Helâle harama riâyet etmeye mecbûruz

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Temmuz 2023

İbrâhîm bin Muhammed Nasrabâdî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. Nişâbûr’da doğdu. İlim öğrenmek için Bağdâd, Mısır, Şam ve başka yerlere gitti. Ebû Bekr Şiblî, Ebû Ali Rodbârî, Ebû Muhammed Mürteiş ve daha birçok büyük âlimle görüşüp, kendilerinden ilim öğrendi. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti ve 367 (m. 977) yılında orada vefât etti.

Devamını oku...

O zâtı duyunca bu hâle geldin, ya görseydin!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Temmuz 2023

Osman el-Hattâb hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1397 (H.800) senesinde Kudüs’te vefât etti. Zamânında bulunan meşhûr âlimlerin sohbetleriyle yetişen Osman el-Hattâb, Ebû Bekr-i Dûkdesî hazretlerinin sohbetlerine devam ederek tasavvufta yüksek derecelere kavuştu.

Hanefî mezhebi âlimlerinden Şeyhülislâm Nûreddîn et-Trablûsî ve Mâlikî âlimlerinden Seyyid Şerîf el-Hattâbî, Osman el-Hattâb’ın şöyle anlattığını haber veriyorlar:

Devamını oku...

Velîlerin hayatını okumak iyi huylu olmaya sebeptir

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Temmuz 2023

Hamdûn-ı Kassâr hazretleri fıkıh, hadîs ve tasavvuf âlimlerindendir. Evliyânın büyüklerinden olup, vecîz sözleri, tatlı ve tesirlidir. 884 (H.271)te Nişâbûr'da vefât etti. Hamdûn-ı Kassâr'ın yüksek derecesi, güzel hâlleri ve hikmetli sözleri yayılınca, bâzı büyük zâtlar kendisine mürâcaat edip; "Artık konuşunuz, halka nasîhat ediniz" diye ısrâr ettiler. Kendini buna lâyık görmeyip; "Bir kimse, sustuğu zaman din bozulur, konuştuğu zaman bozukluk kalmaz ise, böyle bir zâtın konuşması doğru olur. Bizim gibilerin halka nasîhat etmesi uygun olmayıp, kalplere tesir etmez. Kalplere tesir etmeyecek sözü söylemek, ilmi hafife almak ve dîni küçümsemek olur" buyurdu.

Devamını oku...

Allahü teâlâ dostlarını muhafaza eder

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Temmuz 2023

Muhammed Kabbârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 662 (m. 1264) senesinde İskenderiyye’de vefât etti. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

İyiliğe karşı, iyilik yapmak insanlık vazîfesidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Temmuz 2023

Abdülhalîm Çelebi Sultan 2. Bâyezîd ve Yavuz Sultan Selîm devri Osmanlı âlim ve velîlerindendir. Kastamonu’da doğdu. Zamânın âlimlerinden ayrıca Molla Alâeddîn-i Arabî'nin hizmetlerinde bulunup, naklî ve mânevî ilimleri ondan tahsîl etti. Yavuz Sultan Selîm Han Trabzon'da vâliyken Abdülhalîm Çelebi'yi kendine hoca edinip, talebe oldu ve ondan feyiz aldı. Pâdişâh olunca, onu yine yanından ayırmadı. Devamlı birlikte olmak ister ve kendisiyle ilmî sohbetlerde bulunurdu. Mısır Seferinde beraberinde götürdü. 1516 (H.922) senesinde, Yavuz Sultan Selîm Han ile birlikte gittiği Mısır Seferi dönüşünde, Şam'da vefât etti. Bir defasında padişaha şunları anlattı:

Devamını oku...

Hiçbir mümini incitme ve sakın eziyet etme!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Temmuz 2023

Hakîm-i Tirmizî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Afganistan’da Tirmiz'de doğdu. Küçük yaşta tahsil hayâtına başladı. Tirmiz'de ilim tahsilinden sonra Mekke-i mükerremeye gitti. Burada büyük âlimlerden ders aldıktan sonra Tirmiz'e döndü ve talebe yetiştirdi. Ebû Türâb Nahşebî, İbn-i Celâ gibi velîlerle sohbet edip onlardan istifâde etti. 932 (H.320) senesinde Nişâbûr'da şehîd edildi.

Devamını oku...

Herkes yahşî biz yaman, herkes buğday biz saman

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Temmuz 2023

Bağırganî Süleymân Ata, Türkistan evliyâsının büyüklerindendir. Hoca Ahmed Yesevî'nin talebe ve müridlerinden olup, 1186 (H.582) senesinde vefât etti. Süleymân Ata'nın zaman zaman talebelerine söylediği şu iki sözü de söylene söylene günümüze kadar gelmiştir: "Her gördüğünü Hızır bil, her geceyi kadir bil." "Herkes yahşî (güzel, iyi) biz yaman, herkes buğday biz saman."

Devamını oku...

Ey tavır ve hareketleri güzel olan âşıklar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Temmuz 2023

Hakîm Senâî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1071 (H.464) senesinde Afganistan’da doğdu. 1140 (H.535) senesinde orada vefât etti. Zamânının âlimlerinden okuyup üstün bir dereceye yükseldi. Horasan'a geldiğinde Yûsuf-i Hemedânî hazretlerinin sohbetlerine katılıp talebesi olmakla şereflendi. Tevhîd, ilâhî bilgiler ve hakîkatlerle ilgili şiirler söyledi. Ferîdüddîn-i Attâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa'dî Şîrâzî ve Hâfız gibi kendisinden sonra gelenler şiirlerinden istifâde edip nazireler yazdılar. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri kendini Senâî'nin tâbilerinden saydı ve; "Attâr ruh, Senâî de onun iki gözü idi. Biz Attâr'ın ve Senâî'nin izinde yürüdük" demiştir.

Devamını oku...

İki cihan saadetine kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Temmuz 2023

Hâfız Sa'dullah hazretleri Hindistan velîlerinden ve büyük İslâm âlimidir. Ecmir şehrinde 1740 (H.1152) senesinde vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu ve İmâm-ı Muhammed Ma'sûm hazretlerinin oğlu ve halîfesi olan Muhammed Sıddîk hazretlerine talebe oldu. O büyük zâtın huzûrunda, Müceddidiyye yolunda kemâle geldi ve talebe yetiştirdi. Mazhâr-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin, kendilerinden ilim ve feyiz aldığı hocaları arasında en büyükleri olan dört zâttan biridir. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Talebe, sâdık olan tâlib demektir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Temmuz 2023

Akşehirlizâde Osman Efendi Kayseri evliyâsındandır. 1734 (H.1147) yılında Konya'nın Akşehir kazâsında doğdu. İlk tahsîlini Akşehir'de tamamladıktan sonra Konya ve Kayseri'de çeşitli âlimlerden dersler aldı. 1755'te İstanbul'a giderek Ruûs-ı Hümâyûn imtihânına girdi, ehliyetini ispat ederek doğum yeri olan Akşehir'e geri döndü. Konya'nın Hadim kasabasına giderek Hâdimî Efendinin ders ve sohbetleriyle ilimde kemâl derecesine kavuştu. Hocasından icâzet aldıktan sonra yine onun işâreti üzerine Kayseri'ye yerleşen Osman Efendi orada evlendi. Yüzlerce talebe yetiştirdi. 1811 (H.1226) yılında Kayseri'de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...