Cimrinin serveti elinden alınır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Ocak 2020

Ebû Bekir ibnü'l-Hadibe hazretleri hadis âlimidir. 430'da (1038) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinde hadis tahsil etti. 489'da (m. 1096) Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Ocak 2020

Ebü'l-Kâsım İbnü'd-Debbâğ hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (m. 937) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Tahsil için Mısır, Şam ve Hicaz’a giderek pek çok âlimden istifade etti. Memle­ketine döndükten sonra Kurtuba'da ha­dis okuttu. 393'te (m. 1003) vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

O söyledi ise, gerçek söyler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Ocak 2020

Mehmed Es’ad Efendi, Altmışyedinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1096 (m. 1685) senesinde İstanbul’da doğdu. 1166 (m. 1753) senesinde vefât etti. İstanbul’da Sultan Selîm civarında babası tarafından yaptırılan İsmâil Ağa Câmii’nin bahçesinde, babasının kabri yanına defnedildi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Adâlet, herkese lâzım olan bir sıfattır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Ocak 2020

Muhammed bin Ahmed el-Hâlidî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. "İbnü'l-Cevherî" diye meşhur oldu. 1151'de (m. 1738) Kahire'de doğdu. El-Ezher’de fıkıh tahsilini tamamladı. Mekke’de Seyyid Abdullah el-Mîrganî ile görüşerek ondan faydalandı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire’de Eşrefiyye Medresesi’nde müderris oldu ve çok talebe yetiştirdi. 1215'te (m. 1801) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Fâsık kimselere de rıfk ile muâmele et

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Ocak 2020

Ahmed bin Yahya el-Cellâ hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 208 (m. 823)’de Bağdat'ta doğdu. Çocukluğunda Ma'rûf-i Kerhî, Sırrî-i Sekatî. Zün­nûn-i Mısrî gibi zatlara hizmet et­ti. Daha sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi. 306’da (m. 918) vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimet ve rızıklardaki değişikliğin sebepleri

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Ocak 2020

Ebû Saîd Ahmed el-Basrî hazretleri ilk sûfî müelliflerdendir. Basra'da doğdu. Bağdat'a giderek fı­kıh ve hadis ilmiyle meşgul oldu. Burada Cüneyd-i Bağdadî, Amr bin Osman el-Mekkî, Ebü'l-Hüseyin Nûrî ile sohbet etti. Hayatının son yıllarını Mekke'de geçiren ve "şeyhü'l-Harem" unvanıyla tanınan İbnü'l-A'râbî burada 341 (m. 952)’de ve­fat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Aile efradına yapılan harcama sadakadır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Ocak 2020

İbn-i Zebâle hazretleri hadîs râvisidir. II. (m. VIII.) yüzyılda Medine'de yaşadı. İmam-ı Mâlik bin Enes'in talebelerindendir. 199 (m. 814)’de vefat etti. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” güzel ahlakı ve buyurdukları hakkında şunları nakletti:

Devamını oku...

Kadınların evde ve camide namaz kılmaları hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Ocak 2020

Muhammed bin Semâa el-Kûfî hazretleri Hanefi fıkıh ve hadis âlimidir. 130 (m. 747)’de Kûfe’de doğdu. Fı­kıh tahsilini İmam-ı Azam hazretlerinin talebeleri İmam-ı Ebû Yûsuf, Muhammed Şeybânî ve Hasan bin Ziyâd’dan yaptı. Halife Me'mûn tarafın­dan Bağdat kadılığına getirildi. 233 (m. 848)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Tecvîd ilmi, hem nazarî hem tatbîkîdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Ocak 2020

Hişâm bin Ammâr hazretleri Kırâat-î seb'adan olan İbn Amir kıraatinin iki râvisinden biridir. 153 (770)’de Şam’da doğdu. Kıraati, İbn Âmir'in meşhur talebesi Yahya bin Haris’in yetiştirdiği Eyyûb bin Temîm'den tahsil etti. 245 (m. 859)’da Şam’da vefat etti. Şöyle buyurmuştur:

Devamını oku...

Ey Rabbim, bana merhamet et

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Ocak 2020

Ebü’l-Fütûh Muhammed Tâî hazretleri hadîs âlimidir. 475 (m. 1082)’de İran’da Hemedan’da doğdu. 555 (m. 1160)’da orada vefât etti. “Kitâb-ül-erbeîn fî irşâd-is-sâirîn ilâ menâzil-il-müttekîn” adlı eserinden bazı bölümler:

Devamını oku...