İlmin kalkması kıyâmet alâmetlerindendir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Mart 2021

Ebû Bekr bin Abdurrahman hazretleri tabiînin meşhur fıkıh ve hadis âlimlerindendir. Medine’de doğdu. İyi bir tahsil görmüş, Âişe, Ümmü Seleme, Ammâr bin Yâsir, Ebû Hüreyre (radıyallahü anhüm) gibi birçok meşhur sahâbîden hadis dinlemiştir. 94 (m. 713)’de Medine’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Muhammed aleyhisselamın ümmeti şahidimdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Mart 2021

Ebü'l-Velîd İbnü'd-Debbâğ hazretleri hadis hafızıdır. Endülüs'te (İspanya) Belensiye'nin (Valencia) köy­lerinden Ünde'de (Onda) doğdu, sonra Mürsiye'ye (Murcia) yerleşti. Burada meşhur âlimlerden hadis ilmi tahsil etti ve hafızlık derecesine yükseldi. 546 (m. 1151) Dâniye'de (Denia) vefat etti. Şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Her peygamberin havârisi vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Mart 2021

Ebû Bekr İbnü'l-Ciâbî hazretleri hadis hafızıdır. 284'te (m. 897) Bağdat'ta doğdu. Mısır, Halep, Şam gibi yerleri gezerek hadis öğ­rendi. Dârekutnî, Hâ­kim Nîşâbûrî ve Ebû Nuaym İsfahânî onun talebelerinden bazılarıdır. İbnü'l-Ciâbî 355’te (m. 966) Bağdat'ta vefat etti. Aşere-i mübeşşere hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Devamını oku...

Yemek, lezzet almak niyetiyle yenmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Mart 2021

Ebûishakzade İshak Efendi 83. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1090'da (m. 1679) İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra müderrislik, İstanbul kadılı­ğı, Anadolu ve Rumeli kadıaskerliğinden sonra Şeyhülislâmlığa ge­tirildi. 1147'de (m. 1734) İstanbul'da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlânın öyle kulları vardır ki

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Mart 2021

İbrâhîm bin Sa'd ez-Zührî hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 108'de (m. 726) Medine'de doğdu. Tâbiînden birçok zatlarla görüşerek hadis tahsil etti. O devirde Medine'de o en çok hadis bilen kişi idi. Ahmed bin Hanbel gibi büyük zatlar da kendisinden hadis öğrendi. 183’te(m. 799) Bağ­dat'ta vefat etti. Bu mübarek zat, şöyle nakleder:

Devamını oku...

Cennet nimetlerine kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Mart 2021

Edirneli İbrahim Efendi Osmanlı Reîs'ül-ulemâsından ve sultan imamlarındandır. 1038'de (m. 1629) Edirne'de doğdu. Orada tahsilini tamamlayıp Seli­miye Camii imamlığı­na, daha sonra saraya, "Sultan İmamlığı"na getirildi. Şehzade Mustafa ile (II. Mustafa) Şehzade Ahmed'e (III. Ahmed) hoca tayin edildi. 1102'de m. 1691) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Âyet-el kürsî okuyanın tövbeleri kabul olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Mart 2021

Lisânüddin İbnü'ş-Şıhne Sekafî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 844’te (m. 1440) Halep'te doğdu. Babasından ve dedesinden ilk eğitimini aldıktan sonra Kahire'ye gitti. Birçok âlimden ilim tahsil ederek icazet aldı. Memleketine dönderek Halep kadılı­ğına tayin edildi. 882 (m. 1477)’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yâ Rabbî! Bunu onlardan eyle

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Mart 2021

Hişâm bin Ubeydullâh Râzî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. İran’ın Rey şehrinde doğdu. Fıkhı İmam-ı Azam Ebû Hanîfe hazretlerinin talebesi İmam-ı Muhammed Şeybânî'den öğrendi. Şeybânî hazretleri onu çok severdi ve onun Rey'deki evinde vefat etmişti. Râzî hazretleri 221 (m. 836)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allah'ın kudretinden şüphe edenler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Mart 2021

Muhammed İbnü'l-Haddâd Kinânî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 264 (m. 878)’­de Mısır'da doğdu. Buradaki büyük âlimlerden hadis ve Şafii fıkhı tahsil edip icazet aldıktan sonra kadı nâibliği, kadılık, müderrislik ve müftülük yaptı. 344'te (m. 955) Kahire'de ve­fat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kim Allah için ziyâret ederse

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Mart 2021

Cemâlüddîn Osman İbnü'l-Hacib hazretleri nahiv ve Mâliki fıkıh âlimidir. 570"te (m. 1175) Mısır'ın Saîd şehrinde doğ­du. Ailesi aslen Tiflislidir. Babasıyla birlikte küçük yaşta Kahire'ye giderek nahiv ve fıkıh ilmi öğrendikten sonra Fâzıliyye Medresesi'nde, daha sonra Şam'da Emeviyye Camii'nde Mâliki fıkhı dersi verdi. 646 (m. 1249)’de Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...