İlim; nefsi, rûhu ihyâ eder, diriltir

Himmetzâde Abdullah Efendi, Bayramiyye yolunun şeyhlerindendir. 1640 (H.1050) yılında İstanbul'da doğdu. Bayramiyye şeyhi olan babasına intisâb ederek kemale erdi. Babasının vefâtı üzerine Yenibahçe'deki Himmetzâde dergâhına şeyh tâyin edildi. Sultan Selîm, Fâtih ve Süleymâniye câmileri vâizliklerinde bulundu. 1697'de Sultan İkinci Mustafa'nın Avusturya Seferine ordu vâizi olarak katıldı. 1710 (H.1122) yılında vefât etti. Vaazlarında şöyle buyurdu:

“Gafletin sebebi cehâlettir.” “Ma’rifet (Allahü teâlâyı tanımak), tefekkür ile; tövbe, nedamet (pişmanlık) ile; muhabbet (Allahü teâlâya olan sevgi), sevgilinin (Allahü teâlânın) irâdesine tam teslim olup emirlerine uymak ile ele geçer.” “Bir kimse, kendini kurtarmak için aklını kullanmasını bilemezse, aklı o kimseyi helake sevk eder.” “Kim hakkı olmayan bir şeye meyleder ve bu meyil ile sevinç duyarsa, bu sevinç kendisine gam, keder ve hüzünden başka bir şey getirmez.” “Tevekkül, kalbin Allahü teâlâya güvenmesi, aleyhinde olanı terk edip, lehinde olan ile meşgûl olmasıdır.” “Bâtıl olan şeye çok bakmak, kalbden Hakkın ma’rifetini giderir.” “Dünyâdan uzaklaşmak, takvâ sahiplerine kolay gelir.” “Müminin kalbi Allahü teâlânın zikri ile kuvvetlenir.” “İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse akıllanır, ilim; nefsi, rûhu ihyâ eder (diriltir). Aklı aydınlatır, cehâleti öldürür.” “Zulüm; ayakların kaymasına, ni’metin zevâline, milletlerin helakine sebep olur.” “Allahü teâlâdan başka her şeyden uzaklaşmak, ermişlerin ibâdetidir.” “Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki, Allah için olur.” “Kâmil mümin gizli şükreder, belâya karşı sabreder, ümîd hâlinde iken bile korkar.” “Güzellik sevap güzelliğidir, elbise güzelliği değil.” “Akıllı kimse, Rabbine ibâdetle, nefsin arzusuna karşı gelendir. Câhil kimse, mâsiyet (günah) işleyerek nefsin arzusuna uyandır.” “Allaha vuslat (erişmek), insanlardan uzak durmakla olur.” “İlim, hikmet semeresidir (meyvesidir)." “İhtirâslı kimse, bütünüyle dünyâya mâlik olsa dahi fakirdir.” “Doğruluk, İslâmın direği, îmânın desteğidir.” “Allah için cömertlik, mukarrebînin (ermişlerin) ibâdetidir.” “Allahın azâbından korkmak, müttekîlerin nişanıdır.” “Günahlardan sakınmak, tövbekârların ibâdetidir.” “Dînin esâsı, emâneti yerine vermek, sözünde durmaktır.”

Toplam Görüntülenme: 91

Yayın tarihi: Çarşamba, 26 Ocak 2022

Bunları okudunuz mu?