Hatm-i tehlîl okumanın fazîleti büyüktür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Mart 2023

Seyyid Ebû Bekr bin Ahmed hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1582 (H.990) senesinde Yemen'in Terîm beldesinde doğdu. 1643 (H.1053) senesinde aynı yerde vefât etti. Küçük yaştan itibâren ilim tahsîline başladı. Şeyhülislâm Abdurrahmân bin Şihâbüddîn'in yanında tahsîline devâm eden Ebû Bekr eş-Şelî, temel dînî ilimleri tahsîl etti. Fıkıh, hadîs, tefsîr ve tasavvuf ilimlerini ondan okudu.  
Seyyid Ebû Bekr talebelerine ve sevenlerine şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Çölde taze ekmek ikram eden zat!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Mart 2023

Ebû Bekr es-Sekkâf hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de Terîm'de doğdu. 1427 (H.831) senesinde Terîm'de vefât etti. Çocukluğunda babasının ders meclisinde bulunup küçük yaşta Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Babasının huzûrunda tasavvuf ilmini öğrendi ve mânevî derecelere kavuştu. Babası ona icâzet verdi.

Devamını oku...

Bedeninle dünyâda, kalbinle âhirette ol!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Mart 2023

Ebû Bekr bin Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1513 (H.919) senesinde Yemen’de Terîm'de doğdu. 1584 (H.992)'de Hadramût köylerinden Aynat'ta vefât etti. Küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Zamânının meşhur âlimlerinden ilim öğrendi. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

Dalâletten ve isyândan uzak olanlara ne mutlu

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Mart 2023

Ahmed bin Muhammed Sa'dân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdât’ta doğdu. Gençliğinde ilim tahsili için İran’ın Rey şehrine gitti ve büyük âlim oldu. Cüneyd-i Bağdâdî ve Ahmed Nûrî'nin rahmetullahi aleyhim sohbetlerinde yetişti. Şâfiî mezhebinde idi. Amel ve ibâdetle ilgili çok güzel sözleri vardır. Uzun müddet Tarsus'ta oturdu, konuşma ve hâlindeki kemâl ve olgunluk sebebiyle Bizans İmparatoruna elçi gönderildi. 
Allahü teâlânın rızâsına ve sevgisine kavuşmak için; haramlardan, günahlardan ve bid'atlardan mutlaka sakınmak lâzım olduğunu beyân ederdi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Bizi belâlardan kurtar yâ Rabbî!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Mart 2023

Ebû Bekr-i Nessâc hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’ın Tûs (Meşhed) şehrinde doğdu. 1094 (H.487) senesinde aynı yerde vefât etti. Ebü'l-Kâsım Gürgânî'nin ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulunup, talebelerinin ileri gelenlerinden oldu. Ayrıca Ebû Bekr-i Dîneverî ve başka âlim ve velî zâtlarla görüşüp onların sohbetlerinde bulundu. Zâhirî ilimlerde derece sâhibi olup tasavvuf yolunda ilerledi. Allahü teâlâya olan niyâz ve münâcâtları meşhurdur. Şöyle dua ederdi:

Devamını oku...

Rabbini tanıyan ona sığınır!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Mart 2023

Ebû Bekr-i Kisâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’ın Kûhistan bölgesinde doğdu. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. Ancak kendisiyle aynı asırda yaşamış olan Cüneyd-i Bağdâdî'nin 910 (H.298) senesinde vefâtından önce öldü. Cüneyd-i Bağdâdî hazretleriyle görüşüp sohbette bulundu.

Devamını oku...

Allah'ım! Ondan aldığını geri ver!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Mart 2023

Muhammed bin Ali Kettânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Bağdâtlı olup, ömrünün büyük bir kısmını Mekke'de geçirmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebesidir. Kettânî hazretleri şöyle anlatıyor:

Devamını oku...

Belâ olarak, şöhret insana yeterlidir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 14 Mart 2023

Ebû Bekr bin İyâş hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. 715 (H.97) senesinde doğdu. Meşhûr kırâat âlimi İmâm-ı Âsım'ın râvilerinden ve hadîs ilmi âlimlerindendir. Eshâb-ı kirâmın birçoğundan hadîs-i şerîf rivâyet etti ve ilim öğrendi.

Devamını oku...

Allahü teâlânın hükmüne boyun eğenler

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 13 Mart 2023

Muhammed el-Ferrâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da Nişâbur'da doğdu. Zamânında bulunan evliyânın önde gelenlerinden Ebû Ali es-Sekafî, Abdullah bin Menâzil, Ebû Bekr-i Şiblî, Ebû Bekr bin Tâhir, Ebû Muhammed Mürteiş ve başka büyüklerle görüşüp, sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip velîlerden oldu. Vaaz ve nasîhat ederek insanların kurtuluşları için gayret etti. 980 (H.370) senesinde Nişâbur'da vefât etti.

Devamını oku...

Hac mevsimi yaşanan ibretlik bir hadise

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 12 Mart 2023

Muhammed El-Ensârî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1050 (H.442) senesinde Bağdât'ta doğdu. 1141 (H.535) senesinde Bağdât'ta vefât etti.

Devamını oku...