Doğru cevap verirse o bir peygamberdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 11 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Eşte İsfahânî hazretleri kıraat âlimidir. İran’da İsfahan’da doğdu. Orada meşhur âlimlerden kıraat ilmi tahsil etti. Sonra Mısır’a giderek talebe yetiştirdi. 360'ta (m. 971) Mısır'da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Şöhreti seven kimse Allahtan korkmaz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 10 Temmuz 2020

Ahmed ibn-i Ebü'l-Verd hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Bağdat'ta doğdu. Cüneyd-i Bağdadî, Haris-i Muhâsibî, Sırrî Sakatî gibi büyük zatların sohbetlerinde bulundu. Bişr-i Hâfî'nin talebesi oldu ve ondan icazet alarak talebe yetişitirdi. 263 (m. 876)’de vefat etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân okunan evden şeytanlar kaçar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 09 Temmuz 2020

Şihâbüddîn ibn-i Ebi'r-Rızâ hazretleri kıraat âlimidir. 750 (m. 1349)’da Hama'da doğ­du. Hama ile Şam'ın meşhur âlimlerinden kıraat tah­sil etti. Sonra Halep başkadısı (kâdılkudât) oldu. 791'de (m. 1389) vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Sen ne getirdin ise ben ona îmân ettim

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 08 Temmuz 2020

Alî ibn-i Battal el-Kurtubî hazretleri hadis âlimi olup Buhârî şârihlerindendir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Belensiye'de (Valencia) tah­silini tamamladıktan sonra Lûrka (Lorca) Kalesi'ne kadı tayin edildi. 449'da (m. 1057) Belensiye'de (Valencia) vefat etti. Şöyle rivayet eder:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm nazm-ı ilâhîdir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Temmuz 2020

Abdülvâhid ibn-i Âşir hazretleri kıraat ve Mâliki fıkıh âlimidir. 990 (m. 1583)’te Fas'ta doğdu. Orada ve Mısır'da tanınmış âlim­lerden ilim tahsil etti. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 1040'ta (m. 1631) Fas'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kızmanın sonu pişmanlıktır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Asker el-Mağribî hazretleri Şâzili şeyhi ve Mâliki fıkıh âlimidir. 936 (1530)’da Fas’ta Şefşâven'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şâziliyye tarikatına intisap etti. Kasrülkebîr bölgesi­ne kadı ve müftü tayin edildi. 986 (m. 1578)’de Portekizlilerle Vâdilmehâzin'de ya­pılan savaşta şehid oldu. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm karşısında hepsi aciz kaldılar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Temmuz 2020

Abdurrahman ibn-i Abdüssemî' hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 538'de (m.1144) Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Bağdad’a giderek hadis ilmi tahsil etti. Ayrıca siyer-i nebî kitapları yazdı. 621'de (m. 1224) Vâsıt’ta vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Vakıf, ibâdet değil "kurbet"tir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Abdülhakem hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 182 (m. 799)’da Mısır'da doğdu. Genç yaşta İmam-ı Şafiî hazretlerine talebe oldu ve onun takdirini kazandı. Hocasının vefatından sonra çok talebe yetiştirdi  269 (m. 882)’de Kahire'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

İnsan, yapamayacağı şeyi vadetmemeli

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Temmuz 2020

Ubeydullâh ibn-i Ebi'r-Rebî' hazretleri nahiv ve tefsir âlimidir. 599 (m. 1203)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada zamanın ileri gelen âlimlerin­den ders aldı. İşbîliye'nin Hristiyanlar tarafından işgalinin ardından Şerîş'e (Jerez), sonra da Fas’ta Sebte'ye hicret etti. Burada çok talebe yetiştirdi. 688 (m. 1289)’da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Tevâzudan daha iyi bir şey görmedim

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Temmuz 2020

Feth-i Mûsulî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Musul’da doğdu 835 (H. 220) senesinde orada vefât etti. Bişr-i Hafî'nin arkadaşıdır. Bişr-i Hâfî hazretleri gibi gibi yüksek dereceler sâhibiydi.
Bir gün Feth-i Mûsulî'ye, "sıdk nedir?" diye sorulunca, içinde demir bulunan bir ocağa elini sokup, kızgın bir demir parçasını çıkarıp elinde tuttu ve; "İşte sıdk budur" dedi. Şöyle anlatır:

Devamını oku...