Sen dünyâda fakirlere yiyecek veriyordun

Ebü'l-Kâsım Sûfî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât'ta doğdu. 951 (H.340) senesinde Semerkant'ta vefât etti. Bağdât'ta tahsile başladıktan sonra Horasan, Semerkant ve Merv'de zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil edip, tasavvuf yolunda ilerledi. Cüneyd-i Bağdâdî, Hallâc-ı Mensûr onun hocaları arasındaydı. Hallâc-ı Mensûr'dan hilâfet aldı. Ebû Mensûr Mâtürîdî ile aynı yıllarda yaşadı. Kendisi anlatır:

Hallâc-ı Mensûr'a "Mürîd kimdir?" diye sordum. "Mürîd, maksadı Allahü teâlâ olan ve O'na kavuşmayınca hiçbir şeye meyletmeyen kimsedir" buyurdu...

Hocaları vasıtasıyla Zünnûn-i Mısrî hazretlerinden nakleder: “Kim güzel amelini riyâkârlıkta kullanırsa, onun yaptığı iyi ameller günaha dönüşür.”

"Nefsine biraz istirahat ver, ona bu kadar yüklenme" diyen dostlarına; "Allahü teâlâya kavuşacağım yolu kesemem" buyurdu.

Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki: “Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri çok namaz kılardı. Ölümü vaktinde de ders yapıyorduk ve o îmâ ile namaz kılıyordu.”

“Allahü teâlânın muhabbetiyle yananların kalpleri, Allahü teâlânın nûru ile aydınlanmıştır. Bunlar şevke gelince; bu nur, gökle yer arasını aydınlatır. Sonra Allahü teâlâ bunları meleklerine takdim eder ve (Bunlar bana kavuşmak isterler, siz şâhid olun ki, ben bunlara onlardan daha çok hasretim) buyurur.”

“Bir dostum vefât etmişti. Bir gün rüyâmda gördüm. Allahü teâlânın kendisine nasıl muâmele ettiğini sordum. Allahü teâlânın; 'Ben seni affettim. Sen dünyâda fakirlere, benim rızam için yiyecek götürüyor, onları doyuruyordun' buyurduğunu anlattı.”

“Ârif, her gün korku içindedir. Çünkü o, hesap vaktinin her saat yaklaştığını yakînen bilmektedir.”

“Şu üç şey takvânın, haramdan kaçmanın îcâbıdır: Birincisi; Allahü teâlâyı tanıyıp O'na şirk koşmamak. İkincisi; Allahü teâlâya itâat edip, isyân etmemek. Üçüncüsü; Allahü teâlayı anıp O'nu unutmamaktır."

“Allahü teâlâyı seven, Peygamber (sallallahü aleyhi ve selem) efendimizi de sever. Peygamber efendimizi seven O'na salevâtı çok okur, sünneti ile amel eder.”

“İbâdetlerin en üstünü Müslümanlara din ilmini öğretmektir. İlimlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o, müminin mîrâcıdır. Sen farzları vaktinde, sünnetleri ile berâber kıl. Mümkünse cemâati de kaçırma.”

“Dünyâ, çocukların oyuncağıdır, hayâldir, bâtıl bir rüyâdır; harâbdır... Her şeyi bırak Allah'a dön.”

Toplam Görüntülenme: 130

Yayın tarihi: Pazartesi, 12 Haziran 2023

Bunları okudunuz mu?