Mutasavvıf ve müfessir İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevî, Hicri 1060 senesi Zilkade başlarında Miladi 14 Eylül 1652 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Daha sonra göç ederek, otuz seneden fazla ikamet ettiği Bursa’da yaşadığı için ve aynı zaman da Mesnevi şarihlerinden İsmail Ankaravi’den ayırmak maksadıyla “Bursevî” nisbesiyle anılmıştır. İslami ilimlerde derin bilgiye sahip bulunması ve çok sayıda eser vermiş olması yanında tasavvuf sahasında şöhret bulmuş Celvetiye tarikati meşayıhındandır. Ruh’ül-Beyan Tefsiri müellifi olarak İslam âleminde tanınmıştır. Âlim, mutasavvıf, şair, hafız ve hattat olarak birçok vasfıyla ilim camiasında bilinir...

Muradına nail olmuştur...
İsmail Hakkı Bursevî, Celveti meşayıhından Atpazarlı Osman Efendi diye şöhret bulan Şumnulu Osman Efendi’ye intisab etmiştir. Önce Osman Efendinin Halifelerinden Abdülbaki Efendi’den okumağa başlamış, tahsili bir hayli ilerlemiş, İstanbul’a gitmesinden sonra dayanamayarak o da bir müddet sonra arkasından gelmiş, huzura dahil ve muradına nail olmuştur...
İsmail Hakkı, Osman Fazlı hazretlerinin terbiyesi altında, tasavvuf yolunda sür’at ile feyiz ve kemal kazanmış ve birçok faziletli insanlar yetiştirmiştir...

“Artık irtihal vaktimiz geldi!”
Bu mübarek zatın hanımı hep, “Acaba hangimiz daha evvel âhirete irtihal edeceğiz?” diye merak edermiş. Bir gece; “Aman efendim! Bu kadar kitaplar yazıyorsunuz bir kelam-ı kadim yazıp da bu cariyenize inayet buyursanız” diye ricada bulunmuş. “Bir müddet çilehanemize girme de, yazalım” buyurmuşlar. İki gece sonra kadıncağız merak edip gizlice gelir kapıyı açar. Görür ki kırk kadar İsmail Hakkı aynı anda yazı yazıyor. Hayrette kalır. Bunun üzerine İsmail Hakkı hazretleri,
“Artık sırrımız ortaya çıktı, irtihal etme vaktimiz geldi” buyurur ve kısa bir müddet sonra, 75 yaşlarında 14 Zilkade 1137 tarihinde vefat eder ve inşa ettirdikleri Mescid ve Dergah-ı Şerifin mihrabı önünde defnedilir. Türbe Bursa’nın tarihî bölgesinin ortasında Tuzpazarı civarındadır.

Toplam Görüntülenme: 1970

Yayın tarihi: Salı, 05 Aralık 2006

Bunları okudunuz mu?