Allahü teâlâ tövbe edenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Kasım 2018

Mecdüddîn Bâlî hazretleri fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 662 (m. 1264)’de İran’da Şîrâz’a bağlı Bâl’da doğdu. 756 (m. 1355)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İltifat bekleyen cömert değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Kasım 2018

Ebü’l-Muzaffer İsferâînî hazretleri tefsîr, kelâm ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Horasan’da İsferâîn şehrinde doğdu. 471 (m. 1078)’de Tûs’ta vefât etti. Çok güzel şiirler de yazan İsferâinî, bir şiirinin tercümesinde kendi nefsine şöyle demektedir:

Devamını oku...

İşlerimi Allaha havale ediyorum

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Kasım 2018

Müeyyedzâde Abdürrahîm Çelebi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1537 (H.944) senesinde İstanbul'da vefât etti. Dînî ilimleri ve zamanının fen bilgilerini iyice öğrendi. Sonra tasavvuf yoluna girdi. Büyük velî İskilipli Şeyh Muhyiddîn Efendinin hizmetinde bulundu. 

Devamını oku...

Akıl, göz gibidir din bilgileri de ışık

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Kasım 2018

Cârullah Magribî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 1020 (m. 1611)’de Magrib’de doğdu. 1080 (m. 1669)’da Mekke-i mükerremede vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar, birbirlerini Allah için severler

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Kasım 2018

Muhammed Berdânî hazretleri hadîs, kırâat ve Hanbelî fıkıh âlimidir. Kuzey Irak’ta Berdân aşiretindendir. 388 (m. 998)’de doğdu. Bağdad’a göçüp orada yerleşti. 469 (m. 1076)’da vefât etti. Muhammed Berdânî’nin rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Devamını oku...

İlim amelden, iman ise ilimden öncedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Kasım 2018

Ebû Musa bin Ebân hazretleri Hanefî mezhebinin meşhur fıkıh âlimlerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 221 (m. 836)’da Basra’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Koğuculuk yapan Cennete giremez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Kasım 2018

İsâ bin Abdülazîz hazretleri Hadîs, kırâat ve nahiv âlimidir. 550 (m. 1155)’de doğdu. 629 (m. 1231)’de İskenderiyye’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ayakta duramayan hastanın namazı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Kasım 2018

Hamîdîzâde Mustafa Efendi 119. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1144'te (m. 1731) doğdu. Medrese tahsilinden sonra saray hocalığına getirildi. Nakşiben­dî tarikatına mensup olduğundan saray görevlilerinden bir­çoğu onun müridi oldu. 1204'te (m. 1789) şeyhülislâm tayin edildi. 1208'de (m. 1793) Ma­nisa'da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Senden başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Kasım 2018

Abdülmelik Cüveynî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhur fıkıh ve hadîs âlimidir. 419 (m. 1028)’de İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn nahiyesinde doğdu. 478 (m. 1085)’de Nişâbûr’da vefât etti. İlimdeki yüksekliğinden dolayı kendisine, “İmâm-ül-Haremeyn” unvanı verildi. 

Devamını oku...

Kardeşleriniz arasında sulh yapınız

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Kasım 2018

Abdurrahmân bin Muhammed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 978 (m. 1571)’de Şam’da doğdu. 1051 (m. 1641)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...