Allahü teâlânın sevmediği âlimler!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 04 Ekim 2023

Îneci Kasım Efendi Anadolu'da yetişen meşhur velîlerindendir. Ayıntab'da (Gaziantep) doğdu. Mısır'a giderek evliyânın meşhurlarından Şeyh Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerine intisab etti. Tasavvufta yetişip kemâle erdi. Kânûnî Sultan Süleymân, Emîr Ahmed Hayâlî hazretlerini İstanbul'a dâvet etmişti. Giderken Haleb'e uğradı. Haleb'de onu sevenler huzûruna koşup; "Efendim bize nasîhat etmesi, rehberlik yapması için talebelerinizden birini burada bırakma lütfunda bulunsanız, olmaz mı?" dediler. Bu arzularını kabûl edip, kendisine halîfelik verdiği Kâsım Efendiyi orada halkı irşâd ile vazifelendirdi. Kâsım Efendi 1562 (H.970) senesinde Haleb'de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

İhlâs sâhibi kimselerde riyâ hâli bulunmaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 03 Ekim 2023

Karabaş Ali Efendi Anadolu'da yetişen büyük velîlerdendir. 1611 (H.1020) senesi Malatya’da Arapgir'de doğdu. 1685 (H.1097) senesi hac yolunda Kal'a-i Nahl denilen yerde vefât etti. Kastamonu’ya giderek Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerine talebe oldu. Onun sohbetlerinde yetişip velîlik makamlarına yükseldi. Sonra İstanbul'a geldi ve Vâlide Atik Dergâhı şeyhi oldu. Çok talebe yetiştirdi. Ünsî Hasan Efendi ve Muhammed Nasûhî Efendi, yetiştirdiği talebelerin önde gelenlerindendir. “Tarîkatnâme” isimli eserindeki nasihatlerinden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Askerine ve cephânesine güvenen hezîmeti yaşar!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 02 Ekim 2023

Şemseddîn Ahmed Sivâsî hazretleri Anadolu'da yetişen büyük velîlerden olup Halvetiyye yolunun kolu olan Şemsiyyenin (Sivâsîyye) kurucusudur. "Kara Şems" diye şöhret bulmuştur. 1519 (H.926) senesinde Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. 1597 (H.1006) senesinde Sivas'ta vefât etti. Tokat'ta aklî ve naklî ilimleri tahsîl edip yükseldikten sonra, İstanbul'a gelip, Sahn-ı semân medreselerinden birinde müderris olarak vazifelendirildi. Sonra Zile'ye döndü. Orada ilim öğretmeye başladı.

Devamını oku...

Açları doyuran bir fakir babası

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 01 Ekim 2023

Ahmed Dede Kânûnî Sultan Süleymân devri âlim ve velîlerindendir. Kütahya'ya yakın Gırbalcı köyündendir. Halk arasında "Kalburcu Şeyhi" adıyla meşhûr olmuştur. Önce kendi memleketinin âlimlerinden ilim tahsîl etti. Sonra Şeyh Sinân Karamânî'nin hizmetinde bulundu. Abdüllatîf Efendinin sohbetlerinden çok istifâde etti. Mânevî hâllere ve makamlara kavuştu.

Devamını oku...

İstiğfâr etmek, azâbın gelmesine mâni olur!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Eylül 2023

Kâdı Muhammed Zâhid hazretleri Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlim ve velîlerin on dokuzuncusudur. Annesi Silsile-i aliyye büyüklerinden Yâkûb-i Çerhî hazretlerinin kızıdır. 1530 (H.936) senesinde Semerkand'a bağlı Hisar'ın Vahş köyünde vefât etti. Temel dînî bilgileri öğrendikten sonra tasavvufa yöneldi ve büyük velî Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerine talebe oldu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri onu tam olarak yetiştirdi. İnsanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmak husûsunda hilâfet verdi. 

Devamını oku...

Âlim, şeytana karşı daha güçlüdür!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Eylül 2023

Mustafa Kabûlî Efendi Edirne velîlerinden ve Rufâî tarîkatı büyüklerindendir. 1712 (H.1124) yılında Edirne'de vefât etti. İyi bir tahsîl ve terbiye gördü. Edirne'de mahkeme başkâtibi olarak vazîfe yaptı. Kabûlî hazretlerinin bu muhiblerine, sevenlerine söylediği sözlerden birkaçı şöyledir:

Devamını oku...

Kıyâmete kadar kabri aydınlık olan kullar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Eylül 2023

Ka'b-ül-Ahbâr hazretleri Tâbiînin meşhur velilerindendir. Yemen'de doğdu. Resûlullah Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) zamânına yetişti. Ancak İslâmiyetle şereflenmek üzere, Resûlullah'ın huzûruna çıkmak için hazırlanmıştı. Fakat Resûlullah'ın vefâtını duyunca geri döndü. Hazret-i Ömer'in radıyallahü anh hilâfeti zamânında Medîne-i münevvereye geldi. Humus'ta yerleşti. Burada hazret-i Osman radıyallahü anh zamânında 652 (H.32) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

Tîmûr Han'ı hayretler içinde bırakan zat!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Eylül 2023

Ebü'l-Hasan Türkmânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İsmi, Mahmûd bin Mevdûd’dur. Soyu, Mısır hâkimi Aybek Türkmânî'ye ulaşır. Mısır'da doğdu. 1424 (H.828) senesinde Azerbaycan’da Meraga'da vefât etti. Herat'a varıp Mîrim hazretlerinin sohbetine katıldı. Kısa zamanda icâzet alıp irşâda başladı.

Devamını oku...

Eshâb-ı kirâmı ve Ehl-i beyti sevmek

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 26 Eylül 2023

Osman Nûri Efendi İzmir'de yetişen velîlerdendir. İzmir'de doğdu. On dokuzuncu asrın sonlarında yine aynı yerde vefât etti. İzmir ve Manisa'da, daha sonra İstanbul'da ilim sâhiplerinin derslerine devâm etti. Tahsîlini tamamlayarak, hocalarından icâzet aldı. Memleketi olan İzmir'e gidip, Çorakkapı Câmii'nde imâmlık yaptı.

Devamını oku...

Hoca kâmil, talebe de uygun ise

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 25 Eylül 2023

İsmâil Şirvânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Anadolu'da Bitlis'e bağlı Şirvân'dandır. Celâleddîn-i Devânî gibi zamânın büyük âlimlerinden ilim öğrenerek yetişti. Sonra Herat'tan kalkarak Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerini ziyâret için Semerkand'a geldi. Hizmet ve huzûrunda bulunarak kemâle geldi. Sultan İkinci Bâyezîd Han zamânında Anadolu'ya gelen İsmâil Şirvânî, muhabbet ehline Nakşibendiyye yüksek yolunu anlattı. Sonra hacca gitti. 1533 (H.940) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti.

Devamını oku...