Kelimelerin üstündeki ve altındaki işaretler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Eylül 2020

Ebû Amr ibn-i Zekvân hazretleri "Kırâat-i seb'a" imamlarından İbn-i Amir'in meşhur iki râvisinden biridir. 173'te (m. 789) Şam’da doğdu. İmam-ı İbn-i Âmir’in talebesi olan Yahya Zimârî’nin talebesi Eyyûb bin Temîm'den kıraat tahsil etti ve vefatından sonra Şam’da hocasının yerine "kıraat şeyhi" oldu. 242'de (m. 857) Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Her günahtan sonra tövbe etmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Eylül 2020

Ahmed bin Muhammed Tilmsânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. Cezayir'in Tilmsân şehrinde doğdu. Kendi memleketinde, zamanın meşhur âlimlerinden Mâlikî fıkıh ilmi tahsil etti ve kadılık yaptı. 900'de (m. 1494) Tilmsân'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şerefli bir insan olabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 11 Eylül 2020

Ebü’l-Hayr Akta hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İbn-i Cellâ’nın talebesi olup, Cüneyd-i Bağdadî ve birçok âlimin sohbetinde bulunmuştur. 340 (m. 952) senesinde Mısır’da vefât etti. Kerâmetleri menkıbeleri ve kıymetli sözleri çok olan bir âlimdir. Çoğu zaman talebelerine şöyle derdi: 

Devamını oku...

Duânın kabul olması için, helâl yiyiniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 10 Eylül 2020

Ebü'l-Meâlî İbn-i Zekiyyüddin hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh alimidir. 550 (m. 1155)’de Şam’da doğdu. Zamanın meşhur âlimlerininden Şafiî fıkhı tahsil etti. Halep, sonra Şam başkadılığına getirildi. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethinde hazır bulundu ve fetihten sonra sultanın isteği üzerine Mescid-i Aksâ'da ilk cuma hutbesini okudu. 598'de (m. 1202) Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanlara doğruyu göstermek peygamberlerin sünnetidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 09 Eylül 2020

Cemâlüddîn Sarsarî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindedir. 588 (m. 1192)’de doğdu. 656 (m. 1258)’de Hülâgu’nun Bağdad’ı istilâsında şehid edildi. Nasihat etmek hakkında şunları buyurdu: 

Devamını oku...

Müslüman, beş vakit namaza önem ver

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 08 Eylül 2020

Ebü'l-Hasen ibn-i Ebî Şeybe hazretleri hadis ve tefsir âlimidir. 156 (m. 773) yılında Kûfe'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Irak, Şam, Mekke ve Rey'e gitti. Sonra Bağdat'a yerleşti. Süfyân bin Uyeyne, Abdullah bin Mübarek gibi âlimlerden ders aldı ve çok talebe yetiştirdi. 239'da (m. 853) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Cennete girer miyim? ya Resulallah

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Eylül 2020

Muhammed ibn-i Ebî Ömer hazretleri hadis hafızıdır. Mekke'de doğdu. Süfyân bin Uyeyne, Fudayl bin İyâd, Vekî bin Cerrah gibi zatlardan hadis ilmi tahsil etti. Müslim, Tirmizî, İbn-i Mâce ondan hadis öğrendi. Mekke'de Harem-i şerif şeyhliğine getirildi. 243'te (m. 858) Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Ebedî saadete kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Eylül 2020

Ahmed İbn-i Ebî Âsım hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 206'da (m. 822) İran’da İsfahan'da doğdu. İlim tahsili için Kûfe, Basra, Bağdat, Şam, Mısır, Hicaz gibi ilim merkezlerine gitti. Medine’de Ahmed bin Hanbel hazretlerine talebe oldu. İsfahan'a dönerek on üç yıl kadılık yapan İbn-i Ebî Asım 287'de (m. 900) burada vefat etti. Bu mübarek zat byurdu ki:

Devamını oku...

Bana duâ ediniz, size icâbet edeyim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Eylül 2020

Muhammed İbn-i Azîme hazretleri kıraat âlimidir. Endülüs'ün İşbîliye (Sevilla) şehrindendir. İlim öğrenmek için Mısır ve Hicaz'daki çeşitli ilim merkezlerinde büyük âlimlerden kıraat ve hadis dersleri aldı. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 543'te (m. 1148) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

İslâm dîni, Hazret-i Ömer'le kuvvetlendi

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Eylül 2020

Ebü'l-Kasım ibn-i Abdülhakem hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 182 (m. 798)’de Mısır’da Fustat'ta doğdu. Mâliki fıkhıyla birlikte hadis ilmi tahsil etti. 257'de (m. 870) Fustat’ta vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...