Ölmeden önce Allahü teâlâya tövbe ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Ocak 2020

Veliyyüddîn Ahmed el-Mihrânî hazretleri hadis hafızıdır. 762'de (m. 1361) Kahire’de doğdu. Şam ve Bağdad’da hadis ilmi tahsil etti ve memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 826'da (m. 1423) Kahire'de ve­fat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günahkârlar, dâima korku içindedirler!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Ocak 2020

İbnü'l-Hazza hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 347'de (m. 958) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada medrese tahsilini tamamladıktan sonra İşbîliye (Sevilla), Belensiye (Valencia), Beccâne (Pechina) Tutîle (Tudela) ve Sarakusta'da (Saragossa) kadılık yaptı.. 416'da (m. 1025) Sarakusta'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

İbâdet, rûhu temiz olanlara tatlı gelir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Ocak 2020

Kutbüddîn Muhammed Dımaşkî hazretleri hadis ve Şafii fıkıh alimidir. 1821'de (m. 1418) Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Şam’da Şafiî kadılığı, Eşrefiyye Dârül-hadisi şeyhliği yaptı. Memlûk sultanının davetiyle Mısır’a giderek şeyhülislam oldu. 894'te (m.1489) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kıyâmet için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Ocak 2020

Abdülhak bin Abdirrahmân İşbîlî hazretleri hadis hafızıdır. 514'te (m. 1120) Endülüs’te İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada hadis ilmi tahsil ettikten sonra Fas’a gitti. Ebû Medyen Mağribî hazretlerinin sohbetlerine devam ederek icazet aldı. Sonra Cezayir’de Bicaye’ye giderek talebe yetiştirdi. 582'de (m. 1186) Bicâye'de vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

Yanlışı, doğrusundan çok olan kimseler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Ocak 2020

Radıyyüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 908 (1502)’de Halep'te doğdu. Şam ve Halep'te fıkıh tahsil etti. Halep'te başmüderris oldu ve talebe yetiştirdi. 971 'de (m. 1563) Halep'te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kabir ehlini iyi veya kötü hâlde görmek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Ocak 2020

Nâsıhuddîn el-Ensârî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 554 (m. 1159)’da Şam’da doğdu. Ensardan Sa'd bin Ubâde'nin (radıyallahü anh) soyundandır. İlk tahsilinden sonra Kahire, Bağdat ve Ha­remeyn gibi ilim merkezinde Hanbelî fıkhı tahsil etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin 583 (1187)’de Ku­düs'ü fethinde hazır bulundu. 634'te (m. 1236) Şam’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Haccın faziletine kavuşamayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Ocak 2020

Abdülvehhâb Şîrâzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Ailesi İran’da Şiraz şehrinden olup, Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Hanbelî fıkhı tahsil etti. Kudüs’ü zapteden Haçlılara karşı harb etti. 536'da (m.1141) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Cimrinin serveti elinden alınır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Ocak 2020

Ebû Bekir ibnü'l-Hadibe hazretleri hadis âlimidir. 430'da (1038) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinde hadis tahsil etti. 489'da (m. 1096) Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Ocak 2020

Ebü'l-Kâsım İbnü'd-Debbâğ hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (m. 937) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Tahsil için Mısır, Şam ve Hicaz’a giderek pek çok âlimden istifade etti. Memle­ketine döndükten sonra Kurtuba'da ha­dis okuttu. 393'te (m. 1003) vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

O söyledi ise, gerçek söyler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Ocak 2020

Mehmed Es’ad Efendi, Altmışyedinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1096 (m. 1685) senesinde İstanbul’da doğdu. 1166 (m. 1753) senesinde vefât etti. İstanbul’da Sultan Selîm civarında babası tarafından yaptırılan İsmâil Ağa Câmii’nin bahçesinde, babasının kabri yanına defnedildi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...