Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Kasım 2020

Abdullah el-Baltacî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 658 (m. 1260) senesinden sonra vefât etti. Ebü’l-Feth el-Vâsıtî’nin ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Hakîkî Müslüman sır saklayıcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Kasım 2020

Cennetî Mehmed Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden olup İstanbul'da Tophanelidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'den sonra onun makamına geçenlerin üçüncüsüdür. 1075 (m. 1664)’de vefat etti. "Tecelliyat" ismindeki risalesinde şöyle buyuruyor: 

Devamını oku...

Kurtuluş yollarını fıkıh ilmi gösterir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Kasım 2020

Kemâlüddîn İbnü'z-Zemlikani hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  667 (m. 1268)’de Şam’da doğdu. Burada devrinin büyük âlimlerinde Şafii fıkhı tahsil etti. Çeşitli medreselerde müderrislikten sonra Halep Kâdılkudâtlığına tayin edildi. Daha sonra Kahire'ye gitmek için yola çıktı.727 (m. 1327)’te yolda, Bilbîs'te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Temiz erkekler temiz kadınlara yakışır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Kasım 2020

Sadrüddîn Muhammed İbnü'l-Vekil hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  665 (m. 1267)’de Mısır’da Dimyat'ta doğdu. Ailesi, onun doğumundan sonra Şam'a göç etti. İbnü'l-Vekîl burada büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra çeşitli medreselerde, sonra Kahire’ye giderek Nâsıriyye Medresesi'nde fıkıh dersleri verdi. 716 (m. 1317)’de Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O gün, kâfirler için çok sıkıntılıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Kasım 2020

Tâcüddîn ibnü’l-Vecîh hazretleri kıraat âlimidir. 671 (m. 1272)’de Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Burada meşhur âlimlerden istifade ettikten sonra Kahire"ye gitti; orada büyük kıraat âlimlerinin derslerine devam etti. Sonra Bağdad’a giderek talebe yetiştirdi. 740'ta (m. 1340) Bağdat'ta vefat et­ti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İlim, kendisiyle amel edilince değerlidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Kasım 2020

Cihangirli Hasan Burhaneddin Efendi, İstanbul evliyasındandır. Halveti şeyhi Ramazan Mahfi hazretlerinin müridlerinden olup Harput köylerinden Parcıh'tandır. İstanbul’a gelerek Cihangir’de halkı irşad etti. 1074 (m. 1663)’de orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Kasım 2020

Alâüddîn Türkmânî Mardînî hazretleri tefsir âlimidir. 683'te (m. 1284) Mardin’de doğdu. Türkmen asıllıdır. Küçük yaşta iken ailesi Kahire'ye göç ettiği için orada yaşadı. Devrinin meşhur âlimlerinden ilim tahsil etti. Mısır Hanefî Kâdılkudâtlığı (Şeyhülislam) görevinde bulundu. 750'de (m. 1349) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bidat ehli, İslam âlimini beğenmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Kasım 2020

Muhammed İbnü't-Tallâ hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 404 (m. 1014)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada büyük âlimlerden ilim tahsil ettikten sonra Kurtuba Ulucami'de imamlık yaptı. Bidatlere şiddetle karşı çıkması, ayrı­ca takvası ile de dikkat çeken İbnü't-Tallâ 497 (m. 1104)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Muradına ermek için herkese hizmet et!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Kasım 2020

Edirneli Cemaleddin Efendi, Halveti tarikatının Uşşakiye kolunun ileri gelen şeyhlerinden biridir. Edirne'de sülûkünü tamamladıktan sonra İstanbul'da Eğrikapı dışında Savaklardaki dergâhta insanları irşad etti. 1164 (m. 1750)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslüman, sevdiğini Allah için sever

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Kasım 2020

Ebü'l-Fazl İbnü'ş-Şıhne hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 804 (m. 1402)’de Halep'te doğdu. Halep, Şam ve Kahire'de, devrinin büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve İbn-i Hacer Askalânî’den icazet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik, Kahire'­de Hanefî başkadılığı, nihayet Ku­düs'te Şeyhûniyye Hankahı şeyhliğine getirildi. 890'da (m. 1485) orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...