Kur’ân-ı kerîmi, hakkını vererek okumak

Takıyyüddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 682'de (m. 1283) Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 745'te (m. 1344) Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Kıraat âlimleri, Kur’ân-ı kerîmin üç şekilde okunabileceğini bildirmişlerdir:
1-Tahkîk: Her bir harfin hakkını vermek, medleri mertebelerine uygun bir şekilde uzatmak, harekeleri birbirinden ayırmak, şeddeleri tam yapmak ve ayınların hakkını vermektir. Tahkîk; İmâm-ı Hamza ile Versin usûlüdür.
2-Hadr: Lügat mânâsı, sür’atli okumak demektir. Kur’ân-ı kerîmi tecvîd kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şeklidir. Hadr’de medler asgari haddine iner. Harflerin hakkıyla telâffuz edilmelerine dikkat edilmesi lâzımdır. Sür’at sebebiyle harf-i medler kesilir, gunnenin sesi gider, harekelerin çoğu giderse, kıraat caiz olmaz. Hadr’da; idgam, ihfâ, kalkale, gunne ve medler ihmâl edilmez. Hadr ile kıraat; İbn-ül-Kesîr, Ebû Ca’fer, Ebû Amr, Ya’kûb ve Kâlûn’un usûlüdür.
3-Tedvîr: Tahkîk ve hadr arasında bir kıraat şeklidir. Eda ehlinin çoğu katında tercih edilen bir kıraattir. İbn-ül-Âmir, Asım, el-Kisâî ve Halef'in usûlleridir.
Kıraat ilminin kitaplara nakledilmesine kadar, kıraat âlimleri, kıraat vecihlerini birbirine aktardılar. Şarkta (doğuda) ve Garbta (Endülüs’te) bu ilme önem verildi. Kırâat-i seb’a ve Kırâat-ı aşere üzerine pek çok eser yazıldı. Magrib ve Endülüs’e bu ilmi, dördüncü hicrî asırda Muhammed bin Abdullah et-Talamnekî getirdi, önce Mekkî bin Ebî Tâlib, daha sonra da Ebû Amr Osman bin Sa’îd ed-Dânî bu konuda eserleryazdılar. Ebû Amr Osman bin Sa’îd ed-Dânî Müslümanlarca en çok tutulan; et-Teysîr, Câmi-ul-Beyân, el-Muhkem fî nakt’ıl-mesâhif, el-Mulenî gibi eserler telif etti. Kasım Muhammed bin Fîre eş-Şâtıbî, ezberlenmesi ve öğretmesi kolay olsun diye et-Teysîr’i manzum olarak ve her imâma ve râvîsine ebced hesabına dayanan eş-Şatıbiyye diye bilinen Hırz-ül-Emânî’sini hülâsa etti. Bu eser, Müslümanlar tarafından ezberlenip ezberletildi. Basra’da ilk defa kıraat ilmini okuyup inceleyen ve eser yazan Harun bin Mûsâ el-Âver olduğu rivayet edilmektedir.
Yûsuf bin Ali bin Cebbâre’nin, Endülüs’ten doğuya geçmesiyle bu ilim Mâverâünnehr, Gazne ve şarkta yayıldı.

Toplam Görüntülenme: 110

Yayın tarihi: Pazartesi, 29 Haziran 2020

Bunları okudunuz mu?