Kalbe sıkıntı veren iki haslet

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 23 Aralık 2022

Uşşâkî Seyyid Mehmed Efendi Halvetiyye yolu büyüklerinden olup, Uşşâkîlik tarikatında pîr-i sânî sayılır. Edirne'de doğdu. Hasan Sezâî hazretlerine talebe oldu. Şeyh Sezâi'nin vefatından İstanbul'a gitti. Uşşâkiyye tarikatını ihya ederek, bu yolda çok talebe yetiştirdi. 1751 (H. 1164) senesinde İstanbul'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Şöhreti seven kişi Allah'tan korkmaz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 22 Aralık 2022

Mahmûd Hulvî Efendi İstanbul'da yetişen meşhur velilerdendir. 1574 (H. 982) senesinde İstanbul'da doğdu. Genç yaşta süvariliğe heves etti ve emsallerinin teşvikiyle, Divân-ı Hümâyûn çavuşu oldu. Bir süre sonra, Halvetiyye yolunun, Sünbüliyye koluna mensup olan Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhi Zarîfî Hasan Çelebi'nin sohbetlerine devam etti. Zarîfî Efendi de ona tasavvufta talebeleri yetiştirmek için icazet verdi. 1654’te (H. 1064) vefat etti.

Devamını oku...

Her azanın farklı şükrü vardır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 21 Aralık 2022

Ahmed Hansevî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Hindistan'ın Pencab bölgesinin Hansi şehrinde doğdu ve oraya yetişti. Bir camide hatiplik yaparken, Ferîdüddîn Genc-i Şeker ile tanışınca, her şeyi terk etti. Onun sohbetlerinde üstün derecelere yükseldi. Miladi on üçüncü asrın başlarında Hansi kasabasında vefat etti. Vefatından sonra kendisini rüyada gördüler. Hâlini sordular. "Beni kabre koydukları zaman, iki azap meleği geldi. Arkalarından iki melek daha geldi. "O, akşam namazından sonra kıldığı iki rekât namaz ve farz namazdan sonra okuduğu Âyet-el-kürsî hürmetine bağışlandı." dediler." buyurdu.

Devamını oku...

Gönül almak altından daha kıymetlidir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 20 Aralık 2022

Seyyid Muhammed Ezherî hazretleri İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da Şîrâz’da doğdu. Mısır'da Câmi'ul-Ezher Medresesine gitti. Tahsîlini tamamladıktan sonra, Tebrîz'e yerleşti. Orada, Şeyh Şihâbüddîn-i Tebrîzî'ye intisab etti. Kemâle geldikten sonra, icazet verilerek Geylân taraflarına gönderildi.1358 (H.760) senesinde Lenger-Künân mevkiinde vefât etti.

Devamını oku...

Ölülerin ruhuna okuyup bağışlamak

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 19 Aralık 2022

Cemâleddîn-i Aksarâyî hazretleri Anadolu'da yetişen âlimlerden ve evliyâdandır. Aksaray'da doğdu. Aksaray'da ilim tahsilinden sonra Amasya'ya giderek Fahreddîn İlyâs Rûmî'den ders aldı. Amasya kâdılığına ve Dârü'l-ilim müderrisliğine getirildi. Sonra Aksaray'a döndü. Zincirli Medresesine müderris tayin edildi. 1389 (H.791) senesinde Aksaray'da vefat etti.

Devamını oku...

Tövbeyi geciktirenler kibirli olanlardır!

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 18 Aralık 2022

İshak Cemâleddîn Efendi Anadolu'da yetişen âlimlerden ve evliyâdandır. Aksaray'da doğdu. Konya Medreselerinde çeşitli âlimlerden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Meşhûr Osmanlı âlimleri, Kâdızâde, Molla Muslihuddîn Kastalânî ve Kestelli gibi zâtlardan ilim öğrendi. Bir müddet müderrislik yaptı. Tasavvufta Halvetiyye yolu büyüklerinden Molla Yahyâ Şirvânî'nin halîfelerinden Habîb Ömer-i Karamânî'ye bağlandı. 1526 (H.933) senesinde İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ise

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 17 Aralık 2022

Molla Sâlih Çelebi Osmanlı Devleti zamânında Anadolu'da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve devlet adamlarındandır. 1493 (H.899) senesinde Kosova’da Volçitrin'de doğdu. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra, İstanbul'da İbn-i Kemâl Paşanın derslerine devâm etti. İcâzet aldıktan sonra, Edirne'de müderrislik, Halep, Şam Mısır kâdılığı yaptı. Emekliye ayrılıp İstanbul'a yerleşti. 1563 (H.973) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kul, günah işlemekten nasıl korunabilir?

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 16 Aralık 2022

Tosyalı Mustafa Çelebi Osmanlı âlim ve devlet adamlarındandır. 1491 (H. 895) senesinde Kastamonu-Tosya'da doğdu. İlk medrese tahsîlini memleketinde gördükten sonra İstanbul'a gelip, Sahn-ı Semân medreselerinde okuduktan sonra devlet hizmetine alındı. Yavuz Sultan Selîm Hanın iltifâtına mazhâr olup, Dîvân-ı Hümâyûn kâtipliğine tâyin edildi. Sonra Reîs-ül-küttâblık ve Nişancılık makâmına kadar yükseldi ve burada emekli oldu. 1567 (H.975) yılında İstanbul'da vefât etti.

Devamını oku...

Hoş geldiniz, biz o zatın talebeleriyiz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 15 Aralık 2022

Celâleddîn Tebrîzî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İran’da Tebriz’de doğdu. Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinden ilim öğrenip feyz aldı. Ferîdüddîn-i Attâr hazretlerinin nazarlarından istifâde etti. Hâce Muînüddîn-i Çeştî hazretlerinin vefâtından önce Hindistan taraflarına gitti. Onun sohbetleriyle de şereflendi. Kutbüddîn Bahtiyâr Kâkî ve Behâüddîn Zekeriyyâ ile sohbet etti. Bir vakitler Çin taraflarına gitti. Oranın insanlarının da huzur ve saâdete kavuşmaları için çalıştı. Bir dağ köyünde ikâmet etti. O köylüler ve çevre sâkinleri hep kâfir idi. Onun bereketiyle, bulunduğu köy ve çevresindekiler Müslüman olmakla şereflendiler. Bir dergâh inşâ ettiler...

Devamını oku...

Farzın yanında nâfilenin hiç kıymeti yoktur

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 14 Aralık 2022

Kutb-i Rabbânî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İsmi, Muhammed olup 1260 (H. 658)’de Hindistan'ın Pânipüt şehrinde doğdu. Küçük yaşta Şerefüddîn Ebû Ali Kalender hazretlerinin terbiyesine verildi. 1363 (H.765) yılında orada vefât etti. Birçok kıymetli eser de yazdı. “Fevâid-ül-Füâd” kitabında şöyle buyurmaktadır:

Devamını oku...