Ya faydalı konuşunuz yâhut da susunuz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Şubat 2021

Cemâlüddîn Muhammed İdrîsî hazretleri hadis âlimidir. 568 (m. 1173)’de Mısır'da Saîd şehrinde doğdu. Devrinin büyük âlimlerinden fıkıh ve hadis ilmi tahsil etti. Kahire'de Ömeriyye Medresesi'nde mü­derrislik yaptı. 649 (m. 1251) senesinde orada vefat etti. Envâru ulüvvi'l-ecrâm isimli bir eseri vardır. Bu kitabında şunları nakleder:

Devamını oku...

Kitaptan ve Sünnetten ancak müctehid anlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Şubat 2021

Muînüddîn Muhammed Îcî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 832'de (m. 1429) İran’da Şîraz'ın Îc beldesinde doğdu. Seyyid Şerîf Cürcânî'nin talebesi Mevlâ Hâce Ali'den ders aldı. Şerhu'l-Mevâkıf derslerine devam etti. Mekke'ye giderek talebe yetiştirdi. 905'te (m. 1500) Orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Resûlullah efendimizin âmâya öğrettiği dua

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Şubat 2021

İmâm-ı Şehriyârî Mahmud Efendi 75. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra çeşitli medreselerde müderrisliğe, ardından Sultan 2. Mustafa'nın imamlığına getirildi. Sonra Anadolu, bir ay sonra da Rumeli kadıaskerliğine geti­rildi. Nihayet şeyhülislâm oldu. 1130'da (m. 1718) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen bizim dînimizi bırakmışsın öyle mi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Şubat 2021

Kutbüddîn Muhammed Haydarî hazretleri târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1428) senesinde Şam'da Beyt-ül-makdîs’te doğdu. İkiyüz âlimden ders okuyup icâzet aldı. Kâhire’ye gitti ve orada talebe yetiştirdi. 894 (m. 1489)’de orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bidat sahibinin tövbesi ve ibâdeti kabul olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Şubat 2021

Ziyâüddîn Ömer Mevsılî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 557’de (m. 1161) Musul'da doğdu. Bağdat'a giderek büyük fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi. 622 (m. 1225)’de orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Arabistân'da şairlik en yüksek derecede idi

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Şubat 2021

Abdullah Kaffâl hazretleri Horasan’da yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 327 (m. 939) senesinde Türkistan’da Merv’de doğdu. 417 (m. 1026)’da İran’da Sicistan’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Günde beş vakit namaz kılınması emredilmiştir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Şubat 2021

Hayatîzâde Halîl Şeref Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Elbistanlı Ahmed Hayatî Efendi’nin oğludur. Elbistan’da 1211 (m. 1796) senesinde doğdu. 1267 (m. 1851) senesinde aynı yerde vefât etti. Halîl Efendi, babasından ve Bağdat’taki âlimlerden ilim öğrendi. İlimde üstün bir dereceye yükseldi. Bağdat kadılığı yaptı. Hindli Molla Kudsî’nin Arabça olarak yazdığı, namaz vakitlerine dair “Esrâr-ül-melekût” ismindeki eserini, “Efkâr-ı Ceberrût” ismiyle geniş bir şekilde tercüme ve şerh etti. Bu kitabında şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Cehenneme atılacak üç sınıf insan

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Şubat 2021

Cemâlüddîn Muhammed Merrâkeşî hazretleri hadis âlimidir. 787'de (m. 1385) Mek­ke'de doğdu. Aslen Merakeşlidir. Hadis, fıkıh, meânî ve beyân ilim­lerini tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 823 (m. 1421)’de Mekke'de vefat etti. Nüzhetü'n-nazar isimli eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Güzel huylar kalpten, kötü huylar nefsten

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Şubat 2021

Alâüddîn Alî el-Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 817 (m. 1414)’de Filistin’de Nablus'ta doğdu. Şam’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra Hanbelî kadılığı yaptı. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Muharebe eden, ibâdet edenden daha üstündür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Şubat 2021

Ebû Muhammed Mekkî el-Kaysî hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. 355'te (m. 966) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye giderek kıraat ve tefsir âlimlerinin derslerinden istifade etti. Tekrar Kayre­van'a döndü; sonra Endülüs'e geçti ve Kurtuba'da kıraat dersleri vermeye başladı. 437'de (m. 1045) orada ve­fat etti. Tefsirinden bazı bölümler:

Devamını oku...