Kalp nûrunu, sohbete olan gayrette aramalı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Kasım 2020

Hayât bin Kays el-Harrânî hazretleri Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerindendir. Urfa'ya bağlı Harrân kazasında doğup yetişti. 1185 (H.581) yılında orada vefât etti.
Hayât bin Kays hazretleri büyük himmet sâhibi olup, yüksek makamlara kavuşmuştu. Keşif ve kerâmetleri, açık ve meydanda bir zât idi. Ebû Abdullah el-Kureşî diyor ki:

Devamını oku...

Biz, hiçbirimiz ölümü istemeyiz

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Kasım 2020

Ebû Alî İbnü’s-Seken hazretleri hadis hafızıdır. 294'te (m. 907) Bağdat'ta doğdu. Mâverâünnehir, Basra, Şam, Harran ve Nîşâbur’da tahsil gördü ve Mısır'a yerleşti. Begavî, Tahâvî gibi muhaddislerden hadis dinledi. 353'te (m. 964) Mısır'da vefat etti. Şöyle rivayet eder:

Devamını oku...

Misyonerlerin tuzağına düşmeyelim

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Kasım 2020

Kara Halil Efendi 154. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1218 (m. 1804)’de Çorum’un Mecitözü kazasında doğdu. İstanbul'da medrese tahsilini tamamlayıp müderrisliğine getirildi. Meclis-i Tetkîkât-ı Şer'iyye ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye Ce­miyeti âzâlığı, Fetva Eminliği, nihayet Sultan II. Abdülhamid tarafından Şeyhülis­lâmlık makamına getirildi. 1298'de (m. 1880) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mutlak adak ve şarta bağlı adak

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 31 Ekim 2020

Kara Mollazade Abdülhamid Efendi Nakşibendî şeyhlerinden fazilet sahibi bir zat olup Ayıntaplıdır. Memleketinde tedris ve irşad ile hayatını geçirdi. 1278 (m. 1861)’de vefat etti. Eserlerinin en meşhuru, bir fıkıh kitabı olan Tahtâvî haşiyesinin tercümesidir. Bu eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Hased, nefis köpeğinin sıfatıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Ekim 2020

Seyyid Burhâneddîn Tirmizî hazretleri Anadolu velîlerindendir. 1165 (H.561) senesinde Afganistan’da Tirmiz'de doğdu. Belh'e giderek Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled hazretlerine talebe oldu. Bütün ilimleri öğrendi ve mânevî yüksek derecelere kavuştu. Hocası, oğlu Mevlânâ Celâleddîn'in terbiyesini ona havâle etti. Bu sırada Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled, âilesiyle birlikte Konya'ya göç etti. Sonra o da Konya'ya geldi. Sonra da Kayseri'ye yerleşti.
Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dağlar kadar borcun olsa da ödersin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Ekim 2020

Ebû Muhammed Hacrî hazretleri hadîs ve kıraat âlimidir. 505 (1122)’de Endülüs'­te (İspanya) Meriye'de (Almeria) doğdu. Kurtuba (Cordoba) ve İşbîliye’de (Sevilla) ilim tahsil etti. Meriye İspanya tarafından işgal edilince Mürsiye'ye (Murcia) gitti. Buradan da Fas'taki Sebte'ye geçerek talebe yetiştirdi. 591 (m. 1195)’de Sebte'de vefat etti. Şöyle nakletmiştir:
Müminlerin annesi Aişe Validemiz (radıyallahü anha) şöyle anlatır:

Devamını oku...

İman, dil ile söylemek kalp ile inanmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Ekim 2020

Yanyalı Hoca Es’ad Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Yanya şehrinde doğdu. İstanbul’a geldi. Akşehirlizâde İbrâhim Efendi’nin talebeleri arasına katıldı. İcâzet alarak mezûn oldu. Müderrislik vazîfesi verildi. Matbaanın ilk kuruluşunda mühim bir işte çalışan Es’ad Hoca Efendi 1143 (m. 1730) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Delâil-ül-Hayrât ve Meşârık-ul-Envâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Ekim 2020

Muhammed Cezûlî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Fes şehrine giderek, Saffârin Medresesinde tahsîl yaptı. Tit şehrinde bulunan Ebû Abdullah Muhammed'in sohbetlerine katılarak, Şâzilî tarîkatına girdi. 1465 (H.870) senesinde şehîd edildi.

Devamını oku...

Allahın yardım nûrları altında olan kullar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Ekim 2020

Ahmed Ümmîdî Efendi Celvetî tarikatından âlim bir zat olup şimdi Bulgaristan’da bulunan Kızanlık’ta doğdu. Pederi İsmail Ümmidî Efendi, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin halifelerindendir. İstanbul'da tahsilini bitirdikten sonra Fatih Camii'nde vaaz eder ve Küçük Ayasofya yakınında Hüseyinağa zaviyesinde şeyhlik yapardı. 1106 (m. 1694)’te vefat etti. “Mecalisü'l-Evliya” isimli eserinde şöyle anlatır: 

Devamını oku...

Namaz müminin mîrâcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Ekim 2020

Hacı Beşir Ağa Osmanlı Dârüsseâde Ağası ve velîlerdendir. 1652 (H.1063)'de doğdu. Üçüncü Ahmed'in şehzâdeliği sırasında müsâhibi, danışmanı idi. Sonraları Hicaz'a gönderilerek şeyhül-haremeyn vazîfesi verildi. Bu vazîfesi sırasında Mekke-i mükerremede bulunan ve evliyânın büyüklerinden olan ve Muhammed Masum Fârûkî hazretlerinin halifesi Ahmed-i Yekdest hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine katıldı. Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri ile yakın dost ve âhiret kardeşi idi. 

Devamını oku...