Haleb Kadısı İbn-i Zemlikânî

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2006

İbn-i Zemlikânî, Şafii mezhebi fıkıh alimlerindendir. 1292 (H.667) senesi Şevval ayının 8. Pazartesi günü Şam’da dünyaya geldi. Babası ve dedesi de âlim ve meşhûr idiler. Soylarının, Eshâb-ı kirâmdan Ebû Dücâne Semmâk bin Hareşe hazretlerine dayandığı, buna nisbetle Semmâkî denildiği rivâyet edilmiştir...

Devamını oku...

“Sekizinci İmâm” İmâm Ali Rızâ

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2006

İmâm Ali Rızâ, “Oniki İmam”ın sekizincisidir. İmam Musa Kazım’ın oğlu, Muhammed Cevad Taki’nin babasıdır. 770 (H. 153) senesi Rebiülahir ayının onbirinde Medine-i münevvere’de dünyaya geldi. 818 (H. 203) senesi ramazan ayının yirmibirinde İran’da Meşhed (Tus) şehrinde vefat etti. Namazını Halîfe Me’mûn kıldırdı...

Devamını oku...

“Otuz Beş Yaş” ve Cahit Sıtkı Tarancı

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ekim 2006

Cahit Sıtkı Tarancı, 4 Ekim 1910’da Diyarbakır’da doğdu. Son dönemin önemli şairlerindendir. İstanbul’da Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra öğrenim için Paris’e gitti. İkinci Dünya Savaşı çıkınca geri döndü. Yakalandığı ağır hastalığın tedavisi için Viyana’ya götürüldüyse de kurtarılamadı, 1956 yılında Viyana’da öldü. Ankara’da toprağa verildi...
Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş şiirinin 1946 Şiir Yarışması’nda birincilik kazanmasıyla ününe ün kattı...

Devamını oku...

Tâbiînin büyüklerinden Ebû Abdurrahman Sülemî

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2006

Ebû Abdurrahman Sülemî hazretleri, hiçbir zorluk karşısında Kur’ân-ı kerîm okumayı ve kırâat derslerini ihmâl etmezdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadar namaza devâm ederdi. Sabahlara kadar namaz kıldığı hâlde sabah namazı vakti girince “henüz namaz kılmaya yeni başlıyoruz” gibi şevkli ve istekli oluyorum derdi. Pek cömert idi. Çok zaman yanına aldığı azığını yolda rastladığı fakir ve garîb kimselere verir, o gün aç dururdu...

Devamını oku...

“Çırağ-ı Dehli” Nasîruddîn Mahmud

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ekim 2006

“Çırağ-ı Dehli” Hindistan’da yetişen Çeştiyye yolunun büyüklerindendir. Asıl adı Nasîruddîn Mahmud’dur... Kendisine “Çırağ” lakabının verilmesi şöyle anlatılır: Nizâmüddîn Evliyâ’nın dergâhının su ihtiyâcını karşılayacak bir sarnıç inşâ edilmekte idi. Gece yapılan bu işi aksatmak için, Sultan Gıyâsüddîn Tuğluk, yağ gönderilmesini durdurdu. Bunun üzerine Nizâmüddîn Evliyâ’nın emri ile Nasîruddîn Mahmûd dereden su getirip, kandillere koydu. Su, yağ gibi yandı. Bundan sonra ona “Çırağ” lakabı verildi...

Devamını oku...

Dertlilerin sığınağı Bennân el Hammâl

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ekim 2006

Bennân-ı Hammâl hazretleri, Mısır’da yaşamış olan velilerdendir. Ebu İmran-ı Kebir’in talebesidir. Cüneyd-i Bağdâdî ile sohbetleri oldu. İbrahim Havvas ile görüşürdü. Ebü’l-Hüseyn Nuri’nin hocasıdır. Birkaç defa yürüyerek hacca gitti. Kerametleri bütün Mısır’a yayıldı. Birçok kimse onun duasını almak ve derdine deva aramak için ona koştular. Bilhassa hastalar, onun mübarek nefesinden şifa bulurlardı.

Devamını oku...

“Mısır’ın fakihi” Abdullah ibni Vehb

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ekim 2006

Abdullah ibni Vehb, küçük yaşta ilim tahsîline başladı. İlim öğrendiği hocalarının sayısı üç yüz yetmiş civarındadır. Bunların en meşhurları İmâm-ı Mâlik, Havye bin Şüreyh, Saîd bin Ebî Eyyûb, Leys bin Sa’d, Süleymân bin Bilâl, İbn-i Cüreyc, Süfyân-ı Sevrî ve Süfyân bin Uyeyne hazretleri gibi büyüklerdir. İmâm-ı Mâlik hazretlerinin derslerinde kemâle gelip olgunlaştı. İmâm-ı Mâlik hazretleri, Abdullah bin Vehb’e yazdığı mektuplarda; “Mısır’ın fakihi (fıkıh âlimi) Ebû Muhammed Müftî” diye hitâb ederdi.

Devamını oku...

Fıkıh ve hadîs âlimi Mesrûk bin el-Ecdâ

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Ekim 2006

Mesrûk bin Ecda el-Kûfî hazretleri, aslen Yemenlidir. Hazret-i Ebû Bekir zamânında Medîne-i münevvereye geldi. Daha sonra Kûfe’ye yerleşti. Kadisiye Savaşına katıldı. Geçimini Fırat Nehrinden su getirip satmakla temin ederdi. Hazret-i Ömer ona “İsmin nedir?” diye sordu. “Mesrûk bin el-Ecdâ” diye cevap verdi. Hazret-i Ömer; “Ecdâ” şeytandır. Sen Mesrûk bin Abdurrahmân’sın buyurdu. Bundan sonra bu isimle tanındı. Ecdâ lügatta, çekişip, kötü söz söyleyen mânâsına gelmektedir.

Devamını oku...

Mütevazı şair Yenişehirli Avni

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 06 Ekim 2006

Avni, on dokuzuncu yüzyıl divan şairidir. 1826’da, bugün Yunanistan sınırlarında kalan Yenişehir’de (Larissa) doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Fenarlı Sıdkı Ebu Bekr Paşanın oğludur. Arabi, Farisi ve Rumcayı çok iyi biliyordu. Vidin Valiliği sırasında Abdurrahman Sami Paşaya katiplik yaptı (1853). Daha sonra İstanbul’a geldi. Beşiktaş Mevlevihanesi Şeyhi Nazif Dede’ye damad oldu. Mustafa Nuri Paşanın Bağdat Valiliği ve Irak Müşirliği sırasında onunla birlikteydi...

Devamını oku...

“Nurlu Dede” Ömer Rûşenî

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 05 Ekim 2006

Güzelhisar’da doğup yetişen Ömer Rûşenî, ilim tahsîli için Bursa’ya geldi. Yeşil Câmi imâretinde bulunan medreseye yerleşti. Orada bir müddet zâhirî ilimleri tahsîl ettikten sonra, içinde tasavvuf yoluna girme arzusu çoğalıp, Bursa’dan ayrılarak Karaman beldesine gitti. Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin büyük kardeşi Alâeddîn Ali Aydınî’nin talebeleri arasına girdi. Daha sonra Bakü’ye giderek, Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin sohbet ve hizmetine girdi. Kısa zamanda yükselerek hocasının önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden oldu...

Devamını oku...