Delâil-ül-Hayrât ve Meşârık-ul-Envâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Ekim 2020

Muhammed Cezûlî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Fes şehrine giderek, Saffârin Medresesinde tahsîl yaptı. Tit şehrinde bulunan Ebû Abdullah Muhammed'in sohbetlerine katılarak, Şâzilî tarîkatına girdi. 1465 (H.870) senesinde şehîd edildi.

Devamını oku...

Allahın yardım nûrları altında olan kullar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Ekim 2020

Ahmed Ümmîdî Efendi Celvetî tarikatından âlim bir zat olup şimdi Bulgaristan’da bulunan Kızanlık’ta doğdu. Pederi İsmail Ümmidî Efendi, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin halifelerindendir. İstanbul'da tahsilini bitirdikten sonra Fatih Camii'nde vaaz eder ve Küçük Ayasofya yakınında Hüseyinağa zaviyesinde şeyhlik yapardı. 1106 (m. 1694)’te vefat etti. “Mecalisü'l-Evliya” isimli eserinde şöyle anlatır: 

Devamını oku...

Namaz müminin mîrâcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Ekim 2020

Hacı Beşir Ağa Osmanlı Dârüsseâde Ağası ve velîlerdendir. 1652 (H.1063)'de doğdu. Üçüncü Ahmed'in şehzâdeliği sırasında müsâhibi, danışmanı idi. Sonraları Hicaz'a gönderilerek şeyhül-haremeyn vazîfesi verildi. Bu vazîfesi sırasında Mekke-i mükerremede bulunan ve evliyânın büyüklerinden olan ve Muhammed Masum Fârûkî hazretlerinin halifesi Ahmed-i Yekdest hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine katıldı. Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri ile yakın dost ve âhiret kardeşi idi. 

Devamını oku...

Sadaka, en sevdiğin malından olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Ekim 2020

Ebû Abdullâh İbn-i Ebi'l-Hısâl hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 465'te (m. 1072) Endülüs'ün Ceyyân (Jaen) bölgesinde Şekûre'ye (Segura) bağlı Fergalît'te (Gorgolitas) doğdu. Tahsiline Fergalît'te başlayan İbn Ebü'l-Hısâl başşehir Kurtuba'ya (Cordoba) yerleşti ve "Dîvânü'r-resâil"in başına tayin edildi. 540’ta (m. 1146) orada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın yardımı yakındır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Ekim 2020

Şemsüddîn Muhammed ibn-i Zafer hazretleri tefsir âlimidir. 497 (1104)’de, o devirde bir Müslüman beldesi olan Sicilya'da doğdu. Çocuk yaşta iken ailesi Mekke'ye göç etti. İlk tahsilini burada aldıktan sonra Mısır'a gitti. Daha sonra Sicilya adasına geç­ti. Buraların Hristiyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Suriye’de Hama'ya gitti. 565 (m. 1170)’de orada vefat etti. “Sülvânü'l-muhtâc” adlı eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, tevâzu edeni yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Ekim 2020

Kerküklü Abdurrahman Halis Efendi Kadirî tarikatı büyüklerinden bir zat olup Kerkük’te doğdu ve orada Kadirî yolunu taliplere anlattı. 1275 (m. 1858)’de orada vefat etti. Abdülkadir-i Geylânî’nin menkıbelerine dair Şeyh Ali Nurbahşî tarafından yazılan “Behçetü'l-Esrar” ismindeki eseri şerh etti. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Bidat ehli ebediyen felâh bulamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Ekim 2020

Muhammed Şirvânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Azerbaycan’da Şirvan'da doğdu. Şeyh Zâhid hazretlerinin dergâhına gelip ona talebe oldu ve uzun bir zaman sohbetlerinde bulunup yetişti. Hocası ona icâzet verdi ve Gence şehrinde talebe yetiştirmekle vazifelendirdi. Muhammed Şirvânî hazretleri 1335 (H.736) târihinde Gence'de vefât etti. Oğluna yaptığı nasîhatte şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Hatim okunan yere rahmet yağar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Ekim 2020

İsâ ibn-i Verdân el-Medenî hazretleri "Kırâat-ı aşere" imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisinden biridir. Medine’de doğdu ve orada yaşadı. Kıraat ilmini Ca'fer el-Kâri ve "Kurrâ-i seb'a"dan Nâfi bin Abdurrahman'dan tahsil etti. Kendisinden arz yoluyla Vâkıdî gibi âlimler kıraat okudular. İbn-i Verdân 160 (777)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kadîm olan zâtı ile vardır 19.10.2020

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Ekim 2020

Ebû Nasr ibn-i Ved'ân el-Mevsılî hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 402'de (m. 1012) Musul'­da doğdu. Tahsil için Bağdat'a ve Diyarbekir'e gidip geldikten sonra Musul kadılığına tayin edildi. 494'te (m. 1100) Musul'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahın vahdâniyetinin isbâtı hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Ekim 2020

Abdülkadir Kemaleddin Efendi evliyanın meşhurlarından olup Erbil’de doğdu. Tarikat bakımmdan Halveti, Kadiri, Nakşibendî'dir. 1315 (m. 1897)’de Urfa’da vefat etti. Eserlerinden biri “Hüccetü'z-Zâkirîn fi'r-Reddi Ale'l-Münkirîn” olup, bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...