Merhamet ediniz ki, merhamet olunasınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Ağustos 2020

Şihâbüddîn Ahmed ibn-i Hilâl hazretleri hadis âlimidir. 714'te (m. 1314) Kudüs'te doğdu. Kudüs, Şam ve Kahire gibi ilim merkezlerinde hadis öğrendi ve bu sahada temayüz etti. 765'te (m. 1364) Mısır'da ve­fat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Müminlere namaz kılmak farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Ağustos 2020

Muhammed İbn-i Müferric hazretleri hadis ve Mâliki fıkıh âlimidir. 315 (927) yılında Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada meşhur âlimlerden ilim tahsil etti. Sonra Hicaz, Yemen, Şam ve Mısır'a giderek ilmini ilerletti. İsticce (Ecija) ve Reyye (Raiyo) şehirlerinde kadılık yaptı. 380 (m. 990)’da vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Akıl, nimetlerin en büyüğüdür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 31 Temmuz 2020

Mevczade Abdurrahman Rahmi Efendi, Halveti evliyasındandır. Bursa köylerinden Kayapa’da doğdu. Bursa’daki Nasuhi Dergâhı şeyhlerinden Kemter Ali Efendiye intisab edip halifelerinden oldu. Şeyh İsmail Hakkı ile de sohbetleri vardır. 1173 (m.1759)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İrâde-i cüz’iyye, kullarda bir hâldir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 30 Temmuz 2020

Hemşinli Abdullah Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Rize’nin Hemşin kazasında doğdu. İstanbul’a gelerek medrese tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik yaptı. 1190 (m. 1776)’da İstanbul'da vefat etti. Risale Fi'l-İhtiyarî'l-Cüz'î isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Anasına babasına âsi olan melundur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 29 Temmuz 2020

Alî bin Hüsâmeddîn Hindî hazretleri hadis âlimi ve evliyadandır. 885’te (m. 1480) Hindistan’da Burhânpûr’da doğdu. Burada ilim tahsilinden sonra Mekke’ye gitti. İbn-i Hacer el-Heytemî gibi âlimlerden ders gördü. Muhammed es-Sekafî’den Kadiriyye, Şâziliyye ve Medyeniyye hilâfeti alarak talebe yetiştirdi. 975 (m. 1567)’de vefat etti. “Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-efâl” isimli eserinde buyuyor ki:

Devamını oku...

Resûl-i ekrem, bütün âlemlerin Peygamberidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 28 Temmuz 2020

Ebû Bekr Ahmed el-Hallâl hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 234 (m. 848)’de Bağ­dat'ta doğdu. Fıkhı, Ahmed bin Hanbel'in talebelerinden öğrendi. Ahmed bin Hanbel'in fetvalarını toplamak için pek çok bölgeyi do­laştı. Bunları derleyip "El-Câmi" adlı eseri mey­dana getirdi. Bu eseriyle Hanbelî mezhe­bini yok olmaktan kurtardı. 311 (m. 923)’de Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslüman kardeşini sevindirmek

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 27 Temmuz 2020

Esed bin Mûsâ el-Ümevî hazretleri hadis âlimidir. 132'de (750) Mısır'da doğdu. Hadis tahsiline başladıktan sonra çe­şitli ilim merkezlerini dolaşan Esed, ta­biînden Şu'be bin Haccâc, Hammâd bin Seleme gibi âlimlerden hadis tahsil etti. 212 (m. 827)’de Mısır'da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Bu dünyâ oyun ve eğlence yeri değil

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 26 Temmuz 2020

Bedreddîn İbn-i Habîb el-Halebî hazretleri Şafiî fıkıh ve siyer âlimidir. 710 (m. 1311)’de Halep’te doğdu. Halep, Kahire, Kudüs ve Şam’da tahsilini tamamladı. Halep'e dönünce kadı naibi oldu. 779'da (m. 1377) Halep’te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Dinimizde niyetin önemi büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 25 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Gâzî hazretleri Kıraat, hadis ve fıkıh âlimidir. 841'de (1437) Fas'ta Miknâs'ta doğdu. Orada ve Fas şehrinde medereselerde tahsil gördükten sonra talebe yetiştirdi. 919'da (m. 1513) vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Ben o zâtı sırf Allah rızâsı için severim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Gaylân hazretleri hadis âlimidir. 347'de (m. 958) doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis rivayet etti. Kendisinden de Hatîb el-Bağdâdî, gibi meşhur âlimler ilim tahsil etti. 440 (m. 1049)’de Bağdat'ta vefat etti. “Gaylâniyyaât” isimli kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...