Secdede iken çok duâ ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Şubat 2020

Hişâm Destüvâî hazretleri hadîs hafızıdır. İran’da Ahvaz'ın Destüvâ kasabasında doğdu. Kûfe’ye giderek Hammâd, Eyyûb Sahtiyânî gibi muhaddislerden hadis tahsil etti. Abdullah bin Mübarek, Vekî bin Cerrah gibi muhaddisler yetiştirdi. Hadis rivayetindeki yüksekliğinden dolayı kendisine "Emîrü'l-mü'minîn fi'l-hadîs" unvanı verildi. 153 (m. 770)’de Bağdad’da vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Allahü teâlâ tevbe edenleri sever

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Şubat 2020

Efdalzâde Hamid Efendi, Osmanlı Devleti’nin yedinci şeyhülislâmıdır. 908 (m. 1503) senesinde İstanbul'da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Meleklerin göklere çıkardığı namaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Şubat 2020

Muhsin-i Kayserî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Kayseri’de doğdu. İlk tahsilinden sonra Şam ve Mısır'a giderek fıkıh tahsil etti. Kayseri'ye dönerek birçok talebe yetiştirdi. 761 (m. 1360)’da Kayseri'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kalp kırmak, Allahın lütfunu incitmektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Şubat 2020

Hamîdüddîn Kalender Dehlevî hazretleri Çeştiyye tarikatı büyüklerindendir. Hindistan’da Delhi civarındaki Kîlügari'de doğdu. Kü­çük yaştan itibaren Ni­zâmeddin Evliya hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Onun vefatından sonra halifesi Çırâğ-ı Dehlî’nin soh­betlerine devam etti. 757 (m. 1356)’da Delhi’de vefat etti. “Hayrü'l-mecâlis” adlı eserinde hocasının sohbetlerini nakleder. Burada buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sadaka, en sevdiğin malından olmalı!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Şubat 2020

Bedreddîn Hasen el-Murâdî hazretleri tefsir, kıraat ve nahiv âlimidir. Mağrib asıllı olup Mısır'da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 749'da (m. 1348) Kahire'nin Seryâküs beldesinde vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Riyâ, gösteriş demektir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Şubat 2020

Ebû Bişr İsmâîl el-Basrî hazretleri Hadis hafızı ve tefsir âlimidir. 110 (m. 728)’de Basra'da doğdu. Eyyûb Sahtiyânî gibi zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti. Ahmed bin Hanbel gibi âlimler de onun talebeleri arasında yer aldı. 193'te (m. 809) Bağdat'ta vefat etti. Tefsirinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

İslâmiyette üç türlü yemin vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Şubat 2020

Mecdüddîn Abdüsselâm Harrânî hazretleri Tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh âlimidir. 590 (1194)’de Urfa-Harran'da doğ­du. İlk tahsilinı burada yaptıktan sonra Bağdat'a gitti ve zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil ederek Harran'a döndü, çok talebe yetiştirdi. 652'de (m. 1254) vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bazı âyet-i kerimelerin neshi hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Şubat 2020

İbn-i Şüreyh hazretleri meşhur Kıraat âlimidir. 392'de (m. 1002) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğ­du. Mıdır ve Hicaz’a giderek zamanın büyük âlimlerinden kıraat tahsil etti ve tekrar Endülüs’e döndü. 476'da (m. 1084) İşbîliye'de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Harama helal diyenin imanı gider

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 07 Şubat 2020

Abdullah ed-Dabbî hazretleri tâbiînin fıkıh alimlerindendir. 72 (m. 691)’de doğdu. Hazret-i Ali ve İbn-i Mes’ûd'dan (radıyallahü anhüma) hadis rivayet etti. İmam-ı Ca'fer-i Sâdık'ın sohbetlerinde bulundu. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'den bizzat fıkıh ilmi tahsil etti. 144 (m. 761)’de Kûfe’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Allah için sevmek nasıl olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 06 Şubat 2020

Ahmed el-Mervezî hazretleri Ahmed bin Hanbel hazretlerinin en üstün talebelerinden idi. 275 (m. 888) târihinde vefât etti. Hayatı boyunca hocasının yanından ayrılmadı.

Devamını oku...