Tövbe eden, günah işlememiş gibi olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Nisan 2020

Muhammed bin İsâ es-Sâlîhî hazretleri Halveti şeyhlerindendir. 1074 (m. 1663)’de Şam’ın Sâlihiye semtinde doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerini tahsil ettikten sonra Halvetiyye tarikatına Şam’daki Muallak Camii'nde bu tarikatın şeyhliğini yaptı. 1153 (m. 1740)’da vefat etti. Sohbetlerinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Hezheplere göre süt kardeşliği.

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Nisan 2020

Şemsüddîn ibn-i Kasım el-Gazzî Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 859'da (m. 1455) Filistin’de Gazze'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire’ye giderek birçok âlimden fıkıh dersleri aldı. Daha sonra Ezher'de müderrislik yaptı. 918 (m. 1512)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sen olmasaydın, hiçbir şeyi yaratmazdım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Nisan 2020

Abdülbâkî ibn-i Kâni hazretleri hadis âlimidir. 265te (m. 879) Bağ­dat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Hanefî mezhebine mensup olan İbn-i Kani, bir ara kadılık yaptı 351 (m. 962)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle anlatmıştır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ yumuşak olmayı emretmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Nisan 2020

Takıyyüddîn bin Ahmed Dımaşki hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimler­inden fıkıh, hadis ve tarih dersleri aldı. Emeviyye Camii'nde ha­dis, fıkıh ve usûl-i fıkıh dersleri verdikten sonra Şam kâdılkudâtlığına tayin edildi. 851 (m. 1448)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Dinimizde hayânın yeri çok mühimdir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Nisan 2020

Ebü'l-Fazl Bedrüddîn Esedî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 798 (m. 1395)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil ettikten sonra Şam medrese­lerinde ders verdi. Sonra Dârül’adl müftülüğü ve kadı nâibliği yaptı. 874'te (m. 1470) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Yasak edilenlerden sakınmanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Nisan 2020

Mehmed Mekkî Efendi 121. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1126'da (m. 17l4) Mekke'de doğdu. Babası Mekke Kadısı iken, vefatı üzerine İstanbul'a geldi. Tahsilini ta­mamladıktan sonra müderris ve 1202'de (m. 1787) Şeyhülislâm oldu. 1212'de (m. 1797) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kabir ziyâreti eden ibret alarak döner

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Nisan 2020

Takıyyüddîn Zer'î hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 841'de (m. 1438) Şam’da doğdu. Medrese tahsilini orada yaptıktan sonra gittiği Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî ve birçok âlimden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Tekrar Şam’a dönerek talebe yetiştirdi. 928 (m.1522)’de orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahtan bir defa korkan cehennemde kalmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Nisan 2020

Necmeddin İbn-i Kâdî Aclûn hazretleri Şafiî fıkıh ve kelâm âlimidir. 831 (m. 1428)’de Şam’da doğdu. İlk tahsilinden sonra gittiği Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî, İbn-i Hümâm gibi birçok âlimden tefsir, hadis, fıkıh ve ferâiz dersleri aldı. Mısır Şafiî Kadılığına tayin edildi. 876 (m. 1472)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İnsanın, günâhlarını unutması gurûrdandır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Nisan 2020

İbn-i Îsâ hazretleri Osmanlı evliyasındandır. 902'de (m. 1496) Akhisar'da doğdu. İbrahim Tennûri'nin oğlu Şeyh Kasım Efendi'nin talebesi olan babası Mecdüddin Îsâ'dan hilâfet alarak Akhisar'daki tekkede onun makamına geçerek talebe yetiştirdi. 967 (m.1559)’da Akhisar'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Zorla alınan hediye sahih değildir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Nisan 2020

Mehmed Kâmil Efendi 117. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1141 (m. 1728)’de İstanbul'da doğdu. Zamanının âlimlerinden ders alarak yetişti. Müderrislik ve kadılık, Anadolu, Rumeli Kadıaskerliği ve nihayet Şey­hülislâmlık makamına getirildi. 1216 (m. 1801)’de vefat etti. Hediye ile ilgili şunları buyurdu:

Devamını oku...