Bu sayfayı yazdır

Ey Yahûdîler! Allah’tan korkun!

Ca‘fer bin Muhammed Müstağfirî hazretleri hadis hâfızıdır. 350 (961)’de Türkistan’da Nesef’te (Nahşeb) doğdu. Nesef’te devrinin Hanefî âlimlerinin önde gelenlerinden biri ve aynı zamanda şehrin hatibi idi. 432’de (m. 1041) Nesef’te vefat etti. Delâilü’n-nübüvve isimli eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle nakleder:

Abdullah ibn-i Abbâs “radıyallahü anhümâ” şöyle anlatmıştır: Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” gönderilmesinden önce Yahûdîler, Evs ve Hazrec kabîlelerine karşı yardım beklerlerdi. O peygamberin gelme zamanı çok yakındır. Bizim intikâmımızı sizden alacaktır, derlerdi. Allahü teâlâ Muhammed aleyhisselâma peygamberliğini bildirince, Yahûdîler kabûl etmediler ve sözlerini inkâr ettiler. Bunun üzerine Mu’âz bin Cebel ve Beşîr bin Berâr “radıyallahü anhümâ”, onlara; ey Yahûdîler! Allah’tan korkun, Müslüman olun. Siz, bize Hazret-i Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” gelmesiyle yardıma kavuşacağınızı söylerdiniz. O zaman biz müşrik idik. O Peygamber yakında gelecek diyerek vasflarını sayıyordunuz, dediler. Yahûdîlerden Selâm bin Meşkek şöyle cevâb verdi: -Bizim size vasfettiğimiz Peygamber o değildir. Bildiğimiz alâmetler onda yoktur. Bütün bildikleri alâmetleri gördükleri hâlde inkâr etdiler. Bunun üzerine Allahü teâlâ onlar hakkında [Bekara sûresi 89. âyetinde meâlen] (Vaktâ ki, onlara Allahü teâlâ tarafından Tevrâtlarını, tevhîd, nübüvvet ve haşirde tasdîk edici Kur’ân-ı kerîm geldi, kabûl etmediler ve inanmadılar. Bununla berâber dahâ önce, Arab müşriklerine karşı Yahûdîler müşkül durumda kaldıkları zaman: Tevrât'ta açıklanan âhir zaman peygamberi gelip bu müşrikler üzerine bize yardım edeydi, diye dua ederlerdi. İşte o Tevrât’ta vasfını işittikleri Peygamber gelince; bu İsrâîl oğullarından değil, İsmâil evlâdındandır, diye inkâr ettiler. Artık Allahın laneti o kâfirler üzerinedir) buyurmuştdur. Katâde “radıyallahü anh” şöyle demiştir: Yahûdîler, Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” ile müşrik Arablara karşı yardım beklerlerdi ve şöyle dua ederlerdi: ''Yâ Rabbî! Tevrât’ta geleceğini ve vasıflarını okuduğumuz ümmî peygamberi gönder. Arab müşriklerini cezâlandırsın ve öldürsün.'' Muhammed aleyhisselâm zuhûr edince, Onun Yahûdîlerden olmadığını görerek haset etdiler ve kabûl etmeyip, kâfir oldular.

Toplam Görüntülenme: 82

Yayın tarihi: Pazartesi, 12 Temmuz 2021