Âdem aleyhisselâm

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk Peygamber, hazreti Âdem’dir. Bütün insanların babasıdır. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp, insan şekline koydu. Mekke ile Tâif arasında kırk sene yatıp (Salsâl) oldu. Pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu cuma günü rûh verildi. Her şeyin ismi ve fâidesi bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. 

İblîs, emri dinlemedi!..

Allahü teâlânın emri ile, bütün melekler, Âdem’e doğru secde etti. Meleklerin hocası olan İblîs, emri dinlemedi. Secde etmedi...

Hazreti Âdem kırk yaþýnda iken (Firdevs) adındaki Cennete götürüldü. Cennette yâhud dahâ önce, Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiðinden, hazret-i Havvâ yaratýldý. Allahü teâlâ, bunlarý nikâh etti. Cennette, bin sene kadar yaþayýp, yasak edilen aðaçtan unutarak, önce Hz. Havvâ, sonra kendisi, yedikleri için çýkarýldýlar. Âdem “aleyhisselâm”, Hindistân’da, Seylân (Serendip) adasýna, Hz. Havvâ ise, Cidde’ye indirildi. Ýki yüz sene aðlayýp yalvardýktan sonra, tövbe ve duâlarý kabûl olup, hacca gelmesi emr olundu. Arafât ovasýnda, Hz. Havvâ ile buluþtu. Kâbe’yi inþa etti... Sonra Þâm’a geldiler. Burada yirmi defa ikiz evlâdý, bir defa da yalnýz Þît “aleyhisselâm” oldu. Neslinden kýrk bin kiþiyi gördü. Binbeþyüz yaþýnda iken evlâdýna Peygamber oldu. Evlâdý çeþidli dil ile konuþtu.

“Benden sonra halifemsin”

Cebrâîl “aleyhisselâm” kendisine oniki kerre gelmiþtir. Oruç, her gün bir vakit namâz, gusül abdesti emredildi. Kitâb gelip, fizik, kimyâ, týb, eczâcýlýk, matematik bilgileri öðretildi. Aþure Günü vefât etti. Hz. Havvâ, kýrk sene sonra Cidde’de vefât etti. Kabirleri, Kudüs’te veyâ Minâ’da mescid-i Hîf’te veyâ Arafât’tadýr.

Hz. Âdem vefatýndan önce oðlu Þit aleyhisselamý çaðýrmýþ, nasihatta bulunmuþ ve, “Ey oðulcuðum sen, benden sonra halifemsin” diyerek takva üzerine hareket etmesini ve bu yoldan asla ayrýlmamasýný tembih etmiþti... 

Toplam Görüntülenme: 2640

Yayın tarihi: Pazartesi, 21 Kasım 2005

Bunları okudunuz mu?