Evliyâ kabirlerini ziyâreti terk etmemelidir

Veliyyüddîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve Nakşibendî şeyhlerindendir. 1659 (H.1069)da bugün Yunanistan sınırları dâhilinde bulunan Larissa'da (Yenişehir) doğdu. Zamânın meşhûr ulemâsından ilim tahsîl etti, icâzet alarak çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Mekke-i mükerremeye gitti. Orada Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin talebelerinden olan Ahmed-i Yekdest hazretlerinin sohbetleriyle şereflenerek Nakşibendiyye icazeti aldı. İstanbul’a dönerek Galata ve Edirne kâdılıklarında bulundu. 1738 (H.1151) senesinde İstanbul'da vefât etti. Veliyyüddîn Efendi pek kıymetli eserler yazdı. Bunlardan “Şerh-i Mekâsıd'a hâşiye” kitabında şöyle buyurmaktadır:

Ehl-i sünnet âlimleri bildiriyor ki, kıyâmet günü, her Peygamber şefaat edecektir. Sonra âlimler, sonra şehîdler, sonra sâlihler, sonra Kur’ân-ı kerîmi tecvîd ile, tegannî etmeden ve Allah rızâsı için okuyan hâfızlar, küçük çocuklar şefâat edecektir. Böyle olduğunu bildiren hadîs-i şerîfler çoktur. Çocukların cenâze nemâzını kılarken, (Yâ Rabbî! Bu çocuğu şefaatçi eyle!) diye okunacağı, bütün fıkh kitaplarında yazılıdır.

Ehl-i sünnet âlimleri, meyyit ile tevessülün câiz olduğunu, kelâm ve fıkıh kitaplarında, çeşitli delîllerle isbât etmekte, “Kabirleri ziyâret etmenizi yasak eylemiştim. Bundan sonra, kabirleri ziyâret ediniz!” hadîs-i şerîfini bildirmektedir. Bu hadîs-i şerîfte, kabir ziyâreti emredilmektedir.

Mevtâ, Cuma günü ve bir gün önce ve bir gün sonra kendini ziyâret edenleri tanır. İbni Ebî Şeybe, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin Uhud şehîdlerinin kabirlerini her sene ziyâret ettiğini ve onlara, (Esselâmü aleyküm) dediğini haber verdi. Uzakta durarak da ziyâret mendûbdur.

Harâm olan şeyler bulunsa da, meselâ erkekler arasına kadınlar karışsa da, evliyânın mezârlarını ziyâreti terk etmemelidir. Çünkü bir kimse, başkasının yaptığı günâh için ibâdetini terk etmez. Cenâze taşımak da, bu sebeple terk edilmez. Resûlullah, Eshâbının “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn” mezârlarını ziyâret için Bakî Kabristânına gider, ayakta, onlara (Esselâmü aleyküm) derdi.

Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baş tarafında durmak da câizdir. Resûlullah, bir mezârın baş tarafında Bekara sûresinin bir kısmını okuyup, geri kalanını ayak ucunda okudu.

Toplam Görüntülenme: 114

Yayın tarihi: Cumartesi, 10 Aralık 2022

Bunları okudunuz mu?