Yasak edilenlerden sakınmanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Nisan 2020

Mehmed Mekkî Efendi 121. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1126'da (m. 17l4) Mekke'de doğdu. Babası Mekke Kadısı iken, vefatı üzerine İstanbul'a geldi. Tahsilini ta­mamladıktan sonra müderris ve 1202'de (m. 1787) Şeyhülislâm oldu. 1212'de (m. 1797) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kabir ziyâreti eden ibret alarak döner

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Nisan 2020

Takıyyüddîn Zer'î hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 841'de (m. 1438) Şam’da doğdu. Medrese tahsilini orada yaptıktan sonra gittiği Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî ve birçok âlimden hadis ve fıkıh dersleri aldı. Tekrar Şam’a dönerek talebe yetiştirdi. 928 (m.1522)’de orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Allahtan bir defa korkan cehennemde kalmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Nisan 2020

Necmeddin İbn-i Kâdî Aclûn hazretleri Şafiî fıkıh ve kelâm âlimidir. 831 (m. 1428)’de Şam’da doğdu. İlk tahsilinden sonra gittiği Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî, İbn-i Hümâm gibi birçok âlimden tefsir, hadis, fıkıh ve ferâiz dersleri aldı. Mısır Şafiî Kadılığına tayin edildi. 876 (m. 1472)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İnsanın, günâhlarını unutması gurûrdandır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Nisan 2020

İbn-i Îsâ hazretleri Osmanlı evliyasındandır. 902'de (m. 1496) Akhisar'da doğdu. İbrahim Tennûri'nin oğlu Şeyh Kasım Efendi'nin talebesi olan babası Mecdüddin Îsâ'dan hilâfet alarak Akhisar'daki tekkede onun makamına geçerek talebe yetiştirdi. 967 (m.1559)’da Akhisar'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Zorla alınan hediye sahih değildir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Nisan 2020

Mehmed Kâmil Efendi 117. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1141 (m. 1728)’de İstanbul'da doğdu. Zamanının âlimlerinden ders alarak yetişti. Müderrislik ve kadılık, Anadolu, Rumeli Kadıaskerliği ve nihayet Şey­hülislâmlık makamına getirildi. 1216 (m. 1801)’de vefat etti. Hediye ile ilgili şunları buyurdu:

Devamını oku...

Dünya dönüp gitmekte âhiret ise gelmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Mart 2020

Celâleddin ibn-i Nübâte hazretleri meşhur vaiz ve hatiplerdendir. 335 (m. 946)’da Meyyâfârikin'de (Diyarbakır-Silvan) doğdu. Medrese tahsilinden sonra burada vaizlik yaptı. Eyyûbî hükümdarı Melik Kâmil, onu Mısır'a davet ederek vaazlar verdirdi. İbn-i Nübâte 374 (m. 984)’de Meyyâfârikin'de vefat etti. Bir vaazında buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Mart 2020

Muhibbüddîn Ahmed ibn-i Nasrullâh hazretleri, Hanbelî fıkıh âlimidir. 765 (m. 1364)’de Bağdat’ta doğdu. İlk tahsilini, Bağdat'ın önde gelen âlimlerinin yanında ta­mamladı. Sonra Kahire'de büyük âlimlerden ilim tahsil ederek Hanbelî kâdılkudâtlığına tayin edildi. 844 (m. 1440)’da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

İbâdetlerin en faziletlisi Mushafa bakmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Mart 2020

İbn-i Abdünnûr Mâlekî hazretleri kıraat âlimidir. 630'da (m. 1233) Endülüs'ün (İspanya) Mâleka (Mala­ga) şehrinde doğdu. Mâleka'da zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti. İcazet aldıktan sonra El-Meriyye (Almeria), Berşelûne (Barcelona), Gırnata (Granada) ve Vâdîâş'ta (Guadix) kıraat dersleri verdi. 702 (m. 1302)’de el-Meriyye'de vefat etti. Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Âlimler bozulunca halkın dini zayıflar

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Mart 2020

Murad-ı Nakşibendi Efendi, Osmanlı âlimlerindendir. 1203 (m. 1788)’de İstanbul Çarşamba’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Sultanahmed Camii vaizliğine tayin edildi. Aynı zamanda Üsküdar-Selimiyye’de Şeyh Ni’metullah Efendi’ye intisab edip, ondan Nakşibendi-Müceddidî icâzeti aldı. 1264 (m. 1847)’de vefat etti. Şerh-i Pend-i Attâr isimli eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Müctehidler arasındaki ayrılık, rahmet-i ilahidir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Mart 2020

Ebû İshak Cüzcânî hazretleri hadis hafızı olup yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. Horasan bölgesindeki Cûzcân'da doğ­du. Daha sonra Şam'a giderek oraya yerleşti. İlim tahsili için Mekke, Basra, Remle, Mısır gibi yerleri dolaştı. Daha sonra Şam'a döndü, bura­da meş­hur bir muhaddis oldu. 259 (m. 873)’de Dımaşk'ta vefat etti.
Bu mübarek zatın naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...