Fakîr borçluları sıkıştırma

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 01 Aralık 2020

Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi 62. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1631)’de Üsküdar’da doğdu. Babası Şeyhülislâm Ebûsaid Mehmed Efendi'dir. Medrese tahsilinden sonra yirmi yaşında iken müderrislik, sonra da şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1110 (m. 1698)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Anaya-babaya güzellikle muâmele edin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Kasım 2020

Evliyazade İsmaıl Hakkı Efendi Nakşibendî şeyhlerinden olup Kütahyalıdır. 1282 (m. 1865)’de Kayseri'de vefat etti. (Miftahü'l-Tefasir) ismindeki tefsir kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Namazı ilk vaktinde kılmanın fazileti

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Kasım 2020

Osman ibn-i Semmâk el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 260 (m. 873)’de doğdu. Bağdat'ta yaşadı. Devrinin büyük âlimlerinden hadis ve kıraat öğrendi. Dârekutnî, Hâkim Nîşâpûrî gibi âlimler onun talebesi ol­dular. 344'te (m. 955) Bağdat'ta vefat etti. Şu hadis-i şerifleri rivayet eder:

Devamını oku...

Yedi adet Mushaf yazıldı ve vilâyetlere gönderildi

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Kasım 2020

Abdülazîz İbnü't-Tahhan hazretleri kıraat âlimidir. 498'de (m. 1104) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada devrinin meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil edip Kurtuba'da (Cordoba) bir müd­det kıraat okuttuktan sonra Fas’a, Mekke'ye, Bağdat'a, Şam’a, nihayet Halep'e gitti. 559 (m. 1164)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Sen kırk senedir namaz kılmamışsın

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Kasım 2020

Muhibbüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 749'da (m. 1348) Halep'te doğdu. Türk asıllıdır. Burada medrese tahsilinden sonra müderrislik yaptı. Sonra Halep başkadılığına getirildi. 815 (m.1412)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerime Mushaf demek

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Kasım 2020

Ebû Ca'fer Kelâî hazretleri kıraat âlîmidir. 650 (1252)’de Endülüs’te (İspanya) Mâleka'ya (Ma­laga) bağlı Belleş'te (Velez) doğdu. Endülüs’teki kıraat alimlerinden kırâat-i seb'a tahsil etti ve icazet al­dı. 728'de (m. 1328) Belleş'te vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

O altını, ailenin ihtiyâcına sarf et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Kasım 2020

Ziyâüddîn Muhammed el-Kureşî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 729 (m. 1329)’de Kahire’de vefat etti. Me’âlimü’l-kurbe adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Mu'tezile, Cebriyye ve Ehl-i sünnet fırkası

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Kasım 2020

Ahmed ibn-i Zübeyr es-Sekafî hazretleri tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. 627'de (m. 1230) Endülüs’te (İspanya) Ceyyân'da (Jean) doğdu. Şehrin düşman işgaline uğraması üzerine Mâleka'ya (Malaga) göç etti. Burada ve Gırnata'da (Granada) pek çok âlimden istifade etti. 708'de (m. 1308) Gırnata'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

İslâmiyette niyetin büyük önemi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Kasım 2020

Bahâüddîn Muhammed Sâgânî hazretleri tefsir ve Hanefî fıkıh âlimidir. 789 (m. 1387)’de Mekke'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire ve Kudüs’te fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, kıraat ve belagat ilimleri tahsil etti. İbn-i Hacer Askalânî'den icazet aldı. Mekke ka­dılığına tayin edildi. 854 (m. 1450)’de Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Kasım 2020

Abdullah el-Baltacî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 658 (m. 1260) senesinden sonra vefât etti. Ebü’l-Feth el-Vâsıtî’nin ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki:

Devamını oku...