Vehbi Tülek - Web Sitesi

Bu sayfayı yazdır

Ey oğul! Kimseyi hakir görme

Ahmed bin Ebî Verd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. 263 (m. 876)’da orada vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet arkadaşı idi. Evliyânın büyüklerinden olan Sırrî-yi Sekâtî, Haris Muhasibî ve Bişr-i Hafî’nin sohbetinde bulundu. Buyurdu ki: 

“Üç şey vardır ki, bunlar bir velî kulda arttıkça, güzel hâlleri artar: 1- Makamı yükseldikçe, tevâzusu artar. 2- Malı çoğaldıkça, cömertliği artar. 3- Ömrü uzadıkça, cihadı, hizmeti artar.”
Oğluna şu vasiyeti yaptı:
Ey oğul! Sana vasiyet ederim ki; bütün hâllerinde ilim, edep ve takvâ üzerinde olasın! Geçmişlerin eserlerini oku ve Ehl-i sünnet vel-cemaat yolundan git! Fıkıh ve hadîs öğren ve cahil sofîlerden bucak bucak kaç! Namazlarını, mutlaka cemaatle kıl! Kalbinde şöhrete meyil varsa imam ve müezzin olma! Şöhretten gücünün yettiği kadar uzaklaş! Şöhrette âfet vardır. Makamlarda da gözün olmasın; dâima kendini aşağılarda tut! Tâkat getiremeyeceğin işe kefil olma! Halkın seni alâkadâr etmeyen işlerine karışma! Fâsık idarecilerle düşüp kalkma! Her hususta dengeyi muhâfaza et! Ölçüyü kaçırıp güzel ses dinlemeye fazla kapılma ki, rûhu karartır ve sonunda nifak doğurur. Böyleyken güzel sesi de inkâr etme ki, onunla ezan ve Kur'ân, ruhları ihya eder. Az ye, az konuş, az uyu ve gafillerden aslandan kaçar gibi kaç! Fitne zamanları yalnızlığı tercih et, menfaati icâbı fetvâ vererek dînin hafife alınmasına sebep olanlardan, mağrur zenginlerden ve câhillerden uzak dur! Helâl ye, şüpheli işlerden sakın ve evlenmede takvâya dikkat et. Aksi hâlde dünyaya bağlanır ve o uğurda dinini zedelersin. Çok gülme; hele kahkahayla gülmemeye dikkat et! Çok gülmek kalbi öldürür. Fakat tebessümü de elden bırakma. Herkese şefkat gözüyle bak ve kimseyi hakîr görme! Kendi dışını aşırı bezeyip süsleme ki, dış mamurluğu iç haraplığından gelir...
Münâkaşa etme, kimseden bir şey isteme, müstağnî kal, kanaatle zengin ol, vakarını koru! Sende emeği olanlara ve seni terbiye edenlere karşı vefâkâr ol, malınla ve canınla onlara hizmet et ve onların hâli ile hâllen! Onları kınayan gâfiller felâh bulmaz. Dünyaya ve dünya ehli olan gâfillere meyletme! Gönlün dâima mahzûn, bedenin kulluğa güçlü, gözün yaşlı ve kalbin rakik olmalı. İşin hâlis, duân iltica ve libasın mütevazı, yoldaşın Hak dostları, sermayen zahirî ve batınî din ilimleri, evin mescit ve yakının Allah dostları olsun!

Toplam Görüntülenme: 319

Yayın tarihi: Pazartesi, 07 Ağustos 2017