadı tayin edildi. 335'te (m. 946) orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...