Hased, nefis köpeğinin sıfatıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Ekim 2020

Seyyid Burhâneddîn Tirmizî hazretleri Anadolu velîlerindendir. 1165 (H.561) senesinde Afganistan’da Tirmiz'de doğdu. Belh'e giderek Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled hazretlerine talebe oldu. Bütün ilimleri öğrendi ve mânevî yüksek derecelere kavuştu. Hocası, oğlu Mevlânâ Celâleddîn'in terbiyesini ona havâle etti. Bu sırada Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled, âilesiyle birlikte Konya'ya göç etti. Sonra o da Konya'ya geldi. Sonra da Kayseri'ye yerleşti.
Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Dağlar kadar borcun olsa da ödersin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Ekim 2020

Ebû Muhammed Hacrî hazretleri hadîs ve kıraat âlimidir. 505 (1122)’de Endülüs'­te (İspanya) Meriye'de (Almeria) doğdu. Kurtuba (Cordoba) ve İşbîliye’de (Sevilla) ilim tahsil etti. Meriye İspanya tarafından işgal edilince Mürsiye'ye (Murcia) gitti. Buradan da Fas'taki Sebte'ye geçerek talebe yetiştirdi. 591 (m. 1195)’de Sebte'de vefat etti. Şöyle nakletmiştir:
Müminlerin annesi Aişe Validemiz (radıyallahü anha) şöyle anlatır:

Devamını oku...

İman, dil ile söylemek kalp ile inanmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Ekim 2020

Yanyalı Hoca Es’ad Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Yanya şehrinde doğdu. İstanbul’a geldi. Akşehirlizâde İbrâhim Efendi’nin talebeleri arasına katıldı. İcâzet alarak mezûn oldu. Müderrislik vazîfesi verildi. Matbaanın ilk kuruluşunda mühim bir işte çalışan Es’ad Hoca Efendi 1143 (m. 1730) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Delâil-ül-Hayrât ve Meşârık-ul-Envâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Ekim 2020

Muhammed Cezûlî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Fas'ın Sus şehrinde doğdu. Fes şehrine giderek, Saffârin Medresesinde tahsîl yaptı. Tit şehrinde bulunan Ebû Abdullah Muhammed'in sohbetlerine katılarak, Şâzilî tarîkatına girdi. 1465 (H.870) senesinde şehîd edildi.

Devamını oku...

Allahın yardım nûrları altında olan kullar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Ekim 2020

Ahmed Ümmîdî Efendi Celvetî tarikatından âlim bir zat olup şimdi Bulgaristan’da bulunan Kızanlık’ta doğdu. Pederi İsmail Ümmidî Efendi, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin halifelerindendir. İstanbul'da tahsilini bitirdikten sonra Fatih Camii'nde vaaz eder ve Küçük Ayasofya yakınında Hüseyinağa zaviyesinde şeyhlik yapardı. 1106 (m. 1694)’te vefat etti. “Mecalisü'l-Evliya” isimli eserinde şöyle anlatır: 

Devamını oku...

Namaz müminin mîrâcıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Ekim 2020

Hacı Beşir Ağa Osmanlı Dârüsseâde Ağası ve velîlerdendir. 1652 (H.1063)'de doğdu. Üçüncü Ahmed'in şehzâdeliği sırasında müsâhibi, danışmanı idi. Sonraları Hicaz'a gönderilerek şeyhül-haremeyn vazîfesi verildi. Bu vazîfesi sırasında Mekke-i mükerremede bulunan ve evliyânın büyüklerinden olan ve Muhammed Masum Fârûkî hazretlerinin halifesi Ahmed-i Yekdest hazretlerinin derslerine ve sohbetlerine katıldı. Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri ile yakın dost ve âhiret kardeşi idi. 

Devamını oku...

Sadaka, en sevdiğin malından olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Ekim 2020

Ebû Abdullâh İbn-i Ebi'l-Hısâl hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 465'te (m. 1072) Endülüs'ün Ceyyân (Jaen) bölgesinde Şekûre'ye (Segura) bağlı Fergalît'te (Gorgolitas) doğdu. Tahsiline Fergalît'te başlayan İbn Ebü'l-Hısâl başşehir Kurtuba'ya (Cordoba) yerleşti ve "Dîvânü'r-resâil"in başına tayin edildi. 540’ta (m. 1146) orada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın yardımı yakındır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Ekim 2020

Şemsüddîn Muhammed ibn-i Zafer hazretleri tefsir âlimidir. 497 (1104)’de, o devirde bir Müslüman beldesi olan Sicilya'da doğdu. Çocuk yaşta iken ailesi Mekke'ye göç etti. İlk tahsilini burada aldıktan sonra Mısır'a gitti. Daha sonra Sicilya adasına geç­ti. Buraların Hristiyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Suriye’de Hama'ya gitti. 565 (m. 1170)’de orada vefat etti. “Sülvânü'l-muhtâc” adlı eserinde şöyle anlatır:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, tevâzu edeni yükseltir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Ekim 2020

Kerküklü Abdurrahman Halis Efendi Kadirî tarikatı büyüklerinden bir zat olup Kerkük’te doğdu ve orada Kadirî yolunu taliplere anlattı. 1275 (m. 1858)’de orada vefat etti. Abdülkadir-i Geylânî’nin menkıbelerine dair Şeyh Ali Nurbahşî tarafından yazılan “Behçetü'l-Esrar” ismindeki eseri şerh etti. Bu kitabında şöyle anlatır:

Devamını oku...

Bidat ehli ebediyen felâh bulamaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Ekim 2020

Muhammed Şirvânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Azerbaycan’da Şirvan'da doğdu. Şeyh Zâhid hazretlerinin dergâhına gelip ona talebe oldu ve uzun bir zaman sohbetlerinde bulunup yetişti. Hocası ona icâzet verdi ve Gence şehrinde talebe yetiştirmekle vazifelendirdi. Muhammed Şirvânî hazretleri 1335 (H.736) târihinde Gence'de vefât etti. Oğluna yaptığı nasîhatte şöyle buyuruyor:

Devamını oku...