Malda, zekâttan başka hak yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Haziran 2017

Abdülgaffâr Cenabezî hazretleri hadîs âlimidir. 650 (m. 1252)’de doğdu. 732 (m. 1331)’de Mısır’da vefât etti. Naklettiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Doğruluk, sözün süsüdür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Haziran 2017

Cemâlüddîn Zeyleî hazretleri hadîs ve Hanefî mezhebi usûl-i fıkıh âlimidir. 762 (m. 1360) senesinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İyilik ve ihsan edenler sevilir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Haziran 2017

Ahmed Harîrî hazretleri Halvetî meşayıhından idi. Şam’da Usâl köyünde doğdu. Sonra Haleb şehrine gitti. Orada da, Ârif-i billâh Ahmed-i Dergerânî’den ilim öğrendi. Sonra Antep’e geldi. Burada Halvetî şeyhi, Şah Veliyyüddîn Halvetî ile buluştu ve Halvetilik yoluna girdi. Daha sonra Şam’a döndü ve talebe yetiştirdi. 1048 [m. 1639] de orada vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bayram günlerinin fazileti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Haziran 2017

Molla Hüsrev hazretleri Üçüncü Osmanlı Şeyhülislamıdır. Sivas’ın Kargın köyünde doğdu. Zamânının büyük âlimlerinden ilim tahsîl etti. Tahsîlini tamamladıktan sonra medreselerde müderrislik yaptı. Fâtih Sultan Mehmed Hân tahta geçince İstanbul'da Galata ve Üsküdar kâdılıklarına, 1460 (H.865) senesinde de şeyhülislâmlığa tâyin edildi. 1480 (H.885) senesinde İstanbul'da vefât etti. Molla Hüsrev hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Sözün âfeti yalan söylemektir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Haziran 2017

Celâleddîn Mahallî hazretleri tefsîr, fıkıh, kelâm âlimidir. 791 (m. 1389)’da Kâhire’de doğdu. 864 (m. 1459)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ben Âdem’den daha üstünüm

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Haziran 2017

Câbirî Ahmed Efendi Hanefî mezhebi âlimlerinden ve Osmanlı kadılarından olup, Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah-ı Ensârî’nin nesebine mensup olduğu için, “Câbirî” adıyla tanındı. İran’da doğdu. Yürüyerek İstanbul’a gelip, birçok âlimden ilim tahsil etti. Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılıkları, Anadolu kadıaskerliği yaptı. 1008 (m. 1600)’da İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Haziran 2017

Abdullah bin Avn hazretleri tâbiînin büyüklerindendir. 151 (m. 768)’de vefât etti. Eshab-ı kiramın bazılarından hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm mucizedir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Haziran 2017

Ahmed Bürzülî hazretleri kırâat, hadîs, tasavvuf ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 844 (m. 1440) yılında Tunus’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Haziran 2017

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi Sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, aslen Aksaraylıdır. Memleketinde ilk tahsîlinden sonra İstanbul’a gitti. Molla Hüsrev’in derslerine devâm edip, ilim öğrendi. Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Hân devrinde, çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İkinci Bâyezîd Hân tarafından 1497 (H. 903)'de Şeyhülislâmlığa tâyin edildi.

Devamını oku...

Günahlar, insanı küfre sürükler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Haziran 2017

Sâlih Bülkînî hazretleri hadîs, tefsîr, kelâm ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 791 (m. 1389)’da Mısır’da Bülkîne’de doğdu. 868 (m. 1463)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...