Hocasına muhabbetle bakan hak yolundadır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Ocak 2023

Demirtaş Muhammedî hazretleri Halvetiyye evliyâsının büyüklerindendir. Ömer Rûşenî hazretlerinin talebelerinden ve İmâm-ı Şa'rânî hazretlerinin de hocalarındandır. Mısır'da Hüseyniyye beldesinde 1522 (H.929) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sözün fazlası mı yemeğin fazlası mı daha zararlıdır?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Ocak 2023

Hüseyn bin Abdullah Neccâd hazretleri hadîs, usûl ve Hanbelî fıkıh âlimidir. Bağdad’da yaşadı. 360 (m. 971) yılında vefât etti. Hanbelî mezhebinin büyük âlimlerinden Ebû Hasen, Beşşâr, Ebû Muhammed Berbehârî ve daha birçok âlimden ilim öğrendi. Hadîs, usûl ve Hanbelî fıkıh bilgilerinde imam ve zamanın en büyük âlimi oldu. Eshâb-ı kiramın (radıyallahü anhüm) bir kısmını severiz deyip, diğerlerini kötüleyen Râfızîleri kendi delîlleriyle perişan etti. Müslümanları bu fitnecilere karşı uyardı. Onların doğru yoldan sapmamaları için nasihatlerde bulundu. Kıymetli bilgilerini talebelerine öğretti. Pek değerli eserler de yazdı.

Devamını oku...

Velîler, lamba gibi aydınlatırlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Ocak 2023

Muhammed Dehlevî hazretleri Çeştiyye evliyâsının büyüklerindendir. 1383 (H. 784)’de Hindistan'da Serhend'de doğdu. Delhi’de Nasîruddîn Mahmûd'un sohbetlerinde kemâle geldi. Bu zâtın en büyük talebelerinden ve halîfelerinden oldu. 1486 (H.891) senesinde Delhi'de vefât etti. Kıymetli eserler yazmış olup Bahr-ul-Me'ânî adlı eserdeki kelimeler, Kur'ân-ı kerîmin açıklamasıdır. Onun için çok kıymetlidir.

Devamını oku...

Maksadı sen olan kimseye ne mutlu Allah'ım!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 25 Ocak 2023

Ebü'l-Kâsım Dehhâk hazretleri tâbiînin büyüklerinden olup meşhûr tefsîr âlimidir. Aslen Kûfeli olup, Medine’ye giderek Eshâb-ı kirâmdan Abdullah ibni Abbâs “radıyallahü anh” hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Ondan tefsîr, hadîs gibi birçok ilimleri öğrendi. Çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İlim tahsîlini tamamladıktan sonra Belh'e yerleşerek talebe yetiştirdi. 720 (H.102) senesinde Belh'de vefât etti.

Devamını oku...

Âlimler, peygamberlerin vârisleri, dînin direkleridir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 24 Ocak 2023

Ömer Rûşenî Osmanlı âlimlerinden ve Anadolu'da yetişen velîlerdendir. Aydın vilâyetinin Güzelhisar köyünde doğdu. İlim tahsîli için Bursa'ya geldi. Orada zâhirî ilimleri tahsîl ettikten sonra, içinde tasavvuf yoluna girme arzusu çoğalıp, Karaman’a gitti. Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin büyük kardeşi Alâeddîn Ali Aydınî'nin talebeleri arasına girdi. Daha sonra Bakü'ye giderek, Seyyid Yahyâ Şirvânî hazretlerinin sohbet ve hizmetine girdi. Kısa zamanda yükselerek hocasının önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden oldu. Çok talebe yetiştirdi. İlim ve feyiz kaynağı oldu. Talebelerinin en yükseklerinden birisi, Halvetiyye yolunun kollarından olan "Gülşeniyye" kolunun kurucusu olan ve Gülşenî diye tanınan İbrâhim bin Muhammed hazretleridir. 1487 (H.892) senesinde Tebriz'de vefât etti.

Devamını oku...

Baba duydun mu? Pâdişâh Mısır seferine çıkmış!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Ocak 2023

Dede Molla Orta Anadolu'da yetişen velîlerdendir. Yavuz Sultan Selîm Hanın pâdişâhlığı sırasında yaşamıştır. Kabri, Konya'nın Çumra ilçesinde, kendi adıyla anılan Dedemoğlu köyünde olup ziyâret edilmektedir. Meşhur menkıbesi şöyle anlatılır:

Devamını oku...

Onlara sabah akşam ateş gösterilir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Ocak 2023

İbn-i Cümle hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de, Şam’da doğdu. 738 (m. 1338)’de Şam’da vefât etti. Kitabında şunları anlattı:

Devamını oku...

Ey oğlum! Ölümü seviyor musun?

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Ocak 2023

Daygam bin Mâlik hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum, vefât yeri ve târihleri kesin olarak bilinmemektedir. Kerametleri çok görüldü. Nasihatleri pek kıymetli idi. Mevlânâ Ebû Eyyûb anlatır:

Devamını oku...

Nefsini şerefli görene dîni küçük görünür

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Ocak 2023

Hasen bin Ali Cürcânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Horasan’da yaşadı. Vefât târihi kesin bilinmemekle beraber, dördüncü asırda yaşadığı bilinmektedir. Muhammed bin Ali Tirmizî’nin ve Muhammed bin Fazl’ın sohbetlerinde bulunmuş, onlardan ders almıştır. Pekçok kerâmeti ve veciz sözleri vardır. Hasen bin Ali Cürcânî hazretleri buyurdular ki:

Devamını oku...

Hiçbirimiz ölümü istemeyiz ki

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Ocak 2023

Abdullah bin Yezîd el-Mukrî hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerinden olup hadîs ve kırâat âlimlerindendir. Basra’da doğdu. Tabiînin büyüklerinden ders aldı. Basra ve Mekke’de yetmiş seneden fazla Kur’ân-ı kerîm okuttu. Yüzon yaşında iken 213 (m. 828) yılında Mekke’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...