İbâdetlerini ihlâsla yapana müjde çok

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 24 Ocak 2021

Necmüddîh İbnü'r-Rıf'a hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 645 (m. 1247)’de Mısır’da Fustat'ta doğdu. Kahire'de devrinin büyük âlimlerden fıkıh okudu. Fıkıh ilmine hâkimiyeti sebebiyle "Fakîh" laka­bıyla anıldı. Muizziyye ve Taybersiyye medreselerinde müderrislik yaptı. 710 (m. 1310)’da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dil ile söylemekle niyet edilmiş olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Ocak 2021

Nâsırüddîn Muhammed Konevî hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. Aslen Konyalı olup 679 (m. 1280)’de Şam’da doğdu. Devrinin büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil edip fetva icazeti aldı. 764 (m. 1363)’de burada vefat etti. “Şerhu'l-Menâr” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

İtimat edilecek kimse bulmak zorlaşacak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Ocak 2021

Ebû Ca'fer Muhammed İbnü'n-Nettah hazretleri hadis âlimidir. Basra'da doğdu. İlk tahsilini Basra'da babasından aldıktan sonra Bağ­dat'a giderek meşhur âlimlerden ha­dis öğrendi. 252 (m. 866)’da vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Devamını oku...

Mubâhları aşırı kullanmak hastalıklara sebep olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Ocak 2021

Muhyiddîn Ahmed Dimaşkî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Şam’da doğdu. Burada meşhur âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Mı­sır'a göç etti ve Dimyat'a yerleşti. Önce Hanefî mezhe­binde iken daha sonra Şafiî mezhebine geçti. 814 (m. 1411)’de şehid oldu. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Farza ve harama önem vermemek küfürdür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Ocak 2021

Takıyyüddîn Muhammed el-Fütûhî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 898 (m. 1492)’de Kahire'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şam'a giderek ilmini ilerletti. Kahire'ye döndüğünde Hanbelî kâdılkudâtı olarak tayin edildi. 972 (m. 1564)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhakkak, sen de onlar da öleceksiniz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Ocak 2021

İbnü'n-Neccar El-Bağdadi hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 578'de (m. 1183) Bağ­dat'ta doğdu. Bağdat'ta meşhur âlimlerden ilim tahsili yaptıktan sonra Müstansıriyye Medresesinde ders verdi. 643'te (m.1245) vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Resûlullaha salevât okumanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Ocak 2021

Ebû Sa’îd Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf âlimidir. İran’da Nişâbûr’da doğdu. Irak’a, Şam’a, Mısır’a ve Hicaz’a gitti. Oralarda zamanın âlimlerinden ilim öğrendi. Daha sonra Nişâbûr’a döndü. 407 (m. 1016) senesinde orada vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı eserindeki Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem ) salât ve selâm getirmenin fazileti bâbında şöyle naklediyor:

Devamını oku...

Mucizeyi de kerameti de yaratan Allah’tır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Ocak 2021

İbn-i Bint-il-Eazz hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 695 (m. 1296)’da  Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Teyemmüme başlarken niyet etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Ocak 2021

Şehîd Mes’ûd Efendi, Otuzaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1066 (m. 1656)’de Bursa’da vefât etti. Evliyaya muhabbeti çok idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Cuma, müminlerin bayramıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Ocak 2021

Muhammed bin Ebî Bekr hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. Buhârâ’da müftü idi. 573 [m. 1178] senesinde vefât etti. (Şir’atül-islâm) kitabında, Cuma bahsinde buyuruyor ki:

Devamını oku...