Baş tâcı köle Atâ bin Yesâr

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 07 Ağustos 2007

Atâ bin Yesâr, Tâbiîn devrinde Medîne’de yetişen büyük âlimlerdendir. Peygamber efendimizin, sallallahü aleyhi ve sellem mübârek hanımlarından hazret-i Meymûne’nin kölesidir. Kendisi gibi yüksek âlimlerden olan Süleymân, Abdülmelik ve Abdullah bin Yesâr’ın kardeşidir.
Atâ bin Yesâr hazretleri 659 (H.39) târihinde doğdu. Hazret-i Osmân’ın zamânında yaşı küçüktü. 84 yaşında 721 (H.102 veya 103) tarihinde vefât etti.

Devamını oku...

Kuşlara yem veren mecûsî

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 06 Ağustos 2007

Cüneyd-i Bağdadî hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Tasavvuf ehlinin çok tanınmışlarından olup, “Seyyid-üt-Tâife” denmekle meşhûrdur. Künyesi, Ebü’l-Kâsım’dır. Cüneyd bin Muhammed 822 (H.207)’de Nehâvend’de doğdu. Bağdat’ta büyüdü ve orada yaşadı. 911 (H.298) senesinde vefât etti.
Cüneyd-i Bağdadî, tasavvufu, dayısı Sırrî-yi Sekatî hazretlerinden öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce velî yetiştirdi. Kerâmetleri, nasîhatları, hikmetli sözleri ve ihlâslı amelleri ile meşhûr oldu...

Devamını oku...

Âmâ hadîs âlimi Yûnus bin Meysere

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 05 Ağustos 2007

Yûnus bin Meysere, Tâbiînden, hadîs âlimidir. Şam’da yaşamıştır. Âmâ idi. Birçok Sahâbîden (radıyallahü anhüm) hadîs rivâyet etmiştir.
Yûnus bin Meysere’nin Hz. Muâviye’den rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte;
“Hayr kalbe sükûnet verici, şer ise çarpıntı doğurucudur” buyurulmuştur.
Vasile bin el-Eska’dan (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte;

Devamını oku...

Silsile-i aliyyeden Alâeddîn-i Attâr

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Ağustos 2007

Alâeddîn-i Attâr, Buhârâ’da yetişen en büyük velîlerdendir. “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin on altıncısıdır. 1400 (H.802) senesinde Buhârâ’nın Cağanyân nâhiyesinde vefât etti.
Alâeddîn-i Attâr’ın babası, Buhârâ’nın zengin eşrâfından idi. Vefât edince, oğullarına çok fazla mal kaldı. Fakat Alâeddîn hiç mîrâs kabûl etmeyip, Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî’ye talebe olmayı tercih etti.

Devamını oku...

Kadın velîlerden Âişe el-Mennubiyye

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Ağustos 2007

Âişe el-Mennubiyye, Tunusludur. Kadın evliyadandır. Amcasının oğlu ile evlendirilmek istenince red etti. Ebül Hasen-i Şazili hazretlerine intisap etti. Kendi elinin emeği ile geçindi ve kazancının tamamını fakirlere ayırdı.
Bu mübarek kadının, kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Basralı hâfız Abbâd bin Abbâd

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Ağustos 2007

Abbâd bin Abbâd, meşhûr hadîs âlimlerindendir. Tam ismi, “Abbâd bin Abbâd bin Habîb bin Mühelleb bin Ebî Sufre”dir. Künyesi “Ebû Muâviye”dir. “Atakî”, “Ezdî”, “Mühellebî” ve “Basrî” nisbetleri ile de tanınmaktadır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Hicrî 181 (m. 797) târihinde recep ayının 18’inde Bağdâd’da vefât etmiştir...

Devamını oku...

Ankaralı gelin Karyağdı Hatun

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Ağustos 2007

Evlendiği adam, yağız yakışıklı bir delikanlı, kadir-kıymet bilir bir kimseymiş. Birbirlerini pek sevmişler, pek anlaşmışlar. Gel zaman git zaman, gelin kızın al duvağı solmadan kayınpeder, kayınvalide başlamışlar tazenin yüzüne bakmaya... Bir torun istiyorlar, gelin gibi elâ gözlü, oğul gibi yağız, koçyiğit, nurtopu bir torun!..

Devamını oku...

Ölmeden önce gelen zamanında gelmiştir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Temmuz 2007

Hasan-ı Basrî hazretleri Tâbiînin ve bu devirdeki evliyânın en büyüklerindendir. 641 (H.21) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 728 (H.110) senesinde Basra’da vefât etti. Bu mübarek zat, üç yüz Sahâbe ile görüşmüştür. Bu bakımdan Tâbiînin önde gelenlerinden olup ilim ve fazileti, zühd ve takvâsı ile meşhurdur.
Hasan-ı Basrî hazretleri, zamânın halîfesi Ömer bin Abdülazîz’e yazdığı mektupta dünyânın boş olduğunu şöyle anlattı:

Devamını oku...

Şehit âlim El-Buveytî

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Temmuz 2007

Büyük âlim ve velî Buveytî, İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin vefâtından sonra, onun yerine geçerek, birçok âlim yetiştirmiş ve devlet adamlarının da i’timâdını kazanmıştır. Ancak bu mübarek zatı çekemeyen hased eden kimseler, onu Irak’taki İbn-i Ebî Dâvûd’a mektûb yazıp şikâyet ettiler. İbn-i Ebî Dâvûd da Mısır Valisine mektûb yazıp, Buveytî’yi imtihan etmesini istedi. O da imtihan etti ve herhangi bir cevap yazmadı. Çünkü onun Buveytî hazretleri hakkındaki görüşü müsbetti.

Devamını oku...

Anadolu velîlerinden Cemâl Halîfe

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Temmuz 2007

Büyük velî Cemâl Halîfe, Aksaray’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1526 (H.933) senesinde İstanbul’da vefât etti.
Cemâl Halîfe, Habîb-i Ömer Karamânî’nin hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Tasavvuf yolunda yükseldi. Hocası, ona insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmak ve talebe yetiştirmek husûsunda icâzet verdi. O da, Aksaray’dan İstanbul’a geldi. Hemşehrisi ve akrabâsı Sadrâzam Pîrî Mehmed Paşa kendisine bir dergâh yaptırdı. Bu dergâhta talebe yetiştirmekle meşgûl olan Cemâl Halîfe, insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatıp onların saâdete ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaları için gayret etti...

Devamını oku...