Satıcı, malındaki kusuru alıcıya söylemelidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 30 Nisan 2019

Şemseddîn Muhammed Gazzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 716 (m. 1316)’de Filistin’de Gazze’de doğdu. 770 (m. 1368)’de Şam’da vefât etti. Ticârette adâlet ve zulüm hakkında şunları anlattı: 

Devamını oku...

İslâm âleminde görülen kötülüklerin sebebi

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 29 Nisan 2019

Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1837 (H.1253) senesinde doğdu. Babası tarafından yetiştirilen Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ, zâhirî ve manevî ilimlerde yüksek derece sâhibi oldu. Babasının vefâtından sonra, ilmini artırmak için Bağdat'a gitti. 1868 (H.1285) senesinde orada vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İlim için yola çıkana verilen müjdeler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 28 Nisan 2019

İbn-ül-Murabıt hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Endülüslüdür. Meriyye (Merida) şehrinde kadılık yaptı. 485 (m. 1092) yılında Medine’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Erkeklerin yüzük takmaları hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 27 Nisan 2019

Mehmed Zeynî Efendi Altmışaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1078 (m. 1667) senesinde İstanbul’da doğdu. Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil edip, yüksek ilmî dereceye ulaştıktan sonra, müderrislik diplomasını aldı. Çeşitli vazifelerden sonra Şeyhülislâm Hayâtî-zâde Mehmed Emîn Efendi’nin yerine Şeyhülislâmlık makamına tayin edildi. 1164 (m. 1751) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Vaktini boş şeylerle geçirme kardeşim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 26 Nisan 2019

İbn-i Mu’temed İsferâînî hazretleri Kelâm ve tasavvuf âlimlerindendir. 474 (m. 1081)’de doğdu. 538 (m. 1143) senesinde İran’da Bistam’da vefât etti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin kabri yanına defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Azîzim! Gençlik en büyük nîmettir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Nisan 2019

Rûşenî Alâeddîn Efendi Osmanlı evliyasındandır. Tire’nin Rûşen köyünde doğdu. Şirvan'a gidip, orada Seyyid Yahyâ hazretlerine talebe olmakla şereflendi. Hocasının emriyle Anadolu'ya döndü. Edirne'de Fâtih Sultan Mehmed Han ile görüştü. Sultan Fâtih ve vezirleri ona talebe oldular. Sonra Karaman’a giderek talebe yetiştirdi. 1462 (H.867) senesinde Karaman'da vefât etti.Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün kötülüklerin anası içkidir!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Nisan 2019

Ebû Mensûr Muhammed Hafede hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 476 (m. 1083)’de İran’da Tûs’ta doğdu. 573 (m. 1177)’de Tebrîz’de vefât etti. İçki içmenin kötülüğünü şöyle anlatmaktadır:

Devamını oku...

Biriniz bir hata yapmış olmasın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Nisan 2019

Şerîfzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1553 (H.960) yılında Isparta-Eğirdir'de doğdu. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladı. Çeşitli medreselerde müderrislik, Nakîbü'l-eşrâflık ve Rumeli Kâdıaskerliği yaptıktan sonra emekli oldu. 1630 (H.1040) da İstanbul'da vefât etti. Şerîfzâde hazretleri Menâkıb-ı Evliyâ isimli eserinde, Allah dostları olan velîler hakkında şöyle demektedir:

Devamını oku...

Sofradan, doymadan evvel kalkmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Nisan 2019

Muhammed Bâcûk Bakkâlî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. 523 (m. 1129)’de Harezm’de vefât etti. Yemek yeme âdabı hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Cuma günü kabir azabı durdurulur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Nisan 2019

Şemseddîn Ba’lî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 645 (m. 1247)’de Lübnan’da Ba’lbek’te doğdu. 709 (m. 1309)’da Kâhire’de vefât etti. Derslerinde anlattığı bazı fıkhî meseleler:

Devamını oku...