Edebi öğrendiğin zâta karşı edepli ol

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 03 Temmuz 2023

Hace Hasan Attâr, Silsile-i aliyye büyüklerinden Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin oğludur. Dedesi Şâh-ı Nakşibend hazretleri küçük Hasan'ı çok severdi. Ona husûsî bir sevgisi vardı.

Hâce Hasan Attâr hazretleri, babası ve aynı zamanda hocası olan Alâeddîn-i Attâr hazretlerinin tasavvuftaki yolunu anlatan bir eser yazmıştır. Bu kitapta buyuruyor ki:

Devamını oku...

Buhârâ çarşısındaki nûr yüzlü zât

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 02 Temmuz 2023

Şeyh Evliyâ-i Kebîr, Abdülhâlık-ı Goncdüvânî hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerindendir. Buhârâ’da yaşadı. On üçüncü asrın ortalarında vefât etti. Önceleri Buhârâlı bir âlimden ilim tahsîl ediyordu. Bir gün, Buhârâ çarşısında nûr yüzlü bir zât gördü. Elinde bir paket olduğu hâlde yürüyordu. Gönlü bu zâta meyletti. 

Devamını oku...

Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 01 Temmuz 2023

Seyyid Nûreddîn Efendi İstanbul'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 1652 (H.1062) senesi İstanbul'da doğdu. Zamânın büyük velîlerinden olan Şeyh İbrâhim Nakşî Sünbülî hazretlerinin terbiyesinde yetişti. Yirmi yedi yaşında hocasından aldığı maddî ve mânevî ilimleri tamamlayarak hilâfet makâmına yükseldi. Hocasının vefâtı üzerine Sünbül Efendi Dergâhının şeyhi oldu. Bu dergâhda altmış dokuz sene talebe yetiştirdi. 1747 (H.1160) senesinde İstanbul'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Az gül, çok sus ve az konuş

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 30 Haziran 2023

Ömerî Karamânî hazretleri Osmanlı evliyasındandır. Niğde'nin Ortaköy kasabasında doğdu. Azerbaycan’da Seyyid Yahyâ Şirvânî'nin sohbetlerine devam ederek yüksek derecelere kavuştu. Sonra hocasından izin alarak Anadolu'ya geri döndü. Bir süre Ankara'da kaldı ve Hâcı Bayram-ı Velî hazretlerinin nûrlu kabirlerini sık sık ziyâret ederek çok feyizlere kavuştu. Akşemseddîn hazretlerinin sohbetlerine de devâm etti. Kayseri'de Şeyh İbrâhim ve evliyânın büyüklerinden Emîr-i Kayserî ile sohbetlerde bulundu. 1496 (H.902) senesinde Amasya'da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Doğru söylüyorsan şifâya kavuşursun!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 29 Haziran 2023

Habîb-i Acemî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hasan-ı Basrî, İbn-i Sîrîn, Bekir bin Abdullah el-Müzenî gibi büyüklerle sohbet etti. 738 (H.120)'de vefât etti.

Devamını oku...

Kim söylerse söylesin hakkı kabul et

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 28 Haziran 2023

Göncüzâde Kâsım Efendi Osmanlı evliyasındandır. 1761 (H.1175) yılında Kayseri'de doğdu. Hâdimizâde Mehmed Emîn Efendinin sohbetlerine katıldı. Uzun yıllar onun derslerine ve hizmetine devâm ederek icâzet aldı. Hocasının isteği üzerine Kayseri'de ilim öğretmeye başladı. 1842 (H.1258) yılında orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Azarlaması çok olanın arkadaşı az olur!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 27 Haziran 2023

Geredeli Abdullah Efendi Osmanlı evliyasındandır. Bolu’nun Gerede kazasında doğdu. On dokuzuncu asrın sonlarında yaşadı. Tasavvufta Mustafa Sâfî Efendinin derslerinde ve sohbetlerinde kemâle erdi. 1853 senesinde yapılan Rusya seferine katıldı. Bu seferde cihâd etti. Silistre muhâsarasında bulundu. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Yeni olan her şey eskir, gençler ise ihtiyarlar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 26 Haziran 2023

Mahmûd bin Abdürrahmân hazretleri Osmanlılar zamânında Anadolu'da yaşayan evliyânın büyüklerindendir. Gavs-ül-Memdûh ismi ile şöhret buldu. 1760 (H.1174) senesinde Tillo'da doğdu. İsmâil Fakîrullah hazretlerinin torunlarından olup İbrâhim Hakkı Erzurûmî'nin talebesidir. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün dostların mezar kapısından dönerler

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 25 Haziran 2023

Ahmed Gavsî Dede Mevlevî şeyhlerindendir. İstanbul'da doğdu. Bursa Mevlevîhânesi Şeyhi olan Sâlih Dede Efendiye talebe oldu. Hocasının emri üzerine Konya'ya gitti. Sâlih Dede Efendinin vefâtından sonra İstanbul'a geldi. Galata Mevlevîhânesi Postnişînliğine tâyin edildi. 1697 (H.1109) senesinde İstanbul'da vefât etti. Sohbetlerinde Mesnevi’den anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Mal sevgisinin zararı zehirden çoktur!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 24 Haziran 2023

Şemsüddîn Gamrî hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Şâfiî mezhebî fıkıh âlimidir. 1384 (H.786) senesinde Mısır'ın Gamr bölgesinde doğdu. Kâhire'de Câmi'ul-Ezher’de ilim tahsil etti. Ömer el-Vefâî Ahmed ez-Zâhid'in sohbetlerinde bulunarak kemâle erdi. 1445 (H.849) senesi Mahallet-ül-Kübrâ denilen yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...