Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mart 2017

Ahmed Reşîd Efendi Yüzüçünçü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. "Sıddîkzâde" diye bilinir. 1171 (m. 1757) senesinde İstanbul’da doğdu. 1250 (m. 1834) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Böyle arkadaş zor bulunur

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mart 2017

Mahmud Hamza hazretleri Osmanlı Hanefî âlimlerindendir. Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Şam'da kadı nâipliği yaptı. Sonra İstanbul'a gitti. Evkaf müdürü ve vergi nâzırı oldu, ardından Meclis-i Zirâatın reisliği de uhdesine verildi. Sonra Şam müftülü­ğüne getirildi ve 1305 (m. 1887)’de orada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Mest üzerine mesh edilmesi hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mart 2017

Îsâ bin Ebân hazretleri Hanefî fıkıh âlimi olup İmam-ı Muhammed Şeybânî’nin talebesidir. Ondan fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Basra kadılığına tayin edi­ldi. 220'de (m. 835) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı

Devamını oku...

İslam dini fen ilmini emretmektedir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Mart 2017

İmamzâde Esad Efendi Osmanlı âlimidir. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra dersiam ve müderrislik yaptıktan sonra Kudüs, Mısır, Medine, Halep, Mekke kadılığı yaptı. Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye ve Mekteb-i Maârif-i Adliyye mekteplerinin nezâreti­ne, sonra Nezâret-i Mekatib müdür­lüğüne getirildi ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye üyesi oldu. 1267'de (m. 1851) ve­fat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Yazıklar olsun sana ey nefsim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Mart 2017

Ebül-Meâli Ebrekûhi hazretleri Tasavvuf büyüklerindendir. 615 (m. 1218)’de İran’da Şirâz’da doğdu. 701 (m. 1302)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Nefsini şöyle hesaba çekerdi:

Devamını oku...

Kâinâta ibret nazarıyla bak

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Mart 2017

Harputlu İshak Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsındandır. Elazığ’da, Harput'un Percenç köyünde 1803 (H. 1218) senesinde doğdu. 1891 (H.1309) senesinde İstanbul'da vefât etti. 

Devamını oku...

Beni nefsime hâkim kıl Allahım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Mart 2017

Behaüddîn Yûsuf bin Râfi’ hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Şeddâd" diye bilinir. 538 (m. 1145)’de Musul’da doğdu. 632 (m. 1234)’de Haleb’de vefât etti. Talebeleri, onun yaptığı duaları toplamışlardır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...

Müminin özrünü kabul etmemek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Mart 2017

İbn-i Bedr el-Müftî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimi ve müftîdir. 1044 (m. 1634)’de Şam’da doğdu. 1126 (m. 1714)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sevilen bir kul olabilmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Mart 2017

Bezcizâde Muhyiddin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Konya'da doğdu. Seyyiddir. Medrese tahsilinden sonra Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi'ye intisap etti. Sultan I. Ahmed devrinde İstanbul'a davet edilerek Üsküdar'daki Şemsi Paşa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Nuhkuyusu’nda bir tekke yap­tırdı. 1020'de (m. 1611) vefat edince buraya def­nedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sevilen bir kul olabilmak için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Mart 2017

Bezcizâde Muhyiddin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Konya'da doğdu. Seyyiddir. Medrese tahsilinden sonra Halvetî şeyhlerinden Nûreddinzâde Molla Çelebi'ye intisap etti. Sultan I. Ahmed devrinde İstanbul'a davet edilerek Üsküdar'daki Şemsi Paşa Tekkesi şeyhliğine getirildi. Nuhkuyusu’nda bir tekke yap­tırdı. 1020'de (m. 1611) vefat edince buraya def­nedildi. Buyurdu ki:

Devamını oku...