Bidat fırkaları sırat köprüsüne inanmıyor

Muhammed Pezdevî hazretleri fıkıh ve kelâm âlimlerinin büyüklerindendir. 421'de (m. 1030) doğdu. İmâm Ebü’l-Hattâb ve pekçok Hanefî fıkıh âlimlerinden ilim öğrendi. Fıkıh ilminde üstün derecelere sahip oldu. Kendisine Sadr-ül-İslâm denildi. Semerkand’da ve Buhârâ’da kadılık yaptı. Muhammed Pezdevî “Usûl-üd-dîn” kitabının önsözünde buyuruyor ki:

“Kelâm ilminde İshâk el-Kindî, İsfirâzî ve bunların yolunda gidenlerin yazdığı kitaplardan, yazarlarının, hak olan Ehl-i sünnet i’tikâdından uzaklaşmış olduklarını gördüm. Bu kitapları okumak uygun değildir. Çok tehlikelidir. Hele onları kabul etmek, insanı Ehl-i sünnet i’tikâdından uzaklaştırır. İslâm ismini taşısa bile, içi küfürle doludur. Bu sebeptendir ki, Ehl-i sünnet âlimlerinin hiçbirisi onların kitaplarından hiç nakil yapmamışlardır. Ehl-i sünnet itikâdından ayrılan bu bidat fırkalarının kitapları, ülkemizde yayılmaya, insanlar arasında tefrika sokmaya, hak yoldan saptırmaya başlamış olduğunu görünce içim sızladı. Hem bunlara cevap verip susturmak, hem de Ehl-i sünnet itikâdının unutulmaması için bu kitabı yazdım. Bu kitapta Ehl-i sünnet itıkadını anlattım. Bunları okuyan Ehl-i sünnet vel cemâat yolunda olur. Bu yol ki, sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) O’nun temiz Eshâbının (radıyallahü anhüm) ve onların izinden giden sâlih müminlerin yoludur.” Muhammed Pezdevî, yazmış olduğu “Usûl-üd-dîn” kitabında buyuruyor ki: “Ehl-i sünnet vel cemâat itikâdına göre: Büyük günah işleyenler tövbe edemeden ölseler dahi, Cehennemde ebedî kalmayacaklardır. Allahü teâlâ dilerse, bir kimsenin şefaatiyle onları affedip cennete koyar... Mutezile ve Kaderiyye fırkalarına göre: Büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse, kâfirler gibi ebedî olarak Cehennemde kalırlar.” “Ehl-i, sünnete göre, gayr-i müslimlere ve bazı müminlere kabir azâbı vardır, haktır. Kabre girenleri, Münker ve Nekir sorguya çekeceklerdir. Mutezile ve Râfızilerin çoğu, kabir azâbına, Münker ve Nekir’in suâl soracaklarına inanmadılar.” “Ehl-i sünnete göre mizan terazisi vardır. Bununla ameller tartılacaktır. Herkes hesaplaşacaktır. Mutezile’ye göre, mizan yoktur, amellerin tartılması imkânsızdır, hesap yoktur.” “Ehl-i sünnete göre, sırat köprüsü vardır ve cehennem üzerinde kurulmuştur. Râfizîler, Mutezile ve bazı bidat fırkaları sırata inanmadılar.” “Ehl-i sünnete göre, evliyânın kerâmeti haktır. Bütün bozuk fırkalar, evliyânın kerâmetine inanmadılar, bâtıldır dediler.”

Toplam Görüntülenme: 279

Yayın tarihi: Cuma, 25 Haziran 2021

Bunları okudunuz mu?