Çok yemek yiyen, nefsinin kölesidir!

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Ekim 2023

Hâce Kutbüddîn-i Bahtiyâr hazretleri Hindistan'da yetişen büyük velîlerdendir. 1173 (H.569) senesinde, Mâverâünnehir'de Ûş kasabasında doğdu. Hâce Muînüddîn-i Çeştî hazretlerine intisab ederek evliyalık yolunda yükseldi. 1235 (H.633) senesinde Hindistan'da Delhî'de vefât etti.

Devamını oku...

Peygamberlerden sonra, insanların en iyisisiniz

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Ekim 2023

Bendegî Mahdûm-i Cihâniyan hazretleri Çeştiyye yolunun ileri gelenlerindendir. "Kutb-i Zaman" ismiyle de tanınır. Hindistan’da 1307 (H.707) yılında doğdu, 1383 (H.785) yılında Gücerât'ın Ahmedâbâd şehrinde vefât etti. Şeyhülislâm Rükneddîn Ebü'l-Feth Kuraşî'nin talebesi, Nasıruddîn Mahmûd'un halîfesidir. Nâsıruddîn Mahmûd da Nizâmüddîn Evliyâ'nın halîfesiydi. Delhi'ye giderek Sultân Muhammed Tuğluk Şah zamânında ona şeyhülislâmlık makâmı ve büyük bir dergâh verildi. “Hızâne-i Celâlî” isimli eseri meşhurdur.

Devamını oku...

Allahü teala zaman ve mekândan münezzehtir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Ekim 2023

İmâm-ı Kuşeyrî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs ve kelâm âlimi olup adı Abdülkerîm’dir. 986 (H.376) senesinde Horasan'ın Üstuvâ nâhiyesinde doğdu. Nişâbûr'da büyük velîlerden Ebû Ali Dekkâk ile karşılaşarak tasavvuf yolunda büyük merhaleler katetti. Hocasının emriyle Muhammed ibni Bekr-i Tûsî'den fıkıh, Ebû Bekr ibni Fûrek'ten kelâm ve usûl-i fıkıh, Ebû İshâk İsferâînî'den kelâm ilmini öğrendi. İcazet verilerek vefat edinceye kadar ders verdi. 1072 (H.465) senesinde Nişâbûr'da vefât etti.

Devamını oku...

Melekler, o namazı göğe çıkarır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 13 Ekim 2023

Kuşadalı İbrâhim Halvetî Efendi Osmanlı fıkıh âlimlerinden ve Halvetiyye tarîkatının Şa'bâniyye kolunun büyüklerindendir. 1774 (H.1188) senesinde Aydın’ın Kuşadası kasabasında doğdu. İstanbul'a gelerek, Fâtih'te Feyziyye Medresesinde Emîn Efendiden ders aldı. Sonra Fâtih'teki Atpazarı Dergâhında bulunan Beypazarlı Şeyh Ali Efendiye intisab ederek Halvetî-Şa'bânî yolunda kemale erdi ve icazet alarak Fâtih'te, Çarşamba Pazarı civârında talebe yetiştirdi. Hacdan dönerken Mekke ile Medine arasında Rabih'te 1847 (H. 1263)’te vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Muhabbetin şartlarına son derece dikkat edin

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 12 Ekim 2023

İbrâhim Sıdkı Efendi Kıbrıs'ta yetişen velîlerdendir. On dokuzuncu asırda yaşadı. Tahsil için Anadolu'ya gelip zamânın âlimlerinden ilim öğrenen İbrâhim Efendi, tahsîlini tamamladıktan sonra Kıbrıs'a döndü. Çok talebe yetiştirdi Kıbrıs'ın Baf kasabasında vefat etti. Çok kerametleri görüldü.

Devamını oku...

Huşû ile kılınan namaz kurtuluş vesilesidir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 11 Ekim 2023

Hâfız Ali Efendi Kıbrıs'ta yetişen velîlerdendir. 1846 (H.1262) senesinde Kıbrıs'ın Limasol şehrinde doğdu. Tahsil çağına gelince, İbrâhim Sıdkı Efendinin ders verdiği medreseye devâm etti. İbrâhim Efendiden Kâdiriyye tarîkatında icâzet aldı. Hocasının vefâtından sonra yerine geçerek insanlara doğru yolu anlatmaya çalıştı. 1926 (H.1345) senesinde Kıbrıs'ın Baf kasabasında vefât etti.

Devamını oku...

Hocanın ölüm ânında ne işe yaradığını görelim!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 10 Ekim 2023

Kerîmüddîn Ebdâlî hazretleri Hindistan'ın büyük velîlerinden olup Kâbil ile Lâhor arasında, Osmanpûr beldesindendir. 1640 (H.1050) senesinde vefât etti. İlk tahsîline memleketinde başladı. Daha sonra Lâhor'a gitti. Oradan Serhend’e giderek İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetleriyle şereflendi, feyiz ve himmetlerine kavuştu. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin feyiz ve himmetleri o kadar çok ve kuvvetliydi ki, daha sohbet olmadan, sâdece huzûrunda bulunmakla Kerîmüddîn'in hâli değişti. İnâyetlere kavuştu. Misline rastlanamayan bereketli nazarlar (bakışlar) altında, kısa zamanda çok ilerledi. Hazret-i İmâm ona icâzet verdi. İcâzet ile şereflendikten sonra memleketine dönerek talipleri yetiştirdi...

Devamını oku...

Sana birinci vasiyetim ilmihâlini iyi öğren

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 09 Ekim 2023

Ebû İshâk Kâzerûnî hazretleri büyük velîlerden olup Çin, Hindistan, İran ve Anadolu'da İslâmiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen âlim ve mücâhidlerdendir. İsmi İbrâhim bin Şehriyâr'dır. 963 (H.352) senesinde İran’da Şîrâz civârındaki Kâzerûn kasabasında doğdu. 1034 (H. 426) senesinde Kâzerûn'da vefât etti. Kur'ân-ı kerîm okumayı ve temel dînî bilgileri öğrendikten sonra Ebû Abdullah Hafif'in derslerine devâm etti. Zâhirî ve bâtınî ilimleri tahsîl etti.

Devamını oku...

"Kayyûm-i Zaman" Muhammed Sibgatullah

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 08 Ekim 2023

Muhammed Sibgatullah hazretleri Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin büyük oğlu, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin de torunudur. "Kayyûm-i Zaman" ismiyle meşhûrdur. 1624 (H.1033) senesinde Hindistan'da Serhend şehrinde doğdu. İmâm-ı Rabbânî hazretleri onu görür görmez; "Esselâmü aleyküm Molla Sibgatullah" buyurdu. Sonra mübârek yüzünü, o çocuğun kulağına yaklaştırıp, kimsenin duymadığı gizli gizli bir şeyler söyledi. Husûsî sırları, kendilerine mahsus ilim ve mârifetleri müjdeledi. İmâm-ı Ma'sûm'un huzûrunda yetişti. Zâhirî ve bâtınî ilimlerin ve kalbe âit ince mârifetlerin tamâmını ondan öğrendi. Yüksek babasının emir ve işâretiyle talebe yetiştirmeye başladı. 1710 (H.1122) senesinde vefât etti.

Devamını oku...

Sonsuz kurtuluşa kavuşabilmek için

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 07 Ekim 2023

Muhammed Seyfullah hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1743 (H.1156) senesinde doğdu. Kayyûm-i Cihan ismiyle meşhur oldu. Önce babası Gulâm Muhammed Ma'sûm-i Sânî'nin teveccüh ve feyizleriyle yetişti. Onun vefâtından sonra da kardeşi Şâh Gulâm Muhammed'den feyiz alarak yetişti ve icâzet aldıktan sonra talebe yetiştirdi. 1797 (H.1212) senesinde Afganistan’da Kâbil'de vefât etti. Bir sohbetinde şöyle anlattı:

Devamını oku...