İmanın şartlarından biri de peygamberlere imandır

Ebü's-Seccâd Fersânî hazretleri evliyânın meşhûrlarındandır. 1301 (H.700) senesinde Yemen’de vefât etti. Haramlardan son derece sakınırdı. Kavmi olan Fersânîler, gasbedilmiş arâzilere yerleşmişlerdi. Bu sebeple helâl lokma bulmak için uzak yerlere gitmek zorunda kalıyordu. Devrinin meşhûr fıkıh âlimlerinden Mûsâ el-Hamîlî, İbrâhim eş-Şeybânî gibi âlimlerle devamlı görüşürdü. İsm-i a'zâm duâsını bildiği ve kendisine peygamberlere mahsus hâller verildiği nakledilmiştir. Sohbetlerinde buyurdu ki:

İmanın şartlarından biri de peygamberlere iman etmektir. Allahü teâlânın Peygamberleri vardır. Peygamberlerin evveli Âdem ve âhiri, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’dır (sallallahü aleyhi ve sellem). Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Onların sayısını Allahü azîm-üş-şân bilir. Peygamberler hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfatlar beştir: Sıdk, Emânet, Teblîg, İsmet, Fetânet. 1- Sıdk, cümle Peygamberler, sözlerinde sâdık olurlar. Her sözleri doğrudur. 2- Emânet, Onlar emânete hıyânet etmezler. 3- Teblîg, Onlar, Allahü azîm-üş-şânın emrinin ve nehyinin hepsini bilip, ümmetlerine bildirir ve ulaştırırlar. 4- İsmet, büyük ve küçük bütün günahlardan berîdir. Hiç günah işlemezler. İnsanlardan mâsum olan, yalnız Peygamberlerdir. Bunlardan başkasına mâsum demek caiz değildir. 5- Fetânet, Cümle Peygamberler, sâir insanlardan daha akıllıdır. Peygamberler için câiz olan sıfatlar beştir: Onlar, yerler, içerler, hasta olurlar, ölür, dünyalarını değiştirirler. Dünyaya muhabbet etmezler. Kur'ân-ı azîm-üş-şânda, ism-i şerifleri bildirilen yirmibeş Peygamberdir. Bunları bilmek, herkese vâciptir dediler. Peygamberlerin ismleri:Âdem, İdrîs, Nuh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm, İsmâ'îl, İshak, Ya'kûb, Yûsüf, Şuayb, Mûsâ, Hârun, Dâvüd, Süleymân, Yûnüs, İlyâs, Elyesa', Zül-kifl, Eyyûb, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed dir. Bunlardan başka, Üzeyr ve Lokmân ve Zülkarneyn ismleri de, Kur'ân-ı kerimde bildirilmiş ise de, bu üçünde ihtilâf olundu. Bunlara, âlimlerden kimisi nebîdir, kimisi velîdir, dediler.Bizlere gereken, ilk Peygamber olan Hazret-i Âdem (aleyhisselam) zürriyyetindenim ve âhir zaman Peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafâ dîninden ve ümmetindenim, elhamdülillah, demektir.

Toplam Görüntülenme: 187

Yayın tarihi: Pazar, 06 Kasım 2022

Bunları okudunuz mu?