Müctehidler arasındaki ayrılık, rahmet-i ilahidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Mart 2020

Ebû İshak Cüzcânî hazretleri hadis hafızı olup yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. Horasan bölgesindeki Cûzcân'da doğ­du. Daha sonra Şam'a giderek oraya yerleşti. İlim tahsili için Mekke, Basra, Remle, Mısır gibi yerleri dolaştı. Daha sonra Şam'a döndü, bura­da meş­hur bir muhaddis oldu. 259 (m. 873)’de Dımaşk'ta vefat etti.
Bu mübarek zatın naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Yalnız peygamberlere mahsus olan hâller

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Mart 2020

Merkezefendizade Ahmed Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup meşhur velî Merkez Efendi'nin oğludur. İstanbul’da doğdu ve babasının dergâhında yetiştir. Şeyhi olan babasının vefatından sonra Uşak’a gitti ve bir tekke açarak talebe yetiştirdi. 963 (m. 1555)’de Uşak'ta vefat etti. (İsmetü'l-Enbiya ve Tuhfetu'l-Esfiya) isminde bir eseri varıdr. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Vadi yolunun ağzını tutun!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Mart 2020

Ebû Mes'ûd Muâfâ bin İmrân hazretleri hadis hafızıdır. 120 (m. 738)’de Musul’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kûfe ve Bağdad’a gidrek İmam-ı Azam Ebû Hanîfe, İmam-ı Mâlik bin Enes ve Süfyân-ı Sevrî’nin derslerine devam etti, kendisinden Abdullah bin Mübarek, Bişr-i Hâfî gibi zatlar istifade ettiler. Muâfâ bin İmrân 185 (m. 801)’de Musul'da vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Uğursuzluğa inanan bizden değildir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Mart 2020

Mîrek Şemsüddîn bin Mübârekşâh hazretleri kelâm âlimidir. Buhara’da doğdu. Herat ve Kahire'de tahsiline devam ederek müderris oldu. Yetiştirdiği talebelerin en meşhurları Seyyid Şerîf Cürcânî ve Molla Fenârî'dir. Mîrek hazretleri 784 (m. 1382)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Eshabıma ve akrabama dil uzatmayın

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Mart 2020

Ahmed Merrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Ho­rasan bölgesinde Merrûz (Mervürrûz) şeh­rinde doğdu. Mem­leketinde ve İsferâyin'de tahsil gördük­ten sonra Basra'da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet aldıktan sonra memleketine döndü ve kadı tayin edildi. 362 (m. 973)’de orada vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Dinimizde kumar kesin olarak haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Mart 2020

Cemâlüddîn Yûsuf Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh alimidir. 700 (m. 1301)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh, usul dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Câmiu'I-Muzafferî'de ders okut­tu ve fetva verdi. Sonra Şam Hanbelî ka­dısı (Kâdılkudât) oldu. 769 (m.1367)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Riyadan ve gösterişten kurtulanlar ihlaslıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Mart 2020

Dîvitçizâde Mehmed Efendi Celvetî şeyhlerindedendir. Üsküdar'da doğdu. Medrese tahsilini tamamlayıp bir süre müderrislik yaptıktan sonra ilmiye mes­leğinden ayrılarak Aziz Mah­mud Hüdâyî’nin halifelerinden Mehmed Fenâî Efendi'ye intisap etti­. Üsküdar'da Şeyh Camii Tekkesi'ne postnişin tayin edildi. 1090 (m. 1679)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:-

Devamını oku...

Kâmil bir mümin olmak için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Mart 2020

Hüseyn Mehâmilî Sahîh-i Buhârî'nin râvisi olan hadis âlimlerindendir. 235 (849)’da Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Taberânî, Dârekutnî hazretleri gibi büyük muhaddisler vardır. Yirmî beş yaşında Kûfe kadısı oldu ve altmış yıl bu görevde kaldı. 330 (m. 942)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Nefsini iyi idâre edebilen akıllıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Mart 2020

Ebû Zeyd Abdurrahman Meczûb hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 909 (m. 1504)’de Fas'ın Atlantik sahilinde Aynü’l-fitr köyünde doğdu. 922'de (1516) Miknâs’da vefat etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Mart 2020

Abdülhay Lüknevî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 1267 (m. 1848)’de Hindistan’da Lüknov şehrinde doğdu. Soyu Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerine dayanır. Tahsilini tamamladıktan sonra Haydarâbâd'da Medresetü'n-Nizâmiyye'ye müderris tayin edildi ve çok talebe yetiştirdi. 1304'te (m. 1886) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...