Kur'ân-ı kerimin bütün sûreleri "muciz"dir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 13 Ekim 2020

Ahmed İbnü'l-Munadi hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 256'da (m. 870) Bağdat'ta doğdu. Kurrâ-i seb'adan Âsım'ın râvisi Ebû Bekir bin Iyâş'ın talebesi İshak bin Yû­suf el-Ezrak’tan kıraat ilmini tahsil etti. Ayrıca Ebû Dâvûd Sicistânî gibi âlimlerden hadis dinledi. Kendisinden birçok âlim istifade etti. 336'da (m. 947) Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sahip olduğun değerin farkında değilsin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 12 Ekim 2020

Azmi Hüseyin Dede Mevlevi arif ve fazıllarından olup Gelibolu’da doğdu. Uzun müddet Gelibolu ve Mısır mevlevihaneleri şeyhliğinde irşad vazifesi yaptı. 1311 (m. 1893)’de hava tebdili için bulundukları Beyrut'ta vefat etti. Temyizü'l-Emreyni isimli eserinde şöyle anlatır: 

Devamını oku...

Hep iyi insanlarla beraber olun

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 11 Ekim 2020

Abidin Paşa Osmanlı Devleti'nin son senelerinde hizmet etmiş bir İslam âlimi ve devlet adamıdır. 1843 yılında şimdi Yunanistan’da olan Preveze'de doğdu. Memleketinde iyi bir tahsil gördükten sonra İstanbul’a giderek devlet hizmetine girdi. Çeşitli vilayetlerde valilik ve bir süre Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) yaptı. İstanbul Merkezefendi Dergâhı Şeyhi Nûreddin Efendi’ye intisap ederek tasavvuf yolunda ilerledi. 1906 yılında İstanbul'da vefat etti. Sultan 2. Abdülhamid devrinde Ankara valisiyken şehre Elmadağ’dan su hattı yaptırdı. Bu vazifede iken Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî hazretlerinin Mesnevisini şerh etti. Bu eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Namazı terk etmenin tehlikesi büyük

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 10 Ekim 2020

Alî İbnü'l-Kattân El-Mağribî hazretleri hadis âlimidir. 562'de (m. 1167) Fas’ın Fes şehrinde doğdu. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Merakeş'e giderek buradaki âlimlerden hadis öğrenip icazet aldı. Bu sırada çıkan iç karışıklıklardan dolayı Sicilmâse'ye yerleşti ve çok talebe yetiştirdi. 628'de (m. 1231) orada vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 09 Ekim 2020

Abdurrahmân İbnü’l-Kâsım hazretleri İmam-ı Mâlik'in önde gelen talebelerindendir. 128 (m. 746)’da Filistin'in Remle şeh­rinde doğdu. Aile­si Remle'den Kahire'ye göç etti. Burada ilim tahsil ettikten sonra Medine'ye giderek İmam-ı Mâlik hazretlerine talebe oldu ve onun vefatına kadar yirmi yıl dersleri­ne devam etti. İbnü’l-Kâsım 191 (m. 806)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Vakti gelince, namazı hemen kıl

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 08 Ekim 2020

Ebü'l-Abbâs Ahmed İbnü'd-Delâî hazretleri hadis hafızıdır. 393’te (m. 1003) Endülüs'­te (İspanya) Meriye (Almeria) yakınlarındaki Delâye (Dalias) köyünde doğdu. İlim tahsili için gittiği Mekke'de sekiz yıl ka­larak pek çok âlim­den hadis ve fıkıh dersleri aldı. Endülüs'e dönen İbnü'd-Delâî, Me­riye Camii'nde ders vermeye başladı. 478'de (m. 1085) Meriye'de vefat etti. Namazın faziletleri hakkındaki şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Yalan söylemek büyük günahtır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 07 Ekim 2020

Ebü'l-Mehâsin İbnü'l-Cevzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Büyük âlim Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî'nin oğlu olup, 580 (m. 1185)’de Bağdat'ta doğdu. Babasından ve buradaki büyük âlimlerden kıraat, tefsir, hadis, fıkıh dersleri tahsil etti. Müstansıriyye Medresesi'nde Hanbelî mez­hebi müderrisi olarak görev yaptı. 656 (m. 1258)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey Kümeyl! Ölünce her şey ortaya çıkar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 06 Ekim 2020

Saruhanî Ahmed Efendi, Halvetiye şeyhlerinin âlimlerinden bir zattır. 1041 (m. 1631)'de Manisa’da vefat etti. Dekâyıku'l-Hakâyık isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Allah indinde en kıymetli sözler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 05 Ekim 2020

Abdurrahman bin Muhammed İdrisi hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (937) Semerkant’ta doğdu. Hadis tahsili için gittiği Bağdat'ta Dârekutnî'den çok sayıda ha­dis yazdı. Memleketine dönerek bir çok talebeye hadis öğretti. 405 (m. 1015)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Hiç kimseyi camiden nefret ettirmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 04 Ekim 2020

Abdullah el-İbyânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 351 (m. 864)’te Tunus'ta İbyâne köyünde doğdu. Tunus'taki meşhur âlimlerden ders aldı. Zamanında Mâliki mezhebini en iyi bilen âlimlerden biri ve bu mezhebin fetva mercii oldu. 352 (963)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...