Bu sayfayı yazdır

İlmi ile amel etmeyen âlime yazıklar olsun

Alâüddîn-i Buhârî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerinin büyüklerindendir. Buhârâ’da yetişen Alâüddîn hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. 730 (m. 1329) senesinde vefât etti. Alâüddîn Buhârî’nin yazdığı Keşf-ül-esrâr (Şerhu Usûl-il-Pezdevî) isimli iki ciltlik eserinden bazı kısımlar özetlenerek aşağıya yazılmıştır:

“Bekâra sûresinin 269. âyet-i kerîmesinde meâlen buyuruldu ki: “(Allahü teâlâ) dilediği kimseye hikmet verir. Kime ki hikmet verilmiş ise, muhakkak ona çok hayır verilmiştir.” Bu âyet-i kerîmede geçen hikmet kelimesi, faydalı ilim olarak bildirildi. Abdullah İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) bu kelimeyi “Helâl ve haram ilmi” diye tefsîr etmiştir. Âlimlerin çoğu, bunun fıkıh ilmi olduğunu bildirmektedir. Hikmet lügatte ilim ile amel manasınadır. Bu ikisini kendinde bulunduran yüksek âlimlere fakih denilmiştir. Fıkıh ilminin faziletine dâir birçok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf mevcuttur.
Fakîhler için çok müjdeler vardır. Ancak ilmi ile âmil olmayanlar bu faziletlerden mahrûmdurlar. Kötü âlimler için çok acı azaplar bildirilmiştir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” Efendimize mahlûkâtın en kötülerinin kim olduğu suâl edildiğinde; “Kötü âlimlerdir” buyurmuştur. Bütün bunlardan iyi anlaşılıyor ki, ilim öğrenmeli, bu ilimle amel etmeli, yani ilim ile amel birlikte bulunmalıdır. Hadîs-i şerîflerde; “(İlim öğrenmeyen) câhile bir kerre, (ilim öğrendiği hâlde ilmi ile amel etmeyen) âlime yetmiş kere yazıklar olsun” ve “Şeytana karşı bir fakîh, bin âbidden (ibâdeti çok yapandan) daha kuvvetlidir” buyuruldu: Şeytana karşı kuvvetli olmak, ilmi ile amel eden âlimlere mahsustur. İlmi olup ameli olmayan kimse, şeytana karşı kuvvetli olmak şöyle dursun, bilakis onun oyuncağı olur. İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyurdu ki: “Bazıları fıkıh ilmi deyince, fetvâları bilmek, fetvâların inceliklerine ve illetlerine vâkıf olmak ilmini anlamışlardır. Hâlbuki, âlimlerin çoğunun bildirdiklerine göre fıkıh, bunlarla beraber, âhiret ilmini, nefsin yaptıracağı çok ince hileleri bilmek, âhirette karşılaşacağı şeyleri iyi anlamak, dünyâya ehemmiyet vermeyip onu hakîr görmek ilmidir.”

Toplam Görüntülenme: 380

Yayın tarihi: Pazartesi, 05 Mart 2018