Vefât ettiğimde üzerime Kur'ân-ı kerîm okuyunuz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 22 Eylül 2023

Osman Bedreddîn Efendi Anadolu'da yetişen büyük velîlerdendir. 1858 (H.1274)'de Erzurum'da doğdu. Tabur imâmlığı yapması sebebiyle Palu'ya tayini çıktı. Burada Mahmûd Sâminî hazretlerinin sohbetiyle şereflendi ve kısa zamanda tasavvufta yetişip kemâle erdi; on sekiz günde icâzet aldı. Vazîfesi sebebiyle üç-dört sene Palu'da kaldı. Bu arada hocasının sohbetlerinde bulundu. Daha sonra vazîfesi icâbı askerî taburla birlikte Dersim'e gitti. 1909 senesinde emekliye ayrılıp Harput'a yerleşti. Bundan sonra tamâmen ilimle meşgûl oldu. (H.1340) senesinde Harput'ta vefât etti. Vefâtından birkaç gün evvel vasiyetini yazdı.

Devamını oku...

Nefsini tanıyan tevazu sahibi olur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 21 Eylül 2023

Hacı Ali Muhtefî Anadolu'da yetişen büyük velîlerdendir. Rumeli'deki Tırhala'da doğdu. İstanbul'da Bayramiyye yolu büyüklerinden Hüsâm Efendiye intisab etti. 1615 (H.1024) senesinde İstanbul'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

"Arap" lügatte, güzel demektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 20 Eylül 2023

Zeyd bin Hasen Kindî hazretleri hadîs, kırâat ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 520 (m. 1126) yılında Bağdad’da doğdu. 613 (m. 1217) yılında Şam’da vefât etti. Zamanının en meşhûr âlimlerinden ders aldı. Şam’da Emevî Câmii’nde ve Kâsiyûn’daki medresede ders verirdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Velîler, gelen her türlü eziyete tahammül eder!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 19 Eylül 2023

Ahmed bin Muhammed Havâfi hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Nişâbûr’a bağlı kasabalardan Havâf’ta doğdu. 500 (m. 1106) senesinde İran’ın Tûs şehrinde 92 yaşında vefât etti. Zamanındaki âlimlerden ilim öğrendi. Sonra İmâm-ül-Haremeyn el-Cüveynî hazretlerinin talebeleri arasına girdi. Aynı zamanda evliyâlık yolunda yüksek makamlara kavuştu. Birçok talebe yetiştirdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Açlık, iyi insanın gıdâsı, ibâdet rûhunun süsüdür

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 18 Eylül 2023

Medenî İbrâhim Efendi Anadolu evliyâsındandır. Sinop-Boyabat'ta doğdu. İstanbul'da ilim tahsîli yaptı. Sonra tasavvufa meyledip Alacahisarlı Hasan Efendiden feyiz aldı. İcazet verilerek Kırım’da Kefe'ye gönderildi, bir müddet talebe yetiştirdi. Sonra Medîne-i münevvereye gitti ve orada yerleşti. 1601 (H.1010) senesinde Medîne'de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Melekler, Kur’ân-ı kerim okunan yere toplanırlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 17 Eylül 2023

Şemseddîn Haskefî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 819 (m. 1416) senesinde, Batman’a bağlı Hısn-i Keyfâ’da (Bugünkü Hasankeyf’te) doğdu. Kudüs, Kâhire ve Haleb şehirlerinde birçok âlimden ilim tahsil etti. 859 (m. 1455) senesinde Kudüs’te vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Esas âlim, ilmi ile amel edendir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 16 Eylül 2023

İbrâhim Havvâs hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinden olup, Ebû Câfer Huldî ve Sürvân-ı Kebîr'in hocasıdır. Yüksek makam ve kerâmetler sâhibiydi. Bağdât’ta doğdu. 903 (H. 291) yılında İran’da Rey’de vefât etti.

Devamını oku...

Riya için amel edenler faydasını göremezler!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 15 Eylül 2023

Ebülleys-i Semerkandî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Tefsîr, hadîs, kelâm, tasavvuf, ahlâk ve diğer ilimlerde de âlim idi. Ebû Ca’fer Hinduvânî’nin talebesidir. İlim öğrenme silsilesi, hocası yoluyla İmâm-ı Ebû Yûsuf hazretlerine ulaşır. 373 (m. 983) senesinde vefât etti. Ebülleys-i Semerkandî hazretlerinin, çok değerli eserleri vardır. En meşhûr eseri Tenbîh-ül-gâfilîn kitabıdır. Bu eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Ölümden önce olan her şeye dünyâ denir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 14 Eylül 2023

Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretleri Anadolu'da yaşayan evliyânın ve âlimlerin büyüklerindendir. 1703 (H.1115) senesinde Erzurum Hasankale'de doğdu. Siirt'in Tillo ilçesinde İsmâil Fakîrullah hazretlerinin sohbetlerinde yetişerek yüksek derecelere ulaştı. İcazet alarak Erzurum'a döndü ve talebe yetiştirdi. Bir ara İstanbul'a gitti. Mahmûd Han ile görüştü ve saray kütüphânesinde çalışmalar yaptı. Ömrünün sonlarında Tillo'ya gitti ve 1781 (H.1195) târihinde orada vefât etti. İbrâhim Hakkı hazretleri dünyâya bağlanmanın kötülüğünü bir sohbetinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Yersiz söz etmekten dilinizi tutunu

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 13 Eylül 2023

Aşçı Dede Osmanlı evliyasından olup ismi İbrâhim Efendidir. 1828 (H.1244) senesinde İstanbul'da Kandilli'de doğdu. Erzincan'a giderek. Hâlidiyye yolu büyüklerinden Şeyh Vehbi Hayyât'ın (Terzi Baba) halîfesi Hacı Fehmi Efendi’ye intisab etti. Bir hac seferinde Medîne'de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...