İyi huylu insan ruhların gıdası akılların aşısıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 05 Şubat 2021

İbrahim Tennûrî hazretleri Anadolu evliyasının meşhurlarındandır. Sivas'ta doğdu. Konya'da tahsil yaptıktan sonra Kayseri'ye gitti ve müderrislik yaptı orada. Akşemseddin hazretlerine intisab etti ve hilâfet aldı ve halkı irşad etti.  887 (m. 1482)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İstediği kapıdan cennete girenler

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Şubat 2021

Şemsüddîn Muhammed Raînî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 902 (m. 1496) senesinde, Mekke-i mükerremede doğdu. 954 (m. 1547) senesinde Trablusgarb’da vefât etti. Mekke-i mükerremede birçok âlimden hadîs-i şerîf rivâyet etti. İlim öğrendiği âlimlerin hepsi ona icâzet verdiler. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İnsanda bulunan üç şey: Akıl, kalb ve nefis

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Şubat 2021

Ebû Sa'd Ahmed Mâlînî hazretleri hadis âlimi ve evliyanın meşhurlarındandır. Afganistan’da Herat’ın Mâlîn köyünde doğdu. Cürcân, Nîşâbur, İsfahan, Bağdat, Şam, Mısır, Mekke ve Medine gibi yerleri dolaşarak pek çok ilim tahsil etti. 409'da (m. 1018) Mısır'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Beni zikredenlerle beraberim

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Şubat 2021

Şihâbüddîn Ahmed Makkarî hazretleri hadis âlimidir. 990'da (m. 1582) Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Fas'ta Merakeş'e, sonra Kahire'ye giderek ilmini ilerletti. Ezher'deki dersleri büyük ilgi gördü. 1041'de (m. 1632) orada vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

İslamiyet, kıyâmete kadar bâkîdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Şubat 2021

Karaçelebizade Abdülaziz Efendi 42. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1000 (m. 1592)’de Bursa'da doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra İstanbul’a giderek ilmini ilerletti. Çeşitli medreselere müderris olarak tayin edildi. Nihayet Şeyhülislamlık makamına getirildi. 1068'de (m. 1658) vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Hocaya saygı göstermek, ilme saygı göstermektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Ocak 2021

Ebû Zekeriyyâ Cemâlüddîn Harrânî hazretleri Hanbeli fıkıh âlimidir.583 (m. 1187)’de Urfa-Harran'da doğdu. Bağdat, Musul ve Şam'da büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Emeviyye Camii'nde ders verdi ve aralarında Zehebî'nin bu­lunduğu birçok talebe yetiştirdi. 678 (m. 1279)’da Şam'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Hadîs-i şerîfleri tespit ve tetkik hususu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Ocak 2021

Takıyyüddîn Osman Şehrezûrî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 577'de (m. l181) Kuzey Irak'taki Erbil'e bağlı Şehrezûr'un Şerehân köyünde doğ­du. Har­ran, Musul, Şam ve Bağdat'ta ilim tahsil etti. 643 (m. 1245)’de vefat etti. "Mukaddimetü İbni's-Salah" isimli Usûl-i hadis kitabı meşhurdur. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

İyilik yaptığı zaman sevinen, mümindir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Ocak 2021

Şemsüddîn Muhammed Zümürrüdî hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 704 (m. 1304)’de Kahire'de doğdu. Devrinin meşhur âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti. Şam’da Emevî Camii'nde ve Kahire'de Eşrefiyye Medresesinde müderrislik yaptı. 776 (m. 1375)’de vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Münâkaşayı terk edene verilen müjdeler!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Ocak 2021

Ebü'l-Velîd Kurtubî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 338'de (m. 950) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada büyük âlimlerden hadis ve fıkıh tahsil ederek icazet aldı. Batalyevs (Badajoz), sonra Kurtuba kadılığı­na tayin edildi. 429'da (m. 1038) vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Kırâat-i Seb’a” ve “Kırâat-i Aşere

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Ocak 2021

Ca’fer Senhûrî hazretleri kırâat âlimlerindendir. 810 (m. 1407)’de Kâhire’de doğdu. 894 (m. 1489)’da aynı yerde vefât etti. Kur’ân-ı kerîm tecvidine dâir “El-Câmi’ul-müfid” isimli eseri meşhurdur. Bu eserinin baş tarafında şunları yazmaktadır:

Devamını oku...