Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir

İvazpaşazâde İbrahim Beyefendi 106. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1132 (m. 1720)’de İstanbul'da doğdu. Sadrazam Hacı İvaz Paşa'nın oğludur. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, kadılık, Anadolu, sonra Ru­meli kadıaskerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâm oldu. 1212 (m. 1798)’de vefat etti. Bir dersinde, abdest alırken okunacak duaları şöyle anlattı:

Abdest almaya başlarken, (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmani elhamdü lillahillezî ce'alel-mae tahûren ve ce'alel-islâme nûren) denir.
Ağza su verildiğinde, (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ azmeü ba'dehü ebeden) denir.
Burnuna su verildiğinde, (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri), yüzünü yakadığında, (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tesveddü vücûhü a'dâike), sağ kolunu yıkadığında, (Allahümme a'tınî kitâbî bi-yemini ve hâsibnî hisâben yesîren). Sol kolunu yıkadığında, (Allahümme lâtü'tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden), başını mesh ettiğinde, (Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alennâri ve ezılleni tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke), kulaklarına mesh verdiğinde, (Allahümme-c'alnî minelle-zîne testemi'ûnel-kavle fe-yettebi'ûne ahseneh), boynuna mesh verdiğinde, (Allahümme a'tik rekâbeti minennâri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl), sağ ayağını yıkadığında, (Allahümme sebbit kademeyye alessırâtı yevme tezûlü fihil-aktâm), sol ayağını yıkadığında, (Allahümmec'alnî sa'yen meşkûren ve zenben magfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len'tebûr), abdesti tekmil olduktan sonra, (Allahümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihîne vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn), Ba'dehü semaya bakarak, (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden abdüke ve resûlüke) okunur. Bundan sonra, bir veya iki, yâhut üç defa, evvelinde (Besmele) okumak üzere (İnnâ enzelnâ) sûresini okumalı! Ve dahî, çoluk çocuğuna lâzım olan din bilgilerini öğrenmeli ve öğretmeli ki, kıyâmette, kadınlar kocalarından suâl olunurlar.

Toplam Görüntülenme: 430

Yayın tarihi: Pazartesi, 19 Mart 2018

Bunları okudunuz mu?