Dinde bir bidat, bir sünneti yok eder!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 24 Haziran 2021

Abdullah bin Abdân Ahvâzî hazretleri hadîs âlimidir. Yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. İran’ın güneyindeki Civâlîk’de doğdu ve 306 (m. 919)’da vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Dinî bir hükmü, şerî bir delille kaldırmak!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 23 Haziran 2021

Molla Mehmed Emin Efendi Osmanlı kıraat âlimidir. İstanbul’da doğdu. Babası Osmanlı reîsül-kurrâlarından Abdullah Eyyûbî’dir. Babasının yanında hıfzını tamamladı, tecvid ilmini ve kırâat-i aşereyi ondan tahsil ederek icâzet aldı. Eyüp Camii’nde imam ve şeyhülkurrâ oldu. Meclis-i Maârif başkanlığı yaptı. 1275 (m. 1859)’da vefat etti. “Tuhfetü’l-Emîn fî vukûfi’l-Kur’âni’l-mübîn” isimli eserinde, nâsih ve mensuh âyetlerle ilgili şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...

Verilen nîmetlere az şükrediyorsunuz!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 22 Haziran 2021

Hibetullâh Muhammed el-Hatîb hazretleri tefsir ve Şafii fıkıh âlimidir. 1244 (1828) yılında Şam'da doğdu. Tahsil hayatına babasından ders ala­rak başladı. Sonra da Nuriyye Medresesi'nde ve Emeviyye Camii'nde sürdürdü. İcazet alarak çok talebe yetiştirdi. 1311 (m. 1893)’de Şam'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 21 Haziran 2021

Seyyid Emîr Alî Melîhâbâdî hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. Hindistan’da Eved şehrine bağlı Melîhâbâd kasabasında doğdu. Delhi’de Seyyid Nezîr Hüseyin’in derslerine katıldı, Kalküta’da Medrese-i Âliye’de başmüderrislik görevine tayin edildi. Nedvetü’l-ulemâ’nın rektörü Abdülhay Hasenî tarafından Nedvetü’l-ulemâ’ya davet edildi. 1858 (m. 1919)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Müslüman Allah'tan başkasından korkmaz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 20 Haziran 2021

Ebû Türâb Nahşebî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Horasan’ın evliyâlarından idi. Hâtim-i Esâm ile sohbet etmiştir. Şafiî mezhebinde fıkıh âlimi idi. Aynı zamanda Ahmed bin Hanbel’den de ilim almıştır. Ebû Abdullah Celâ’nın ve Ebû Abîd Bûsrî’nin hocasıdır. 245 (m. 859) senesinde Basra çölünde namaz kılarken vefât etti.

Devamını oku...

Allahım, senden güzel ahlâk isterim

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 19 Haziran 2021

Ziyâüddîn Ömer Mevsılî hazretleri Hanefî fıkıh ve hadis âlimidir. 557’de (m. 1162) Musul’da doğdu.Tahsilini Bağdat’ta yaptıktan sonra Halep, Şam, Kudüs gibi ilim merkezlerinde hadis rivayet etti. 622’de (m. 1225) Şam’da vefat etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Devamını oku...

Herkes mülkünü dilediği gibi kullanabilir mi?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 18 Haziran 2021

Kayserili Mesud Efendi Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. Kayseri’ye bağlı Ağırnas köyünde doğdu. İlk tahsilini doğduğu köyde tamamladıktan sonra Hacı Torun Efendi’den icâzet aldı. 1877 yılında Kayseri Müftüsü oldu. Ardından İstanbul’a gitti 1311 (m. 1894)’de İstanbul’da vefat etti. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye üzerine yazdığı "Mir’ât-ı Mecelle" isminde bir eseri vardır. Bu kitabında Mecelle’den birkaç madde şöyledir:

Devamını oku...

Ey akıl sahipleri, ibret alınız!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 17 Haziran 2021

Cemâlüddîn ibn-i Mûsâ Merrâküşî hazretleri tefsir ve hadis âlimidir. 787’de (m. 1385) Mekke’de doğdu. Aslen Fas’ta Merakeşli olup küçük yaştan itibaren Mekke ve Medine’de büyük âlimlerden ilim tahsil etti. 823’te (m. 1421) Mekke’de vefat etti  “Nüzhetü’n-nazar” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Devamını oku...

Kötü arkadaş, zehirli yılandan da kötüdür

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 16 Haziran 2021

Kâdî İsfehânî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 585 (m. 1189) senesinde İsfehan’da vefât etti. Fıkıh ilmini Şehîd Muhammed bin Yahyâ’dan öğrendi. Başka âlimler ile de görüşüp, kendilerinden istifâde etti. Birçok ilimlerde, bilhassa hılâf ilminde çok yükseldi. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Doğru din âlimlerine mürşid denir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 15 Haziran 2021

Alî bin Süleymân Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Filistin’de Nablus’a bağlı Merdâ beldesinde doğdu. Şeyhülislâm Ebû Ömer Medresesi’nde tahsil gördü. Şam’da Hanbelî kadılığı yaptı. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...