İsrafla cimriliğin ortası iktisattır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Ocak 2020

Ebü'l-Abbâs Zenâtî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 960'ta (m. 1553) Fas'ta doğdu. İlk tahsilinden sonra Merakeş'e ve Mağrib'in diğer şehirlerine gide­rek çeşitli âlimlerin derslerine devam et­ti. Karaviyyîn Camii'nde ders verdi. 1025'te (m. 1616) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Yüksek derecelere kavuşan talebe

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Ocak 2020

Ebû Ali Fârmedî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup Silsile-i aliyye denilen evliyanın sekizincisidir. 433 (m. 1042) senesinde İran’da Horasan’da doğdu. Zâhirî din ilimlerini, Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî hazretlerinden öğrendi. Tasavvuf ilminde yüksek derecelere kavuşması iki vasıta ile olmuştur. Birisi Ebü’l-Kâsım Gürgânî-i Tûsî diğeri de Ebü’l-Hasen-i Harkânî’dir.

Devamını oku...

Namaz, müminin mîracıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Ocak 2020

Şerefüddîn İbn-i Ebî Asrun hazretleri Şafiî fıkıh alimidir. 492'de (m. 1099) Musul'da doğdu. Bağdat, Halep ve Şam’a giderek zamanın büyük âlimlerinden fıkıh tahsil etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî onu Şam Kâdılkudâtlığına tayin etti. 585'te (m. 1189) Şam’da vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Ölmeden önce Allahü teâlâya tövbe ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Ocak 2020

Veliyyüddîn Ahmed el-Mihrânî hazretleri hadis hafızıdır. 762'de (m. 1361) Kahire’de doğdu. Şam ve Bağdad’da hadis ilmi tahsil etti ve memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 826'da (m. 1423) Kahire'de ve­fat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Günahkârlar, dâima korku içindedirler!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Ocak 2020

İbnü'l-Hazza hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 347'de (m. 958) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada medrese tahsilini tamamladıktan sonra İşbîliye (Sevilla), Belensiye (Valencia), Beccâne (Pechina) Tutîle (Tudela) ve Sarakusta'da (Saragossa) kadılık yaptı.. 416'da (m. 1025) Sarakusta'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

İbâdet, rûhu temiz olanlara tatlı gelir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Ocak 2020

Kutbüddîn Muhammed Dımaşkî hazretleri hadis ve Şafii fıkıh alimidir. 1821'de (m. 1418) Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Şam’da Şafiî kadılığı, Eşrefiyye Dârül-hadisi şeyhliği yaptı. Memlûk sultanının davetiyle Mısır’a giderek şeyhülislam oldu. 894'te (m.1489) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kıyâmet için ne hazırladın

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Ocak 2020

Abdülhak bin Abdirrahmân İşbîlî hazretleri hadis hafızıdır. 514'te (m. 1120) Endülüs’te İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada hadis ilmi tahsil ettikten sonra Fas’a gitti. Ebû Medyen Mağribî hazretlerinin sohbetlerine devam ederek icazet aldı. Sonra Cezayir’de Bicaye’ye giderek talebe yetiştirdi. 582'de (m. 1186) Bicâye'de vefat etti. Şöyle nakletti:

Devamını oku...

Yanlışı, doğrusundan çok olan kimseler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Ocak 2020

Radıyyüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 908 (1502)’de Halep'te doğdu. Şam ve Halep'te fıkıh tahsil etti. Halep'te başmüderris oldu ve talebe yetiştirdi. 971 'de (m. 1563) Halep'te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kabir ehlini iyi veya kötü hâlde görmek

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Ocak 2020

Nâsıhuddîn el-Ensârî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 554 (m. 1159)’da Şam’da doğdu. Ensardan Sa'd bin Ubâde'nin (radıyallahü anh) soyundandır. İlk tahsilinden sonra Kahire, Bağdat ve Ha­remeyn gibi ilim merkezinde Hanbelî fıkhı tahsil etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin 583 (1187)’de Ku­düs'ü fethinde hazır bulundu. 634'te (m. 1236) Şam’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Haccın faziletine kavuşamayanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Ocak 2020

Abdülvehhâb Şîrâzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Ailesi İran’da Şiraz şehrinden olup, Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Hanbelî fıkhı tahsil etti. Kudüs’ü zapteden Haçlılara karşı harb etti. 536'da (m.1141) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...