Salihlerin anıldığı yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Haziran 2023

Şehriyârzade İbrâhim Hemedanî hazretleri fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. 1209 (H. 606) yılında İran’da Hemedan'da doğdu. İlim tahsîli ile meşgul olup, kısa zamanda aklî ve naklî ilimlerde ilerledi. Büyük tasavvuf âlimi Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretlerinin ders ve sohbetlerine katıldı. Hocası onu Hindistan'ın Multan şehrindeki Şeyh Behâeddîn Zekeriyyâ-i Multânî'ye gönderdi. Daha sonra Hicaz taraflarına gitti. Dönüşünde Anadolu'ya uğradı. Konya'da Sadreddîn-i Konevî ile sohbet edip, ilminden istifâde etti. Bir müddet Tokat'ta kaldı. Sonra Mısır'a gitti. Daha sonra Şam'a gitti. Burada 1289 (H.688) yılında vefât etti...

Devamını oku...

Allahü teâlâ üstünlük taslayanı alçaltır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Haziran 2023

Eyyûb-i Sahtiyânî hazretleri tâbiînin meşhurlarından olup Hadîs ve fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. 685 (H.66 veya 67) senesinde Basra'da doğdu. Eshâb-ı kirâmdan Enes bin Mâlik'i radıyallahü anh görüp onun sohbetinde bulundu. Ondan hadîs-i şerîf rivâyet etti. Hadîs ilminde hâfız idi. Yâni yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden sekiz yüz kadarı meşhûr altı hadîs kitabı olan Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. 748 (H.131) senesinde tâûn hastalığından Basra'da vefât etti.

Devamını oku...

Ben nasîhati, dünyâlık karşılığında satmam!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Haziran 2023

İmâm-ı Abdurrahmân Evzâî hazretleri Tebe-i tâbiînin meşhurlarından olup fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. Mezhep imamı idi. Şam ve Magrib (Fas, Tunus, Cezâyir) halkı, Mâlikî mezhebine mensûb olmadan önce Evzâî hazretlerinin mezhebinde idiler. Mezhebi, Endülüs'e Emevîler'le girmiştir. Mensupları kalmadığı için mezhebi daha sonra unutuldu. 707 (H.88) senesinde Lübnan’da Ba'lebek'te doğdu. Şam'da yerleşip orada yaşadı. Buradaki Tabiinin büyüklerinden ilim tahsil etti. İbrâhim Edhem ile sohbet ederdi. Ömrünün sonlarına doğru Beyrut'a gitti. 774 (H.157)'te orada vefât etti.

Devamını oku...

Şerefli bir insan olabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Haziran 2023

Şeyh Evhadüddîn Kirmânî hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi ve büyük velîlerdendir. İran’da Kirmân’da doğdu. Önce Bağdât'ta ilim tahsîl etti. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine kavuştu. Sonra Konya'ya geldi. Muhyiddîn-i Arabî, Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi zamânın büyükleriyle görüştü. Konya'ya yerleşti. Kendisi için kurulan dergâhta dersler verip talebe yetiştirdi. En büyük talebelerinden birisi Sadreddîn Konevî'dir. Yine meşhur talebelerinden ve dâmâdı olan Ahî Evran’dır. Kirmânî hazretleri 1237 (H.635) târihinde Konya'da vefât etti...

Devamını oku...

Evliyâ, insanı şeytanın elinden kurtaran zâttır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Haziran 2023

Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretleri büyük âlim ve velîlerdendir. Azerbaycan’da Şirvan’da doğdu. Sadreddîn Halvetî’nin feyiz ve bereketleri ile, ilimde ve tasavvuf yolunda pek yüksek derecelere kavuştu. Şeyh Sadreddîn hazretleri vefât etmezden önce bütün talebelerini ve sevdiklerini toplayıp onlardan söz aldı ve Seyyid Yahyâ’ya tâbi olmalarını bildirdi. 1464 (H.868) târihinde Bakü’de vefât etti. Bu mübarek zat sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen ölümden değil kendinden kork!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 03 Haziran 2023

Seyyid Mehmed Esrar Dede, Mevlevî şeyhlerindendir. 1748 (H.1162)'de İstanbul Sütlüce'de doğdu. 1796 (H.1211)'de Galata Mevlevîhânesinde vefât etti...

Şeyh Gâlib Dede’ye intisab ederek Mevlevi tarikatine girdi. Esrâr Dede ve hocası Şeyh Gâlib'in Osmanlı Sultanı Üçüncü Selîm Hana tam bir muhabbet ve bağlılıkları vardı. Sohbetlerinde Mesnevî’den anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Gönderilen hediyeleri fakirlere dağıtan zat!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 02 Haziran 2023

Eskici Mehmed Dede Osmanlı Devleti zamânında yetişen velîlerindendir. Amasya’da doğdu. İlk tahsîlini memleketi olan Amasya'da gördükten sonra, Bursa'ya gelen Mehmed Efendi, Abdülmümin Efendinin sohbetlerinde bulunmaya başladı. Ona talebe olup ondan ilim ve feyiz aldı. Abdülmümin Efendinin torunu ile evlendi. Zamânın Bursa Kâdısı Aziz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin kâdılığı ve dünyânın debdebesini bırakıp Üftâde hazretlerine talebe olmasına Eskici Mehmed Dede vesîle olmuştur.

Devamını oku...

Sâdıklarla berâber olmak emrolunmuştur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 01 Haziran 2023

Sahhaflarşeyhizâde Es'ad Efendi Osmanlı Devleti zamânında yetişen âlimlerdendir. 1789 (H.1204) senesinde İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Kadılık yaptı, sonra da Rumeli kâdıaskerliğine tâyin edildi. 1848 senesinde de, Meclis-i meârif-i umûmiyye reisliğine tâyin edildi. Bu vazîfede iken 1848 (H.1264) senesinde İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır Sultan'ım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 31 Mayıs 2023

Emîr Sultan hazretleri Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük velîlerdendir. İsmi Muhammed, lakabı Şemsüddîn'dir. Babasının adı Ali'dir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ'da doğdu. Babasının vefâtından sonra Mekke'ye gitti. Hac farîzasını yerine getirdikten sonra Medîne'ye geçti. Burada aldığı manevi bir işaretle Bursa'ya geldi. Burada çok meşhur oldu. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bâyezîd Han’a damat oldu. 1430 (H.833) senesinde Bursa'da vebâ hastalığından vefât etti.

Devamını oku...

Bütün hastalıkların başı fazla yemektir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Mayıs 2023

Muhammed Bâverdî hazretleri hadis ve nahiv âlimidir. 261 (m. 874)’de Bağdat'ta doğ­du. Kûfe’de meşhur nahiv âlimi Sa'leb ile hadis âlimi Bişr el-Esedî gibi âlimlerden ilim tahsil etti. 345 (m. 957)’­de Bağdat'ta vefat etti. Bu mübarek zat şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...