Hatm-i tehlîl okumanın fazîleti büyüktür

Seyyid Ebû Bekr bin Ahmed hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1582 (H.990) senesinde Yemen'in Terîm beldesinde doğdu. 1643 (H.1053) senesinde aynı yerde vefât etti. Küçük yaştan itibâren ilim tahsîline başladı. Şeyhülislâm Abdurrahmân bin Şihâbüddîn'in yanında tahsîline devâm eden Ebû Bekr eş-Şelî, temel dînî ilimleri tahsîl etti. Fıkıh, hadîs, tefsîr ve tasavvuf ilimlerini ondan okudu.  
Seyyid Ebû Bekr talebelerine ve sevenlerine şöyle buyurdu:

Abdullah ibni Abbâs'ın (radıyallahü anhümâ) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyruldu ki: "Bir kimse sabaha çıktığında bin defâ (Sübhânellahi ve bi-Hamdihî) derse, nefsini Allahü teâlâdan satın almış olur." Birçok velî de; "Bunu söylemeye devâm etmelidir" buyurmuşlar, kendileri söyledikleri gibi talebeleri ile sevenlerine de söylemeyi emir buyurmuşlardır...
 
Seyyid Ebû Bekr hazretleri hatm-i tehlîlin fazîletiyle ilgili olarak buyurdu ki: "Âlimler, tasavvuf büyükleri bu hatm-i tehlîl okunmasına çok ehemmiyet verirlerdi. Bu güzel ve mühim âdeti devâm ettirmeleri ve ihmâl etmemeleri için de dostlarına, tanıdıklarına tavsiyelerde bulunurlardı. Âlimlerimiz, bir mevtânın rûhuna hatm-i tehlîl sevâbı hediye edilince, o mevtâ îmân ile vefât etmiş ise, Allahü teâlânın o mevtânın günahlarını affedip, Cehennem'den âzâd edeceğini bildirmişlerdir. Bu hususta İmâm-ı Râfi'î'nin bildirdiği bir hâdise şöyledir: (Keşf sâhibi bir genç vardı. Bir gün bu gencin annesi vefât etti. O genç ağlayıp sızlamaya, büyük üzüntü ile gözyaşları dökmeye başladı. Bu hâlin sebebini soranlara da; 'Annemi Cehennem'e götürdüler. Elemim bunun içindir' dedi. Gencin orada bulunan dostlarından birisi ellerini açarak dedi ki: 'Yâ Rabbî! Ben yetmiş bin kelime-i tevhîd okumuştum. Sen şâhid ol ki, o hatm-i tehlîlin sevâbını [bu gencin annesi olan o mevtâya hediye ettim.] Genç keşf yoluyla annesinin durumunu murâkabe edip anladı ve sevinçle; 'Bu hediye hürmetine annemi Cehennem'den çıkardılar ve Cennet'e koydular) dedi." Bâzı büyük âlimler, bu hâdisenin ve gencin keşfinin doğru olduğunu haber vermişlerdir. 
 
Ebû Bekr eş-Şelî'nin bu teşvik ve nasihatlerini dinleyen Terîm ahâlisi, fecr ve tan yerinin ağarması ile güneşin doğması arasında, hatm-i tehlîl yâni yetmiş bin kelime-i tevhîd okuyup, sevâbını ölmüş kimselerin ruhlarına hediye ederlerdi.

Toplam Görüntülenme: 140

Yayın tarihi: Salı, 21 Mart 2023

Bunları okudunuz mu?