Gayrimüslim vatandaşın alışverişi hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Aralık 2019

İbnü'l-Haddâd El-Mağribî hazretleri Maliki fıkıh ve kelâm âlîmidir. 209 (824)’te Tunus’ta Kayrevan'da doğdu ve burada büyüdü. 302'de (m. 915) aynı yerde vefat etti. Derslerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İman, ahlâk ile ölçülmektedir!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Aralık 2019

İbn-i Rezîn El-İsfahânî hazretleri kıraat ve nahiv âlimidir. Aslen İran’da İsfahanlı olup Rey'de doğdu. Meşhur yedi kıraat imamından Hamza bin Habîb'in önde gelen talebesi Süleym bin İsâ'dan kıraat dersleri aldı ve çok talebe yetiştirdi. 253'te (m. 867) vefat etti. El-Câmi' fi'l-kirâ'ât isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi Mushafa bakarak okumalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Aralık 2019

Hisâlî Abdurrahman Çelebi Osmanlı fıkıh âlimidir. İstanbul’da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul Mihrimah Sultan Medresesinde mü­derris, Kayseri’de kadı ola­rak görev yaptı. 1087'de (m. 1676) Bursa'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dünyâya düşkün olan muradına kavuşamaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Aralık 2019

Muhammed Bin Dâvûd Nişâbûrî hazretleri İran’da Nişâbûr’da yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 342 (m. 935)’de vefât etti. Sûfîlerin ve zâhidlerin hâllerini bildiren bir eseri vardır. Bu eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Üstünlük, ancak takvâ iledir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Aralık 2019

Ebû Mûsâ el-Medînî hazretleri Şafiî hadîs âlimlerindendir. Hadîs-i şerîfleri ezberlemekte ve bilmekte, asrının en büyük âlimi olup, “Şeyhülislâm” lakabı ile tanınırdı. 501 (m. 1108)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 581 (m. 1185)’de aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Rabbinize yalvararak ve gizlice duâ edin

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Aralık 2019

Ebû Nasr Kâşânî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 454 (m. 1062)’de Türkistan’da Merv’in Kâşan köyünde doğdu. 529 (m. 1135)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İmansız gitmenin sebepleri

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Aralık 2019

Muhammed bin Kutbüddîn İznîkî hazretleri Osmanlı âlimlerdendir. Kutbüddîn-i İznîkî’nin oğludur. Molla Fenârî’den, din ilimlerini ve zamanının fen bilgilerini okudu. 885 (m. 1480)’de Edirne’de vefât etti. “Miftâh-ül-cenne” kitabı meşhurdur. Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri: “(Miftâh-ül-cenne) ilmihâlinin yazarı sâlih bir zât imiş. Okuyanlara faydalı olur” buyurdu. “Miftâh-ül-cenne” adındaki kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Fransız kültürüyle yetişen Paşa

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Aralık 2019

Muhammed Hânî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin önde gelen talebelerindendir. 1213 (m. 1798)’de, Hama ve Haleb arasında bulunan Hân-ı Şeyhûn’da doğdu. 1279 (m. 1862)’de Şam’da vefât etti. Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin türbesine defnolundu. Kemâle geldikten sonra çok kerâmetleri görüldü. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

İlim müminin dostu hilm ise veziridir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Aralık 2019

Şemseddîn Muhammed Halîlî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Urfa’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1147 (m. 1734)’de Kudüs’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Rabbinize istiğfar edin ki

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Aralık 2019

Erzincanlı Hâcı Fehmi Efendi son devir velilerindendir. Erzincan’da yaşadı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin yolunun âdâb ve erkânını Erzincan’da yayan Terzi Baba’ya talebe oldu. Onun sohbetlerinde yetişip kemâle geldi. “93 Harbi” olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus harbinde Hâcı Fehmi Efendi de, yetmiş-seksen kişilik talebeleri ve sevenlerini toplayıp cepheye koştu. Büyük kahramanlıklar gösterdi. 1298 (m. 1890) senesinde Mekke-i mükerremede, hac esnasında hastalandı ve vefât etti. Hâcı Fehmi Efendi bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...