En büyük mucize Kur'ân-ı kerimdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Ağustos 2019

Nasiruddîn bin Ya’kûb hazretleri kelam âlimlerdendir.  700 (m. 1300)’de Haleb’de doğdu. 763 (m. 1362)’de Şam’da vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kulum beni zikrederse ben de onu zikrederim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Ağustos 2019

Ebû Ca’fer Münâdî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 171 (m.787)’de doğdu. 272 (m. 885)’de Bağdâd’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Müslümana nasihat etmek husûsunda

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Ağustos 2019

İbn-i Kayserânî hazretleri hadîs ve târih âlimidir. İsmi, Muhammed bin Ali bin Ahmed’dir. 448 (m. 1056)’da Filistin’de doğdu. 507 (m. 1113) yılında Bağdad’da vefât etti. İbni Kayserânî’nin, “Safvet-üt-tasavvuf” adlı kitabının başında, eseri ne için yazdığı şöyle açıklanmaktadır:

Devamını oku...

İbadeti terk edenin vay hâline

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Ağustos 2019

Mehmed Efendizade Hamîd Efendi Osmanlı Devleti’nin onbeşinci şeyhülislâmıdır. Konya’da 900 (m. 1494) senesinde doğdu. 995 (m. 1587) senesinde İstanbul’da vefât etti. Hâmid Efendi’nin, “Fetâvâ-i Hâmidiyye” adında dört cildlik bir eseri vardır. Bu eseri, senelerce medreselerde okunmuştur. Bu eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

İlimden iman ve tâat doğar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Ağustos 2019

Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed hazretleri İslam âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 1310 (H.710) senesinde Cezayir’de Tlemsân şehrinde doğdu. Tunus'a tahsîle gitti. Orada İbn-i Abdüsselâm'dan tasavvuf, Ebû Zeyd bin Yâkub'dan Kur'ân-ı kerîm dersleri aldı. Tasavvuf ilminde Allahü teâlânın zâtı ve sıfatlarına âit mârifet bilgilerinde âdetâ bir derya gibi oldu. Akılları hayrete düşürecek derecede ilimlere sahip bir âlim olarak memleketine döndü. 1370 (H.771) senesinde vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ömrün uzamasına sebep olan hususlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Ağustos 2019

Fenârî Veliyyüddîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Zamanının ulemâsından aklî ve naklî ilimleri tahsil ettikten sonra, çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Hac için gittiği Mekke-i mükerremede yedi sene kaldı. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin talebelerinden olan Ahmed-i Yekdest hazretlerinin sohbetleriyle şereflendi. O büyük zâttan icazet alarak İstanbul’a döndü. Fâtih civarında bir medrese ve bir kütüphâne yaptırdı. 1151 (m. 1738) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyâda, saâdetin anahtarına kavuşanlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Ağustos 2019

Hâce Şerefüddîn Ahmed Münîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1263 (H.661) senesinde Hindistan’da Bihar'ın Münîr kasabasında doğdu. 1380 (H.782) senesinde vefât etti. Nizâmüddîn Evliyâ hazretlerinin halifelerinden Necîbeddîn Firdevsî’nin sohbetlerinde yetişti. İcazet verilerek talebe yetiştirdi.
Hâce Şerefüddîn Ahmed Münîrî hazretleri yetmiş altıncı mektubunda buyuruyor ki:

Devamını oku...

Mümin, din kardeşini kendine tercih eder

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Ağustos 2019

Vâ’iz Muhammed Hocendî hazretleri fıkıh âlimlerindendir. Mâverâünnehir’de Hocend’de doğdu. Sonra İsfehân’a yerleşti. 483 (m. 1090) senesinde vefât etti. Bir vaazında şunları anlattı:

Devamını oku...

Sır açıklamak insanı küçük düşürür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Ağustos 2019

Ebû Ca’fer Tusî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 254 (m. 864) senesinde vefât etti. Ma’rûf-i Kerhî ve diğer büyük zâtların da sohbetinde bulundu. Rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîf şöyledir:

Devamını oku...

Efendisinden kölesine yazılmış mektup gibi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Ağustos 2019

Ebü’l-Feth Nişâbûrî hazretleri tefsîr âlimidir. 522 (m. 1128)’de doğdu. İran’da Nişâbûr’da doğdu. 599 (m. 1203)’de Mısır’da vefât etti. Tefsirinden bazı bölümler:

Devamını oku...