Ey Rabbim, bana merhamet et

Ebü’l-Fütûh Muhammed Tâî hazretleri hadîs âlimidir. 475 (m. 1082)’de İran’da Hemedan’da doğdu. 555 (m. 1160)’da orada vefât etti. “Kitâb-ül-erbeîn fî irşâd-is-sâirîn ilâ menâzil-il-müttekîn” adlı eserinden bazı bölümler:

Kitabıma, “Ameller, niyete göredir” hadîs-i şerîfi ile başlamak, böylece geçmiş ulemâya ittibâ etmek istedim. Fakat, kitap ve sünnete uyarak, Hazreti Ebû Bekr’in (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerîfle başlamak arzusu buna mâni oldu. Allahü teâlâ yardımcımızdır. O her şeye kâdirdir. İmam-ı Müslim, Hazreti Ebû Bekir’den (radıyallahü anh) rivâyet etmiştir. Hazreti Ebû Bekir bir gün Resûl-i ekreme (sallallahü aleyhi ve sellem) “Yâ Resûlallah! Bana bir duâ öğretin de, (evimde) o duâyı namazdan sonra okuyayım” dedi. Resûl-i ekrem buyurdu ki: 
“(Ey Ebû Bekr!) De ki: Ey Rabbim, nefsime çok zulm ettim. Günahları ancak sen mağfiret edersin. Katından olan mağfiretinle beni mağfiret et. Bana merhamet et. Sen Gafûr’sun. Rahîm’sin.” 
Bu hadîs-i şerîf sahîh olup, hadîs imamlarının doğruluğunda ittifâk ettikleri hadîs-i şerîflerdendir. Çeşitli rivâyetleri bildirilmiştir. Sahabenin en üstünü, hilâfete en lâyık olanı ve en önde geleni Allahü teâlânın seçtiği vekar menbaı, Muhammed aleyhisselâmın mağaradaki arkadaşı, Muhacirinin ve Ensârın efendisi, Sıddîk lakablı Hazreti Ebû Bekir’dir.
Fil Vakası'ndan iki sene dört ay sonra doğdu. Erkeklerin ilk Müslüman olanı, hakkı en önce kabul edenidir. Canını bu uğurda vakfetmiş, malını bu yolda harcamış, izzet ve makamı terk etmiştir. Zîrâ İslâmdan önce Mekke’de, mevki, makam ve mal sahibi, hesap ve neseb ilimlerinde âlim, rüyâ tabîr eden, sözü makbul bir zât idi. Müslüman olunca, bütün bu mevki ve makamları terk etti. Anne ve babası, kendisinden sonra Müslüman olarak Eshâb-ı kirâmdan oldular.
Peygamber efendimiz Hazreti Ebû Bekir hakkında buyurdu ki: “Hiç kimsenin malı, Ebû Bekir’in malı gibi bana fayda vermedi. Hazreti Ebû Bekir (radıyallahü anh), hicretin onbirinci senesinin Rebî’ül-evvel ayında halîfe oldu. Resûl-i ekremin vefâtından iki sene dört ay sonra, altmışüç yaşında vefât etti. Cenâze namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Resûlullah efendimizin yanına defnedildi. Yüzünün güzelliğinden veya Resûlullahın; “Sen, Allahü teâlânın Cehennemden atîkisin (azâdlısısın)” hadîs-i şerîfinden dolayı, Atîk ismi verildi.

Toplam Görüntülenme: 347

Yayın tarihi: Pazartesi, 06 Ocak 2020

Bunları okudunuz mu?