Hac farz olduktan sonra affolmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Ağustos 2020

Bursalı Abdürrahîm Efendi ellibeşinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. Menteşîzâde diye meşhûr olmuştur. Bursa’da doğdu. 1129 (m. 1717) senesinde Edirne’de vefat etti. “Fetâvâ-i Abdürrahîm” veya “Abdürrahîm Efendi fetvâları” adlı eseri vardır. Bu eserinde bazı suallere verdiği cevaplar şöyledir:

Devamını oku...

Allahü teâlâ her şeye kadirdir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Ağustos 2020

Ebû Abdullâh Muhammed Tilmsânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. İbn-i Meryem adıyla meşhur oldu. Memleketinde, zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 1014 (m. 1605)’te Tilmsân'da ve­fat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sadaka en sevilen maldan verilmeli

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Ağustos 2020

Ahmed ibn-i Merdeveyh hazretleri hadis ve tefsir âlimidir. 323'te (m. 935) İran’da İsfahan'da doğdu. Tahsiline İsfahan'da başladı. Daha sonra Basra, Kûfe ve Bağdat'a gitti. İsfahân’a dönerek talebe yetiştirdi. 410’da (m. 1020) vefat etti. Tefsirinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Allahü teâlâdan başka ilah yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Ağustos 2020

Mehmed Zeynel’âbidîn Efendi doksan dokuzuncu Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1163 (m. 1750) senesinde İstanbul’da doğdu. Babasından ve zamanının âlimlerinden ilim öğrendi ve diploma alıp müderris oldu. Daha sonra kadılık, “Nakîb-ül-eşrâflık” ve nihayet şeyhülislâmlık makamına yükseltildi. 1239 (m. 1823) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerim bir mucizedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Ağustos 2020

Aksaraylı Ali Efendi Osmanlı âlimlerinden bir zat olup Kadızade Şeyh Mehmed Efendi’ye talebe oldu. Ondan icazet alarak İstanbul'da vaaz ile insanları irşad etti. 1111 (m. 1699)’da İstanbul'da vefat etti. “Tefsirü Kavlihi Teâlâ: Ve’ş-Şemsi” isimli tefsirinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Hayır söylemek şeytanı uzaklaştırır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Ağustos 2020

Ahmed İbn-i Mengûye hazretleri hadis hafızıdır. 347'de (m. 958) İran’da İsfahan'da doğdu. Burada hadis öğrendikten sonra Nîşâbur'a giderek tahsilini ilerletti ve yüzbin hadis-i şerifi râvileriyle birlikte ezberleyerek hadis hafızı oldu. 428'de (m. 1036) Nîşâbur'da vefat etti. “Ricâlü Şahîhi Müslim” isimli eserinde naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Naklederek konuşmak en uygun olanıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Ağustos 2020

Ebü’l-Abbâs-ı Mürsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerinin ve evliyânın büyüklerindendir. Endülüs’te (İspanya) Mürsiyye (Murcia) şehrinde 616 (m. 1219) senesinde doğdu. 686 (m. 1287) senesinde Mısır’da İskenderiyye’de vefât etti. Ebü’l-Hasen-i Şâzilî hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın en büyüklerindendir. Onun vefâtından sonra halîfesi oldu. Kendisi de; Tâcüddîn-i İskenderî, İmâm-ı Busayrî ve Abdullah-i İsfehânî gibi meşhûr evliyâyı yetiştirdi. 

Devamını oku...

Zinaya yaklaşmak haram kılınmıştır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Ağustos 2020

Muhammed ibn-i Manzur Rüveyfî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 630 (m. 1232)’de Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ve nahiv ilmi öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire'de Dîvân-ı İnşâ'da vazife yaptı. 711 (m. 1311)’de Kahire'de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Haram işleyerek farz yapılmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Ağustos 2020

Cemâleddîn İbn-i Mâlik Ceyyânî hazretleri kıraat âlimidir. 600'de (m. 1204) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba (Cordoba) civa­rındaki Ceyyân'da (Jaen) doğdu. Zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ve nahiv ilmi tahsil etti. Buraya İspanyolların saldırmaları üzerine Şam’a göç etti. Endülüs'ten gelen âlim­ler gibi Mâliki iken Şafiî mezhebine geçen İbn-i Mâlik, 672'de (m. 1274) Şam’da ve­fat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Akıllı, günahlarını tövbe ile örtendir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Ağustos 2020

Ahmed Fahri Efendi, Celveti şeyhlerindendir. Tekirdağ’da Şarköy’de doğdu. Keşan'da Süleyman Zati Efendi’nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi’ye intisab etti ve sülûkunu tamamlayarak hilâfet aldı. Sonra İstanbul'a gelerek Kasımpaşa'da Ali Efendi Dergâhında talebe yetiştirdi. 1214 (m. 1799)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...