Bu sayfayı yazdır

Kaynar şey yememeli, yemeğe üflememeli!

Vecîhüddîn Abdurrahmân hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 866'da (m. 1461) Yemen'in Zebîd şehrin­de doğdu. Burada ve Mekke’de meşhur âlimlerden Şafii fıkhı ve hadis tahsil etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 944 (m. 1537)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Yemeye başlarken ve bittikten sonra elleri yıkamak sünnettir. Başlarken (Bismillâhirrahmânirrahîm) demek ve sonunda (Elhamdülillah) demek sünnettir. Sağ el ile yemek, sağ el ile içmek sünnettir. Cünüb olan erkek ve kadının ellerini ve ağzını yıkamadan evvel yemesi ve içmesi mekruhtur. Hayızlı kadın için mekruh değildir...
Kaynar şey yememeli, yemeyi koklamamalı ve içine üflememelidir. Yolda yürürken yemek ve içmek mekruhtur. Başı açık yemek câizdir. Açlıktan ölecek kimsenin leş yemesi câizdir. Leş bulamazsa ve birisi, (Elimi kes ye!) veya (Benden bir parça kes ye!) dese kesmesi, yemesi câiz olmaz. Kendi uzvundan et kesip yemesi de câiz olmaz...
Kokmuş et yemek haramdır. Kokmuş yağ, süt yemek haram değildir. Yemek ekşise, koksa necis olmaz. Fakat yemesi haram olur. Ağaç altına düşmüş meyveleri, yerden alıp yemek sahibinin helâl ettiği bilinirse helâl olur. Nehir üzerinde sürüklenen meyveleri alıp yemek helâl olur. Fakir, zenginin verdiği sadakadan, zengine hediye etse, alması câiz olur. Resûlullah efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki: (Yemekten sonra bu duâyı okuyan kimsenin günahları affolunur: “El hamdülillâhillezî et'amenâ hâzet-taâme ve rezekanâ min gayri havlin minnâ ve lâ kuvvete.”) Yine buyurdular ki: (Bu duâyı okuyan kimse, duâyı sabahleyin okursa ve akşama kadar ölürse, şehit derecesine vâsıl olarak ölür. Akşamleyin okursa, yine sabaha kadar ölürse, aynı şekilde aynı dereceye ulaşır. Duâ şudur:
Allahümme ente rabbî lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vaadike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi-ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.)
Yine buyurdular ki: (Yâ Ebâ Hüreyre! Her kim, günde yirmibeş defa bu duâyı okursa, Hak teâlâ, o şahsı âbidler zümresinden yazar.) Duâ şudur:
“Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Toplam Görüntülenme: 31

Yayın tarihi: Perşembe, 01 Nisan 2021