Ey oğul! Kimseyi hakir görme

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 07 Ağustos 2017

Ahmed bin Ebî Verd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. 263 (m. 876)’da orada vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet arkadaşı idi. Evliyânın büyüklerinden olan Sırrî-yi Sekâtî, Haris Muhasibî ve Bişr-i Hafî’nin sohbetinde bulundu. Buyurdu ki: 

Devamını oku...

Bir kimseye yapılacak en güzel dua

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 06 Ağustos 2017

İmâm-ı Sultanî Hayrullah Efendi 151. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1249 (m. 1834)’de İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Sultan Abdülaziz'in sarayında İmâm-ı Sultanî oldu. Padişah Avrupa seyahatine onu da götürdü. Sonra Anadolu ka­dıaskerliği, Ru­meli kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1315 (m. 1898)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Mahluklar bununla rızık bulur

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 05 Ağustos 2017

Zeyd bin Eslem hazretleri müfessirlerin (tefsîr âlimlerinin) en meşhûrlarındandır. Hadis ilminde de güvenilir âlimlerden biri idi. Medine-i münevverede doğdu. 136 (m. 753) târihinde Medine’de vefât etti.

Devamını oku...

Haccı kabul olanın günahları affolur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 04 Ağustos 2017

Ahmed el-Birtî hazretleri üçüncü asır hadîs ve Hânefî fıkıh âlimidir. Bağdât civarında Birt köyünde doğdu. 280 (m. 894)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Faydasız ilim ilim değildir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 03 Ağustos 2017

İbn-i Kudâme hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1134 (H. 528) senesinde doğdu. 1210 (H.607) yılında Şam’da vefât etti. Şam’da birçok âlimden ilim tahsil etti. Sonra Mısır’a gitti. Orada Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi. Kudüs’ün fethinden sonra oraya yerleşti.

Devamını oku...

İki cihanda aziz olmak için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 02 Ağustos 2017

Bozkırlı Mehmed Kudsî Efendi Osmanlı alim ve velilerinden olup Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. 1784 (H.1198) senesinde Konya'nın Bozkır kazâsının Aliçerçi köyünde doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Ödemişli Hasan Efendiye talebe oldu. 

Devamını oku...

Allahü teala bizi her an görüyor

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Ağustos 2017

Ahmed bin Fâris hazretleri Tefsîr, fıkıh ve lügat âlimlerindendir. 329 (m. 941)’de İran’da Kazvin’de doğdu. Bir müddet Horasan’da kaldı. Sonra Rey şehrine gelip burada birçok eser telîf etti ve yazdı. 395 (m, 1004)’de Rey şehrinde vefât etti. Bir dersinde, “Nefis Muhasebesi” hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 31 Temmuz 2017

Irâkîzâde Mehmed Efendi Osmanlı tasavvuf büyüklerinden olup, Çerkezdir. 922 (m. 1516) senesinde Medîne-i münevverede mücavir iken vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Gafillerle beraber oturmamalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 30 Temmuz 2017

Muhammed Iclî Yemenî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1011 (m. 1602) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Münakaşayı terk etmenin mükâfatı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 29 Temmuz 2017

Hüşeym Vâsıtî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 104 (m. 722)’de Bağdâd’ta doğdu. 183 (m. 799)’da orada vefât etti. Ayrıca tefsîr, fıkıh ve kıraat ilimlerinde de âlimdir. Tefsîrinde şöyle nakleder;

Devamını oku...