İnsan, yapamayacağı şeyi vadetmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Temmuz 2020

Ubeydullâh ibn-i Ebi'r-Rebî' hazretleri nahiv ve tefsir âlimidir. 599 (m. 1203)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada zamanın ileri gelen âlimlerin­den ders aldı. İşbîliye'nin Hristiyanlar tarafından işgalinin ardından Şerîş'e (Jerez), sonra da Fas’ta Sebte'ye hicret etti. Burada çok talebe yetiştirdi. 688 (m. 1289)’da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Tevâzudan daha iyi bir şey görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Temmuz 2020

Feth-i Mûsulî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Musul’da doğdu 835 (H. 220) senesinde orada vefât etti. Bişr-i Hafî'nin arkadaşıdır. Bişr-i Hâfî hazretleri gibi gibi yüksek dereceler sâhibiydi.
Bir gün Feth-i Mûsulî'ye, "sıdk nedir?" diye sorulunca, içinde demir bulunan bir ocağa elini sokup, kızgın bir demir parçasını çıkarıp elinde tuttu ve; "İşte sıdk budur" dedi. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

Müslümanın ölümü sonsuz hayattır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Temmuz 2020

Ebû Bekr Havlânî hazretleri Mâliki mezhebi­ fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Mısır’a giderek zamanın meşhur fıkıh âlimlerinlerinden ilim tahsil etti. Memleketine dönüp çok talebe yetiştirdi. 432 (m. 1041)’de Kayrevan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Fakirler, benimle cennete girecek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Haziran 2020

Abdullah bin Ebî Müleyke hazretleri hadis alimi olup tabiînin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme'de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etti. Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandı.

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi, hakkını vererek okumak

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Haziran 2020

Takıyyüddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 682'de (m. 1283) Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 745'te (m. 1344) Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yâ Resûlallah, bu zat ne hayır yapardı?

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Haziran 2020

Ebü'n-Nadr Saîd bin Ebî Arûbe hazretleri hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden hadis âlimidir. 76 (m. 695)’de Basra'da doğdu. Hasan-ı Basrî, İbn-i Sîrîn gibi Tabiîn'in büyüklerinden fıkıh, tefsir ve hadis öğrendi. Basra'da devrin fıkıhta önde gelen âlimi, hadiste en büyük hafızı sayılan İbn-i Ebû Arûbe 150'de (m. 767) vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ortaya büyük bir yalan attınız

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Haziran 2020

Cemaleddin İshak Karamanî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsilinden sonra Piri Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Karaköy’de Koruk dergâhında talebe yetiştirdi. 923 (m. 1517)’de vefat etti. Sütlüce’deki türbesinde yatmaktadır. Birçok eser telif etti. Bunlardan “Haşiye Alâ Tefsir-i Beyzavi” isimli eseri, Kadı Beydâvî tefsirinin haşiyesidir. Burada şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Dalâlette olan amcan öldü

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Haziran 2020

Hassan bin Atıyye hazretleri ilk hadis âlimlerindendir. Basra’da doğdu. Şam’da yaşadı. Ebû Ümâme el-Bâhilî, Saîd bin Müseyyeb ve Nâfı'den rivayet­te bulundu. Kendisinden hadis rivayet edenlerin en meşhuru Evzâî'dir. 130 (m. 748)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ey Allahım, Ömer’i sen uyandır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Haziran 2020

Bukâîzade Veliyyüddin Efendi Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli camilerde kürsü şeyhi olarak vaazlar verdi. Sonra ordu şeyhi oldu ve bazı seferlere katıldı. 1183 (m. 1769)'de İstanbul'da vefat etti. Birçok eser telif etti. Bunlardan “Ravzatü'r-Reyyahîn fî Menakıb-i Çiharyar-i Güzin” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Âhiret yolculuğuna her ân hazır ol

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Haziran 2020

Bîvücûdî Tâlib Efendi, Celvetî tarikatının büyüklerinden âlim bir zat olup Divitçi Şeyh Mustafa Efendi'nin oğludur. 1097 (m.1685)'de Üsküdar’da vefat ederek Şeyh Camii'nin avlusunda pederinin yanına defnedilmiştir. “Gülşen-i Esrar” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...