Hiçbir mahlûka karşı secde edilmez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Aralık 2020

Ebü'l-Hasen Mücaşiî hazretleri Tefsir ve nahiv âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğ­du. Tahsil için önce İspanya’ya, oradan da Afganistan’da Gazne'ye kadar gitti. Sonra Bağdat'a giderek burada talebe yetiştirdi. 479'da (m. 1086) Bağdat'ta vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İnsanlar, birtakım sapık yollara ayrılmışlardı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Aralık 2020

Ebû İshâk İsferâyînî hazretleri Eş'arî kelâm âlimidir. İran’da Nîşâbur civarında İsferâyin'de doğdu. Bağdat'a giderek Ebü'l-Hasen Eş'arî'nin talebesi Ebü'l-Hasan Bâhilî'den kelâm ve usûl-i fıkıh dersleri aldı. Sonra Nîşâbur'a dönerek talebe yetiştirdi. Taberî, Beyheki, Kuşeyrî gibi âlimler ondan ilim öğrendi. 418 (m. 1027)’de vefat etti. İmam-ı Eş'arî hazretlerinden şöyle nakleder:

Devamını oku...

Farzları ve harâmları öğrenmek de farzdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Aralık 2020

Abdullah bin Ebî Zeyd hazretleri Mâlikî âlimidir. 310 (m. 922)’de Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Orada büyük âlimlerden fıkıh tahsili aldı. 386 (m. 996)’da Kayrevan'da vefat etti. “Er-Risale” isimli eseri Mâlikî fıkıh usulüne dairdir. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Kişi, sevdiği ile berâberdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Aralık 2020

Bedreddin İbn-i Cemâa hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir.  639’da (m. 1241) Suriye’de Hama'da doğdu. Orada babasının müderris olduğu Beşîriyye Medresesi'nde tahsilini tamamladı. Kahire’ye giderek müderrislik ve kadılık yaptı. 733'te (m. 1333) Kahire’de ve­fat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Allahü teâlâyı görür gibi ibâdet ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Aralık 2020

Bedreddîn ibn-i Ferhûn hazretleri hadis ve fıkıh âlimidir. 693'te (m. 1294) Medine'de doğdu. Zamanın meşhur âlimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra yirmi dört yıl Medine kadılığı yaptı. Çok talebe yetiştirdi. 769'da (m. 1367) Medine'de vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Allahü teâlâya ve onun Resûlüne itaat ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Aralık 2020

Şemseddîn İbn-i Merzûk hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 710 (m. 1310)’da Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. Burada zamanın büyük âlimlerinden Mâlikî fıkıh ilmi tahsil etti. Bir müddet fetva makamına getirildi. 781 (m. 1379)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Habîs malların zekâtı verilmez

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Aralık 2020

Muhammed İbn-i Zerb hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 317 (m. 929)’da yılında Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti. Kurtuba (Cordoba) Kâdılcemâası oldu ve bu görevini ömrünün sonuna kadar sürdürdü. 381 (m. 991)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Din düşmanlarının eziyetlerine sabredin

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 14 Aralık 2020

Nâsırüddîn İbnu'l-Muneyyir hazretleri Mâliki fıkıh ve tefsir âlimidir. 620'de (m. 1223) Mısır’da İs­kenderiye’de doğdu. Burada Mâliki fakihlerinden Cemâleddin İbnü'l-Hâcib'den is­tifade etti ve icâzet aldı. İskenderiye kadılığına tayin edildi. 683'te (m. 1284) İskenderiye'de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mütevelli, vakıf sahibinin vekîlidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 13 Aralık 2020

Feyzullah Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmlarının altmışaltıncısıdır. Seyyid olup, 1115 (m. 1703) senesinde Edirne’de Yeniçeriler tarafından şehîd edildi. Feyzullah Efendi’nin “Fetâvâ-i Feyziyye” adlı fetvâ kitabında yer alan fetvâlarından bazıları:

Devamını oku...

Öyle kimseler görülünce Allahü teala hatırlanır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 12 Aralık 2020

Kavukcîbâşî Şemsüddîn Efendi hadis, fıkıh ve tasavvuf âlimidir. Kavuk imalatı ile uğraşırdı. 1224'te (m. 1809) Trabluşşam'da doğdu. Orada medrese tahsilinden sonra Abdüsselâm bin Meşîş hazretlerine intisab ederek tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. 1305'te (m. 1888)’de hac için gittiği Mekke’de vefat etti. Bu mübarek zat, bir sohbetinde buyurdu ki:

Devamını oku...