Ruhun mahiyetini bilmek imkânsızdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Nisan 2021

Âtıfzâde Hüsâmeddin Efendi 146. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1213'te (m. 1799) İstanbul'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Encümen-i Dâniş ve Meclis-i Maârif üye­liği, Meclis-i İntihâb-ı Nüvvâb-ı Şer’ reisliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1288'de (m. 1871) ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kıyâmet günü, en önce ben şefaat edeceğim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Nisan 2021

Şemsüddin Muhammed İbnül-Cezerî hazretleri hadîs ve kıraat âlimidir. Aslen Cizreli olup 751’de (m. 1350) Şam’da doğdu. Burada ilim tahsilinden sonra Antakya'ya, oradan Bursa'ya gitti. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü. 

Devamını oku...

Bir müminin karnını doyurmanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Nisan 2021

Ahmed İbnü'l-Cebbâb Ceyyânî hazretleri hadîs ve Mâlîkî fıkıh âlimidir. 246'da (860) Endülüs’te (İspanya) Ceyyân'da (Jaen) doğdu. Endülüs'te tahsilini tamamla­dıktan sonra Mekke, Yemen ve Mısır'a giderek büyük âlimlerden fıkıh ve hadis öğrendi. Endülüs'e döndükten sonra talebe yetiştirdi. 322'de (m. 934) Kurtuba'da (Cordoba) vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Bilmeyenlerin, bilenlerden sorup öğrenmeleri lâzım

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Nisan 2021

Abdullah İbnü'l-Cârûd Nîşâbûrî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 230 (845)’de İran’da Nîşâbur'da doğ­du. Sonra Mekke'ye giderek burada devrinin büyük âlimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. 307 (m. 919)’da Mekke'de vefat etti. “el-Müntekâ mine's-sünen” isminde bir eseri vardır. Bu kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hurmada bulunan sonsuz üstünlükler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Nisan 2021

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ el-Kûfî hazretleri kıraat ve hadis âlimlerindendir. 131 (m. 748)’de Kûfe’de doğdu ve orada yetişti. Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Mübârek, Fudayl bin İyâd, Vekî' bin Cerrâh gibi âlimlerden hadis dinledi. Ayrıca kıraat ve fıkıh âlimlerinin derslerine devam etti. 203 (m. 818)’de vefat etti. “Kitâbü’l-Harâc” isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Mümin, bütün âzâları ile oruç tutmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Nisan 2021

Ahmed bin Ammâr Mehdevî hazretleri kırâat, lügat, nahiv ve Mâlikî fıkıh âlimidir. Tunus’ta Mehdiyye’de doğdu. Mekke’ye gitti. Orada, çeşitli İslâm memleketlerinden gelen âlimlerin ilimlerinden istifâde etti. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 440 (m. 1048) yılı civârında vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Helâl ve haram olan şeyler açıkça bildirildi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Nisan 2021

Muhammed Zâzânî hazretleri hadîs hafızıdır. 285'te (m. 898) İsfahan'da doğdu. Tahsil için Bağdat, Musul, Mekke, Ku­düs, Şam, Kahire gibi ilim merkezlerinde zamanın büyük muhaddislerinden hadis tahsil ederek hafız oldu. 381'de (m. 991) İsfahan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Velîyi, ancak onun gibi olanlar anlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Nisan 2021

Fenayî Mustafa Efendi Osmanlı evliyasındandır. Rumeli’de, Şumnu’da doğdu. İstanbul’a gelerek Selâmi Ali Efendi’ye intisab ederek icazet aldı ve halifelerinden oldu. Beşiktaşlı Yahya Efendi türbesi civarında yaptırdığı dergâhta talebe yetiştirdi. 1115 (m.1699)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Doğru sözlü tüccara müjdeler olsun

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Nisan 2021

Ömer bin Muhammed el-Ezdî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. Bağdâd’da doğup orada yetişti. 328 (m. 940) senesinde vefât etti. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Allah'a hakkıyla âşık olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Nisan 2021

Muhammed bin Sa’d en-Nişâbûrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Büyük âlim Ebû Osman Hayrînin talebesi idi. Nişâbûr’da yaşadı. 320 (m. 932)’den önce vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...