Hadîs ve fıkıh âlimi Hakîm-i Şehîd

Hakîm-i Şehîd Maveraünnehir’de Merv şehrinde dünyaya geldi. Hadîs ve Hanefi mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Tam ismi, “Muhammed bin Muhammed bin Ahmed bin Abdullah bin Abdülmecîd bin İsmâil bin Hâkim el-Mervezî el-Belhî”dir. Künyesi, Ebü’l-Fadl olup, “Hakîm-i Şehîd” lakabıyla meşhûr olmuştur...

İlim için yollara düştü...
Hakîm-i Şehîd hazretleri, ilim öğrenmek için Horasan, Nişâbûr, Rey, Bağdâd, Kûfe ve daha başka yerlere seyahatler yaptı ve çeşitli kitaplar te’lif etti. Buhara kadılığında ve daha sonra Horasan Emîrinin vezirliğinde bulundu. Bir Rebî-ül-âhır ayında şehîd edildi.
Hakîm-i Şehîd, hadis ilminde sika (güvenilir), sadık (itimad edilir) idi. Altmışbinden ziyade hadîsi şerifi ezbere bilirdi. Çok ibadet eder, halkın sevgisini kazanır, vera ve takvada ileri derecede idi.
Hakîm-i Şehîd, Merv’de Muhammed bin Ussâm bin Süheyl, Muhammed bin Hamdeveyh, Rey’de İbrâhim bin Yûsuf, Bağdâd’da Haysem bin Halef, Kûfe’de Ali bin Ebî Abbâs Becilî, Mekke’de Mufaddal bin Muhammed, Mısır’da Ahmed bin Süleymân el-Mısrî, Buhârâ’da Muhammed bin Sa’îd en-Nevhâbâzî ve daha başka âlimlerden ilim öğrendi ve hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Kendisinden de Ebû Abdullah el-Hâkim, Horasan emîri ve daha nice âlimler ilim öğrenip, hadîs-i şerîf rivâyet ettiler...

“Yâ Rabbi, beni affeyle”
Hakîm hazretleri, 946 senesinde şehid edildi. Sem’ânî anlatır:
Hakîm-i Şehid, şehid olduğu günün sabahına kadar namaz kıldı ve “Yâ Rabbi, bana şehidlik nasib eyle” diye dua etti. Bu sırada dışarıdan gürültüler geldi. “Neler oluyor” dedi. “Asker toplanmış, erzakın eksik verildiğini söyleyerek sizi suçluyorlar” dediler.
Bu mübarek, bu sözler üzerine başını tıraş ettirdi ve gusül abdesti aldı. Sonra da “Yâ Rabbi, beni affeyle” diye dua etti. Bu sırada Sultanın askerleri de isyancıları dağıtmak üzere oraya gelmişlerdi. Fakat âsiler Hakîm hazretlerini hemen oracıkta şehid ettiler.

Toplam Görüntülenme: 1744

Yayın tarihi: Salı, 17 Nisan 2007

Bunları okudunuz mu?