Onlar Allaha ortak koşmazlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Ağustos 2020

Kemâleddin İbn-i Ebî Şerîf hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 822 (m. 1419)’da Kudüs'te doğdu. İbn-i Hacer Askalânî ve o devrin büyük âlimlerinden Şafiî fıkhı tahsil etti. Kahire'ye giderek İbnü'l-Hümâm'ın derslerine katıldı. Kudüs'e dönerek Salâhiyye Medresesi'nde müderris oldu. 906'da (m. 1500) Kudüs'te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlâ iyi huyluları sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Ağustos 2020

Züheyr bin Harb en-Nesâî hazretleri hadîs hafızı ve fıkıh âlimidir. 185'te (m. 801) Bağdat'ta doğdu. Yahya bin Maîn ile Ahmed bin Hanbel'den hadis ve fıkıh öğrendi. 279 (m. 892) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Âhir zaman Peygamberinin doğduğuna işarettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Ağustos 2020

Ayn-ı Ekber Mehmed Efendi Halveti tarikatından arif ve fazıl bir zat olup Eskişehirlidir. Niyazi-i Mısrî hazretleri Bursa'da iken ona intisab etti. Kısa zamanda yetişerek hilâfet aldı ve Bursa'da insanları irşad etme vazifesi verildi. 1135 (m.1722)’de Bursa'da vefat etti. Mürşidinin “Kaside-i Bürde tesbii”ni “Fevaid-i Zümrüdiyye” ismiyle şerh etti. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Ehl-i sünnet​e müşrik diyen sapkınlar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Ağustos 2020

İbn-i Circîs hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 1222 (m. 1807) senesinde Bağdat’ta doğdu. 1299 (m. 1882) senesinde aynı yerde vefât etti. İlim öğrenmek için, Şam, Musul ve başka yerlere gitti. Bağdat’ta, zamanın en büyük evliyâsı olan Mevlâna Hâlid-i Bağdadî hazretlerine talebe oldu. Evliyâlık yolunda çok yüksek derecelere kavuştu. Kıymetli eserler telîf etti. “Minhat-ül-vehbiyye” kitabından bazı kısımlar:

Devamını oku...

Mal harcamakla azalır, ilim sarf etmekle çoğalır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Ağustos 2020

Abdullah ibn-i Adî hazretleri hadîs hafızıdır. 277 (m. 891)’de İran’da Cürcân'da doğdu. Türk soyundandır. İlim tahsili için, Mısır, Suriye, Irak, Horasan, Mekke ve Medine'ye gitti. İmam-ı Mâlik, Evzâî, Süfyân-ı Sevrî ve birçok âlimden istifade etti. 365 (m. 976)’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kibirliyi elbette sevmez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Ağustos 2020

Muhammed ibn-i Abdüsselâm eI-Hevârî hazretleri Mâliki fıkıh âlimlerindendir. 676 (m. 1277)’de Tunus’ta Monaster’de doğdu. Burada zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti. Tunus başkadılığı görevine getirildi. 749 (m. 1348)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İlmin fazileti, ibâdetin faziletinden hayırlıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Ağustos 2020

Hamza el-Kinânî hazretleri hadis âlimidir. 275'te (m. 888) Mısır'da doğ­du. Kahire, Ha­lep, Hicaz ve Şam’a giderek büyük âlimlerden hadis ilmi tahsil etti. 357 (m. 968)’de Mısır'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Mübah şeylere kimse mâni olamaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Ağustos 2020

Halil Fevzi Efendi Osmanlı âlimlerinden olup Mecelle Cemiyeti âzasıdır. 1219 (m. 1805)’da Bulgaristan’da Filibe'de doğdu. Tahsilini Filibe'de tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek müderrislik, Meclis-i İntihâb-ı Hükkâm reisli­ği, Mecelle Cemiyeti âzâlığı, Meclis-i Tedkikât-ı Şer'iyye âzâlığı yaptı. 1301'de (m. 1884) Tâif’te vefat etti. Hazırlanmasında emeği geçen Mecelle’den bazı maddeler:

Devamını oku...

Müminin sevgisi Allah için olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Ağustos 2020

Şeyh Zeynüddîn hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 675 (m. 1276) senesinde doğdu. 734 (m. 1333) senesinde Lübnan’da Ba’lebek’te vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Namaz kılan çok nimete kavuşur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Ağustos 2020

Aczî Süleyman Efendi, Sa’dî tarikatından «Acziyye» şubesinin kurucusu bir zat olup, Arnavutluk’ta İşkodra’da doğdu. İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra tasavvufa meylederek Sa’dî tarikati icazeti aldı ve Prizren'de talebe yetiştirdi. 1151 (m. 1738)’de orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...