Cömertlik ve güzel huy üzere yaratılanlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mayıs 2019

İbn-i Mûsâ Cemâleddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 789 (m. 1387)’de Mekke’de doğdu. 823 (m. 1420)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İlimde, önemli olan öne alınmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mayıs 2019

Turûd (Türüt) Efendi Kanunî Sultan Süleymân zamanının âlimlerindendir. Konya-Beyşehir’de doğdu. 975 (m. 1568)’de İstanbul’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

İhtiyâcı olan ilmi öğrenmek farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mayıs 2019

Şemsüddîn Mûsulî hazretleri fıkıh, lügat ve nahiv âlimidir. 699 (m. 1300)’de Lübnan’da Ba’lbek’te doğdu. 774 (m. 1372)’de Trablusşâm’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mayıs 2019

Yahyâ bin Abdürrahmân Acîsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m. 1375) senesinde Fas’ta doğdu. 862 (m. 1457) senesinde Kâhire’de vefât etti. İlim öğrenmek için memleketinden ayrılıp, Mısır’da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet alıp talebe yetiştirdi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Mayıs 2019

İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 271 (m. 884)’de doğdu. 328 (m. 940)’de vefât etti.
Bu mübarek zat, bir gün hastalanmıştı. Dostları ziyâretine gittiler. Babasının pek üzgün ve endişeli olduğunu gördüler. Bu kadar endişe etme, üzülme dediler. Babası şöyle cevap verdi: “Nasıl üzülüp endişelenmeyeyim. O, şu gördüğünüz kitapların hepsini ezbere biliyor” diyerek kitaplarını gösterdi. Kendisi de, onüç sandık dolusu kitap ezberlediğini söylemiştir. İbn-i Enbârî buyurdu ki: 

Devamını oku...

Ruh, madde değildir ve Allah'ın izni ile iş yapar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Mayıs 2019

Muhyiddîn Acemî Efendi Osmanlılar zamanında yetişen âlimlerindendir. Sultan İkinci Bâyezîd devrinde yaşamış ve Edirne’de vefât etmiştir. Molla Gürânî’den aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, ilmî olgunluğa sahip olduktan sonra, bazı medreselerde müderris olarak vazîfe yaptı. Daha sonra Sahn-ı semân medreselerinden birisine müderris olarak tayin olundu. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabir ziyaretleri âhireti hatırlatır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Mayıs 2019

Ebû Ca’fer Muhammed Mûsulî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 162 (m. 778)’de doğdu. 242 (m. 856)’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. "Musul Şeyhi" lakabıyla meşhûrdur. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Devamını oku...

Eshâbım, yemekteki tuz gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Mayıs 2019

Ebû Bekr Şafiî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 260 (m. 874)’de Irak’ta Cibâl’de doğdu. İlim tahsil etmek için Cizre ve Mısır’a gitti. Bağdâd'a yerleşti. 354 (m. 965)’de vefât etti. Eshâb-ı kiramın üstünlükleri hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Cennetin kapısını çalmaya devam et

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Mayıs 2019

Ebü’l-Hasen El-Kerecî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 458 (m. 1066)’de doğdu. 532 (m. 1137)’de vefât etti. Orucun fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti: 

Devamını oku...

Müminin korkusu ile ümidi eşit olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Mayıs 2019

Düğmecizâde Mehmed Efendi Osmanlı Devleti’nde yetişen ulemânın büyüklerindendir. Aslen İranlı olup, babası ile birlikte İstanbul’a geldi. 998 (m. 1590)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...