Şâ­fiî fı­kıh â­li­mi Ebû Bekr Kaffâl

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Ekim 2008

Ebû Bekr Kaf­fâl, Fı­kıh âlim­le­rin­den­dir. 1037 (H.429) se­ne­sin­de, Di­yar­ba­kır’ın Sil­van il­çe­sin­de doğ­du. 1113 (H.507)de ve­fât et­ti. Ho­ca­sı Ebû İs­hâk’ın kab­ri ya­nı­na def­ne­dil­di.
Ebû Bekr Kaf­fâl, Şâ­fi­î mez­he­bi fı­kıh âli­mi ola­rak ye­tiş­miş­tir. O de­vir­de adı­na “Mey­yâ Fâ­ri­kîn” de­ni­len Sil­van, bü­yük bir ilim mer­ke­zi olup; bu böl­ge, Ma­laz­girt Sa­va­şın­dan çok da­ha ön­ce Müs­lü­man bel­de­si idi.

Devamını oku...

Münâ­fık­la­rın re­i­si İb­ni Ebî Se­lül

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Ekim 2008

Ab­dul­lah bin Übeyy bin Se­lûl, mü­nâ­fık­la­rın rei­si idi. Ba­şın­da bu­lun­du­ğu ni­fak şe­be­ke­si­nin yap­tık­la­rın­dan do­la­yı hak­la­rın­da âyet-i ke­ri­me­ler, hat­tâ “Mü­na­fı­kûn” adın­da müs­ta­kil bir sû­re na­zil ol­muş­tu. Bu se­bep­le Re­sû­lul­lah Efen­di­miz “sal­lal­la­hü teâ­lâ aley­hi ve sel­lem” bun­la­ra kar­şı hep ted­bir­li olur­du.

Devamını oku...

Hakkâ­ri'nin be­re­ke­ti E­bü'l-­Be­rekât

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Ekim 2008

Ebü’l-Be­re­kât Hak­kâ­rî haz­ret­le­ri, Do­ğu Ana­do­lu ev­li­yâ­sı­nın bü­yük­le­rin­den­dir. Mi­la­di 12. ve hic­ri 6. as­rın son­la­rın­da Hak­kâ­ri’de ve­fât et­ti. La­liş kö­yün­de am­ca­sı­nın in­şâ et­tir­di­ği ve ken­di­si­nin med­fûn ol­du­ğu za­vi­ye­ye def­ne­dil­di...
Ebü’l-Be­re­kât, kü­çük yaş­ta yük­sek ilim sa­hi­bi âlim­le­rin mec­lis­le­ri­ne de­vam et­ti. Genç­li­ği­nin ba­ha­rın­da ilim­le dol­du. Kal­bi Al­lah aş­kı ile yan­dı.

Devamını oku...

Ço­cuk­la­rı­mı ha­li­fe­nin ­ka­pı­sı­na bı­ra­ka­ca­ğım

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Ekim 2008

Haz­ret-i Ömer (ra­dı­yal­la­hü anh) ha­li­fe­li­ği za­ma­nın­da yok­sul ai­le­le­ri ve yaş­lı ka­dın­la­rı do­la­şır, ih­ti­yaç­la­rı­nı giz­li­ce gö­rür­dü. Ken­di­si ise sa­de bir ha­yat ya­şar ve za­ru­ri ih­ti­yaç­la­rı dı­şın­da ha­zi­ne­den pa­ra al­maz­dı. Ku­ru ar­pa ek­me­ği yer, ka­lın ku­maş­lar­dan el­bi­se gi­yer­di...

Devamını oku...

Hanbelî fıkıh âlimi Ömer bin Hüseyn

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Ekim 2008

Ömer bin Hüseyn el-Hırakî, Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 334 (m. 946) senesinde vefât etmiştir. Zamanının Hanbelî mezhebindeki meşhûr âlimlerinden ilim öğrenmiştir. Hanbelî mezhebine göre yazdığı “El-Muhtasar” adlı fıkıh kitabı en meşhûr eseridir. Diğer eserleri Bağdâd’da bıraktığı bir evde yangın sebebiyle yanmıştır.

Devamını oku...

Muhammed bin Zekeriya Efendi

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Ekim 2008

Muhammed bin Zekeriya Efendi, 1905 [1326 H.] yılında Türkistan’ın Fergana vadisindeki tarihî şehirlerden Mergilan’da dünyaya gelmiştir. Yirmi yaşına gelene kadar medrese tahsili yapmış, 1928’de Fergana vadisinde komünist idarenin tamamen hakim olarak medreseleri kapatıp ulemayı hapis, sürgün ve katletmek suretiyle “görünürdeki dinî hayatı” yok etmesi üzerine öğrenim hayatı yarıda kalmıştır.

Devamını oku...

Kederden sevince Âdile Sultan

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Ekim 2008

Âdile Sultan, Sultan İkinci Mahmud Han’ın kızı, Sultan Abdülmecid Han’ın da kız kardeşidir. Divan edebiyatı şairidir. 1825 yılında, İstanbul’da, Sultan 2. Mahmud ve Zernigar Sultan’ın kızı olarak dünyaya geldi... Babası Mahmud Han da şair bir padişahtı...

Devamını oku...

Allah'ım, bana olan vaadini yerine getir!

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Ekim 2008

Biraz sonra, tarihin en mühim, en amansız ve en büyük savaşı başlayacaktı... Muhammed aleyhisselam, Eshabıyla sabah namazını kıldılar. Sonra da Eshabına, cihad ve şehidlik hakkında hitab ettiler... Hazreti Ömer radıyallahü anh o anı şöyle anlatıyor:

Devamını oku...

Bir zekâ hârikası İbn-i Şihab ez-Zühri

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Ekim 2008

İbn-i Şihab ez-Zühri hazretleri Tâbiîn devrinin meşhûr âlim ve velîlerindendir. 672 (H.52) târihinde doğup, 742 (H.124) senesinde, Şam’da vefât etmiştir. Bir zekâ ve fazîlet hârikasıydı. Kur’ân-ı kerîmi seksen gecede ezberlemişti. Medîne-i münevveredeki “Fukahâ-i Seb’a”, yâni yedi meşhûr âlimin bildirdikleri fıkıh bilgilerinin hepsini öğrenmişti.

Devamını oku...

Ahmed Ziyâeddîn ve tövbekâr kemancı...

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Ekim 2008

Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî 1813 (H.1228) târihinde Gümüşhâne’nin Emirler Mahallesinde doğdu. 1893 (H.1311) târihinde İstanbul’da vefât etti. Kabr-i şerîfi, Süleymâniye Câmii avlusunda Kânûnî Sultan Süleymân Han Türbesinin kıble tarafındadır...

Devamını oku...