Sen kırk senedir namaz kılmamışsın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Kasım 2020

Muhibbüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 749'da (m. 1348) Halep'te doğdu. Türk asıllıdır. Burada medrese tahsilinden sonra müderrislik yaptı. Sonra Halep başkadılığına getirildi. 815 (m.1412)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerime Mushaf demek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Kasım 2020

Ebû Ca'fer Kelâî hazretleri kıraat âlîmidir. 650 (1252)’de Endülüs’te (İspanya) Mâleka'ya (Ma­laga) bağlı Belleş'te (Velez) doğdu. Endülüs’teki kıraat alimlerinden kırâat-i seb'a tahsil etti ve icazet al­dı. 728'de (m. 1328) Belleş'te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O altını, ailenin ihtiyâcına sarf et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Kasım 2020

Ziyâüddîn Muhammed el-Kureşî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 729 (m. 1329)’de Kahire’de vefat etti. Me’âlimü’l-kurbe adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Mu'tezile, Cebriyye ve Ehl-i sünnet fırkası

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Kasım 2020

Ahmed ibn-i Zübeyr es-Sekafî hazretleri tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. 627'de (m. 1230) Endülüs’te (İspanya) Ceyyân'da (Jean) doğdu. Şehrin düşman işgaline uğraması üzerine Mâleka'ya (Malaga) göç etti. Burada ve Gırnata'da (Granada) pek çok âlimden istifade etti. 708'de (m. 1308) Gırnata'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyette niyetin büyük önemi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Kasım 2020

Bahâüddîn Muhammed Sâgânî hazretleri tefsir ve Hanefî fıkıh âlimidir. 789 (m. 1387)’de Mekke'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire ve Kudüs’te fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, kıraat ve belagat ilimleri tahsil etti. İbn-i Hacer Askalânî'den icazet aldı. Mekke ka­dılığına tayin edildi. 854 (m. 1450)’de Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Kasım 2020

Abdullah el-Baltacî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 658 (m. 1260) senesinden sonra vefât etti. Ebü’l-Feth el-Vâsıtî’nin ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hakîkî Müslüman sır saklayıcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Kasım 2020

Cennetî Mehmed Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden olup İstanbul'da Tophanelidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'den sonra onun makamına geçenlerin üçüncüsüdür. 1075 (m. 1664)’de vefat etti. "Tecelliyat" ismindeki risalesinde şöyle buyuruyor: 

Devamını oku...

Kurtuluş yollarını fıkıh ilmi gösterir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Kasım 2020

Kemâlüddîn İbnü'z-Zemlikani hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  667 (m. 1268)’de Şam’da doğdu. Burada devrinin büyük âlimlerinde Şafii fıkhı tahsil etti. Çeşitli medreselerde müderrislikten sonra Halep Kâdılkudâtlığına tayin edildi. Daha sonra Kahire'ye gitmek için yola çıktı.727 (m. 1327)’te yolda, Bilbîs'te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Temiz erkekler temiz kadınlara yakışır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Kasım 2020

Sadrüddîn Muhammed İbnü'l-Vekil hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  665 (m. 1267)’de Mısır’da Dimyat'ta doğdu. Ailesi, onun doğumundan sonra Şam'a göç etti. İbnü'l-Vekîl burada büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra çeşitli medreselerde, sonra Kahire’ye giderek Nâsıriyye Medresesi'nde fıkıh dersleri verdi. 716 (m. 1317)’de Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O gün, kâfirler için çok sıkıntılıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Kasım 2020

Tâcüddîn ibnü’l-Vecîh hazretleri kıraat âlimidir. 671 (m. 1272)’de Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Burada meşhur âlimlerden istifade ettikten sonra Kahire"ye gitti; orada büyük kıraat âlimlerinin derslerine devam etti. Sonra Bağdad’a giderek talebe yetiştirdi. 740'ta (m. 1340) Bağdat'ta vefat et­ti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...