Nimetlerin en büyüğü nefsten kurtulmaktır

Ebubekr Tamistânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdad’da doğdu. Şiblî ve İbrâhim Debbâğ hazretlerinin sohbetlerinde bulunarak tasavvuf yolunda yüksek bir velî oldu.  
Sohbetlerinde buyurdu ki: 

 "Nefis, bir ateş gibidir; yanar durur. Bir yandan söndürülse de başka taraftan parlar. Nefis hep böyledir. Bir taraftan yola getirilse, öbür yandan kötü iz yine görünür. Nefse uymaktan kurtulmak, dünyâ nîmetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefis, Allahü teâlâ ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür.”
 
"İnsanın nefsi ölmeden kalbi hayat bulmaz. Hakîkat, nefsin ölümünden ibârettir."
 
"Allahü teâlâyı anmak, O'nunla berâber olmak ve O'na ibâdet etmek husûsunda gayretli olunuz. Eğer bunu kendi kendinize başaramıyorsanız, O'nunla berâber olmak ve O'na ibâdet etmek husûsunda başarılı olan kimselerle yâni velîlerle sohbet ediniz, birlikte olunuz. Bunların sohbetindeki bereket ve feyiz, sizi azîz ve celîl olan Allahü teâlâya yaklaştırır."
 
"Bir kimse, Allahü teâlâ ile arasındaki mânevî haller âleminde, sadâkati, doğruluğu ve bağlılığı esas alırsa, bu sadâkati onu halka, yaratılmışlara meyletmekten korur."
 
"Ölüm, âhiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü teâlâya kavuşamaz."
 
"Gaflet, gaflet ehlinin işi olduğu gibi, dünyâya önem vermek ve ona bel bağlayarak îmâr etmek de gaflet ehlinin işidir. Ancak her dünyâya çalışan gaflet ehli sayılmaz. Dünyâ ehli bir sanat ehlidir. Bir sanat ehli, yaptığı sanatla kullara faydalı olmayı niyetine almalıdır. İş böyle olunca, ona gaflet ehli denmez. Ancak dünyâya gönül verip, onu elinde toplamak isterse, dünyâ ehli olur ve gaflet ehli sayılır. Yaptığı sanatla kullara faydalı olmayı niyetine alan kimse, hem dünyâyı hem de âhireti îmâr etmiş olur.”
 
"İnsanların en hayırlısı, haklı olsa bile, karşısındakine sen haklısın diyebilendir." 
 
Aklı olan kimse, ihtiyâcı olduğu kadar konuşur, fazlasından vazgeçer. Kim kendine konuşmayı âdet edinmişse, ne kadar sussa yine konuşan kimselerden sayılır."
 
"Kim kitaba yâni Kur'ân-ı kerîme ve Peygamber efendimizin sünnetine tâbi olursa ve bir de bütün işlerinde Eshâb-ı kirâma uyarsa, sevap alma işinde hemen hemen Eshâb-ı kirâm ile bir olur. Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü Peygamber efendimizi görmüş olmaları sebebiyledir.”
 
Ömrünün sonuna doğru Nişâbur bölgesine gelen Ebubekr Tamistânî hazretleri orada 951 (H.340) senesinde vefât etti.

Toplam Görüntülenme: 143

Yayın tarihi: Çarşamba, 22 Mart 2023

Bunları okudunuz mu?