Mevlâ görelim neyler, Neylerse, güzel eyler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Temmuz 2020

Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 1115 (m. 1703) senesinde Erzurum’un Hasankale kasabasında doğdu. Siirt'te Tillo kasabasında İsmâil Fakîrullah hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemâle geldi. Sofiyye-i aliyye ismi verilen evliyânın büyükleri arasına girdi. Kâdirî idi. Bir ilim ve ma’rifet hazînesi olan “Ma’rifetnâme” isimli eseri pek kıymetlidir. 1195 (m. 1781) senesinde Siirt’in Tillo kasabasında vefât etti. Birçok hikmetli şiirleri vardır. Bunlardan Tefvizname’den bir bölümü şöyledir:

Devamını oku...

Resûlullah Efendimize büyü yaptırdılar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Temmuz 2020

Necmüddîn Ömer İbn-i Fehd hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 812'de (m. 1409) Mekke'de doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden ilim tahsil etti ve onlardan icazet aldı ve birçok talebe yetiştirdi. 885'te (m. 1480) Mek­ke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Doğru cevap verirse o bir peygamberdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Eşte İsfahânî hazretleri kıraat âlimidir. İran’da İsfahan’da doğdu. Orada meşhur âlimlerden kıraat ilmi tahsil etti. Sonra Mısır’a giderek talebe yetiştirdi. 360'ta (m. 971) Mısır'da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Şöhreti seven kimse Allahtan korkmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Temmuz 2020

Ahmed ibn-i Ebü'l-Verd hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Bağdat'ta doğdu. Cüneyd-i Bağdadî, Haris-i Muhâsibî, Sırrî Sakatî gibi büyük zatların sohbetlerinde bulundu. Bişr-i Hâfî'nin talebesi oldu ve ondan icazet alarak talebe yetişitirdi. 263 (m. 876)’de vefat etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân okunan evden şeytanlar kaçar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Temmuz 2020

Şihâbüddîn ibn-i Ebi'r-Rızâ hazretleri kıraat âlimidir. 750 (m. 1349)’da Hama'da doğ­du. Hama ile Şam'ın meşhur âlimlerinden kıraat tah­sil etti. Sonra Halep başkadısı (kâdılkudât) oldu. 791'de (m. 1389) vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Sen ne getirdin ise ben ona îmân ettim

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Temmuz 2020

Alî ibn-i Battal el-Kurtubî hazretleri hadis âlimi olup Buhârî şârihlerindendir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Belensiye'de (Valencia) tah­silini tamamladıktan sonra Lûrka (Lorca) Kalesi'ne kadı tayin edildi. 449'da (m. 1057) Belensiye'de (Valencia) vefat etti. Şöyle rivayet eder:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm nazm-ı ilâhîdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Temmuz 2020

Abdülvâhid ibn-i Âşir hazretleri kıraat ve Mâliki fıkıh âlimidir. 990 (m. 1583)’te Fas'ta doğdu. Orada ve Mısır'da tanınmış âlim­lerden ilim tahsil etti. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 1040'ta (m. 1631) Fas'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kızmanın sonu pişmanlıktır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Asker el-Mağribî hazretleri Şâzili şeyhi ve Mâliki fıkıh âlimidir. 936 (1530)’da Fas’ta Şefşâven'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şâziliyye tarikatına intisap etti. Kasrülkebîr bölgesi­ne kadı ve müftü tayin edildi. 986 (m. 1578)’de Portekizlilerle Vâdilmehâzin'de ya­pılan savaşta şehid oldu. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm karşısında hepsi aciz kaldılar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Temmuz 2020

Abdurrahman ibn-i Abdüssemî' hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 538'de (m.1144) Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Bağdad’a giderek hadis ilmi tahsil etti. Ayrıca siyer-i nebî kitapları yazdı. 621'de (m. 1224) Vâsıt’ta vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Vakıf, ibâdet değil "kurbet"tir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Abdülhakem hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 182 (m. 799)’da Mısır'da doğdu. Genç yaşta İmam-ı Şafiî hazretlerine talebe oldu ve onun takdirini kazandı. Hocasının vefatından sonra çok talebe yetiştirdi  269 (m. 882)’de Kahire'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...