Kimsenin Yaptığı Yanına Kalmaz

Abbasi halifelerinin beþincisi Harun Reþid, sarayýnýn bahçesindeki bir gül fidanýný çok beðenir. Yapraðý, kokusu, görünüþüyle dikkatini çeken gülü özel bakýma almasý için bahçývana emir verir.

Bahçývan üzerine titremeye baþlar gülün. Ne var ki, sakýnan göze çöp batar derler ya. Aynen öyle olur. Bir sabah bahçývan gelip bakar ki, gülün dalýna konan bir bülbül, ne kadar yaprak varsa hepsini gagalayarak yere düþürmüþ. Tek yaprak býrakmamýþ gülün baþýnda... Korku içinde koþar halifeye:

- Sultaným der, üzerine titrediðimiz gülün yapraklarýný bir bülbül gagalayarak yere dökmüþ, tek yaprak býrakmamýþ gülün baþýnda... Harun Reþid, telaþ etmeden cevap verir:

- Üzülme efendi üzülme, der. Bülbülün yaptýðý yanýna kalmaz!.

Rahat bir nefes alan bahçývan iþine döner. Bir gün bakar ki, bir yýlan yapraklarý düþüren bülbülü yakalamýþ, yutmak üzere, otlarýn arasýnda kayýp gidiyor. Heyecanla yine halifeye gelir:

- Sultaným der, bülbülü bir yýlan yakalamýþ, yutarken gördüm.

Sultan yine telaþsýz:

- Merak etme efendi der, yýlanýn yaptýðý da yanýna kalmaz!.

Bahçývan yine iþine döner... Bir ara bahçede çalýþýrken otlarýn arasýnda yýlaný görür. Hemen elindeki küreðiyle darbe üstüne darbe indirerek yýlaný orada öldürür. Sevinçle geldiði halifeye durumu anlatýr:

- Sultaným der, bülbülü yakalayan yýlaný ben de bahçede otlar arasýnda yakalayýp küreðimle öldürdüm. Harun Reþid yine sakin:

- Bekle efendi bekle der, senin de yaptýðýn yanýna kalmaz!. Nitekim çok geçmez bahçývan hatalar yapar. Yakalayýp halifenin huzuruna çýkarýrlar. Cezalandýrýlmasýný isterler. Halife emrini verir.

-Atýn bunu zindana!. Hemen yaka paça zindana doðru götürürken geriye dönen bahçývan þunlarý söyler:

-Sultaným der, bülbülün yaptýðý yanýna kalmaz dediniz, onu yýlan yuttu. Yýlanýn yaptýðý yanýna kalmaz, dediniz, onu da ben öldürdüm.

Þimdi benim yaptýðým da yanýma kalmýyor, sen zindana attýrýyorsun.. Herkesin yaptýðý yanýna kalmýyor da seninki mi yanýna kalacak? Demek sana da bir yapan çýkacak... Öyle ise gel sen bana yapma ki bir baþkasý da sana yapmasýn!..

Harun Reþid, doðru söyledin bahçývan, diyerek:

- Býrakýn bahçývaný, çiçekleri sulamaya devam etsin!.. Derler ki:

- Sultanýmýz, yaptýðý yanýna kalýr!..

- Hayýr der, kimsenin yaptýðý yanýna kalmaz. En aðýr þekliyle ahirette ödemeye tehir edilir. Ama gafil insanlar bunun farkýna varamaz da, yaptýðý yanýna kaldý sanýrlar!..

Toplam Görüntülenme: 2233

Yayın tarihi: Cumartesi, 14 Nisan 2007

Bunları okudunuz mu?